Search result for

ต้องห้าม

(31 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้องห้าม-, *ต้องห้าม*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
คำต้องห้ามคำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า: อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย, ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย...(ตามด้วยคำลามก), อีดอกทอง ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้องห้าม[ADJ] forbidding, See also: prohibitive, contraband, Ant. อนุญาต, Example: สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคือยาเสพติดและงาช้าง, Thai definition: แตะต้องไม่ได้, ยุ่งเกี่ยวไม่ได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'd get caught up in the novelty and the hostility and the forbidden forbidden-nessness.เราจะรู้สึกว่าความหมายเปลี่ยนไป และกลายเป็นความมุ่งร้ายต่อกัน และสิ่งต้องห้ามและไม่ต้องห้าม The Itch (2008)
Maybe novelty and hostility and forbidden-ness doesn't have to end bad.อาจเป็นความหมายที่เปลี่ยนไป ความมุ่งร้ายและการต้องห้าม ไม่ได้มีตอนจบที่แย่ The Itch (2008)
It doesn't matter what I believe. The use of magic is not permitted.มันไม่สำคัญหรอกว่าข้าจะเชื่อหรือไม่ เพราะยังไงการใช้เวทย์มนต์มันเป็นสิ่งต้องห้ามอยู่แล้ว Lancelot (2008)
His books were banned.เป็นหนังสือต้องห้าม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And say this guru, maybe not me, maybe somebody else, had a certain... vow.และหมายถึงกูรูอาจจะ ไม่ใช่ฉัน อาจเป็นคนอื่น มันมีเรื่องต้องห้ามอยู่ The Love Guru (2008)
What kind of vow?เรื่องต้องห้ามอะไรคะ? The Love Guru (2008)
Word of his disobedience travelled within the Forbidden Kingdom.เรื่องการเป็นปฏิปักษ์ของเขา กล่าวขานไปจนถึงอาณาจักรต้องห้าม The Forbidden Kingdom (2008)
To keep his blood moving. Guys?ต้องห้ามเลือดเขาด้วย? The Ruins (2008)
- He got all of it. - The shirt up.เขาเอาออกหมดแล้ว เราต้องห้ามเลือดก่อน The Ruins (2008)
This is a restricted area. Return to the battle zone.ที่นี่เป็นเขตต้องห้าม Nกรุณากลับไปยังพื้นที่เกม Gamer (2009)
RESTRICTEDเขตต้องห้าม Gamer (2009)
The traditional pagan worship in the city now coexisted with the Jews, and an unstoppable religion up to now banned, Christianity.พวกเพกินซึ่งในขณะนี้ อยู่ในเมืองร่วมกับ... พวกยิว, และศาสนาที่ไม่สามารถยับยั้งได้ ซึ่งกลายเป็นศานาต้องห้าม คริสเตียน Agora (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้องห้าม[v. exp.] (tǿng hām) EN: be forbidden ; be prohibited   
ต้องห้าม[adj.] (tǿng hām) EN: forbidden ; prohibited ; taboo ; untouchable   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forbidden[ADJ] ที่ไม่ได้รับอนุญาต, See also: ต้องห้าม, Syn. prohibited, banned, Ant. allowed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contraband(คอน'ทระแบนดฺ) n. ของต้องห้ามตามกฎหมาย,ของเถื่อน,การค้าเถื่อน,การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน,ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ, Syn. excluded
don't(โดนทฺ) do not, See also: don'ts n.,pl. ข้อห้าม,เรื่องต้องห้าม
forbidden(ฟอร์บิด'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forbid adj. ต้องห้าม,ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
index(อิน' เดคซฺ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้, เข็มชี้, นิ้วชี้, เลขกำลังในเครื่องหมายพีชคณิต, สารบัญสิ่งตีพิมพ์ที่ต้องห้ามในศาสนาโรมันคาทอลิก (Index Librorum Prohibitorum) , หนังสือหรือวัตถุที่ต้องห้าม, สารบัญ, คำนำ. -vt. จัดให้มีสารบัญ, จัดให้มีดรรชนี, ใส่ดรรชนี, เ
taboo(ทะบู') adj. ต้องห้าม,เป็นข้อห้าม. n. ข้อห้าม,สิ่งห้าม,ศีลห้าม. vt. ห้าม
variance(แว'ริเอินซฺ) n. การเปลี่ยนแปลง,ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง,การผันแปร,ลักษณะที่ผันแปร, (สถิติ) จำนวนกำลังสองของคำเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน (standard deviation) ,ดีกรีของความอิสระของระบบหนึ่ง,ความแตกต่างระหว่างสองขั้นตอนทางกฎหมาย,การอนุญาตเป็นทางการให้กระทำสิ่งใดที่ต้องห้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
contraband(adj) ต้องห้าม,ทึ่ห้ามนำเข้ามา,เป็นของเถื่อน
contraband(n) ของต้องห้าม,สินค้าต้องห้าม,ของเถื่อน,สินค้าเถื่อน
forbidden(adj) ซึ่งต้องห้าม,ซึ่งถูกห้าม,ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
illicit(adj) ต้องห้าม,ผิดกฎหมาย,เถื่อน
inadmissible(adj) ต้องห้าม,ไม่สามารถจะรับได้
taboo(adj) ต้องห้าม,เป็นข้อห้าม
taboo(n) ข้อห้าม,สิ่งต้องห้าม,ศีลห้าม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
禁忌[きんき, kinki] ต้องห้าม,เป็นข้อห้าม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top