Search result for

ต้นทุน

(49 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้นทุน-, *ต้นทุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นทุน[N] capital, See also: principal, asset, cost, Syn. ทุน, เงินลงทุน, ทุนเดิม, Example: ต้นทุนของการทำสมุด 1 เล่ม เท่ากับ 13 บาท, Thai definition: ทุนเดิมสำหรับทำกิจการค้าเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต้นทุนน. ทุนเดิมสำหรับทำกิจการค้าเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
net costต้นทุนสุทธิ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costต้นทุน, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
โดยทั่วไปหมายถึงค่าของสิ่งของใดก็ตามที่ต้องเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอีกสิ่งหนึ่งโดยการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือการผลิต ทางเศรษฐศาสตร์มันจะใช้แนวคิด "ต้นทุนค่าเสียโอกาส" เพื่อใช้วัดต้นทุนต่างๆ โดยจะครอบคลุมทั้งต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริงๆ และจ่ายออกไปโดยไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าเสียเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Capital costต้นทุนของเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Equipment costต้นทุนของอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Costต้นทุนการผลิต [TU Subject Heading]
Cost effectivenessต้นทุนและประสิทธิผล [TU Subject Heading]
Life cycle costingต้นทุนรวมตลอดวงจรชีวิต [TU Subject Heading]
Equipment costต้นทุนของบริภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Opportunity Cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส
ผลประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการไม่ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการทำงานในกิจการ ของตนเองของบุคคลหนึ่ง ก็คือค่าจ้างสูงสุดที่เขาจะได้รับ จากการทำงานในที่อื่น ๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินว่ามีการใช้ ทรัพยากรนั้นอย่างมีคุณค่าหรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานในกิจการของตนเองของบุคลหนึ่งจะถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อรายได้ที่เขาได้รับจากการทำงานที่อื่นๆ มีสำนวนที่พูดกันเสมอๆ ว่า"ไม่มีอาหารกลางวันที่ได้มาดดยไม่ต้องซื้อ (There is no such thing as afree lunch)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจริงในโลกที่ว่าสินค้าปละบริการต่างๆ ทุกชนิดต่างก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาศทั้งสิ้น [สิ่งแวดล้อม]
Joint Product Cost ต้นทุนผลิตสินค้าร่วม
ต้นทุนในการผลิตสินค้า 2 ชนิด หรือมากกว่าที่เกิดจากกระบวนการผลิตเดียวกันและไม่สามารถแยกออกได้ว่า ส่วนใดเป็นต้นทุนการผลิตที่เกิดจากสินค้าชนิดใด [สิ่งแวดล้อม]
cost-effectivenessต้นทุน-ประสิทธิภาพ
การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนของการใช้ทรัพยากรจำนวนหนึ่งของโครงการตามทางเลือกต่างๆ ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเกิดผลประโยชน์อย่างเดียวกัน โดยจะเลือกทางเลือกที่มีต้นทุนน้อยที่สุด จะใช้ในกรณีที่มีทรัพยากรจำกัดหรือผลประโยชน์ที่ได้รับยากแก่การคิดเป็นตัวเงิน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cost whatever it cost.ต้นทุนค่าใช้จ่ายใดมัน The Old Man and the Sea (1958)
- Yep. - Oh! Oh!รู้มั้นต้นทุนมันแค่ 10 เหรียญเท่านั้น Big (1988)
There are costs to be minimized at every turn and at some point the corporation says you know let somebody else deal with that.ต้องลดต้นทุนให้ได้ทุกระยะ และพอถึงบางจุด บรรษัทก็บอกว่า ปล่อยให้คนอื่นรับภาระเรื่องนี้เถอะ The Corporation (2003)
The pressure is on the corporation to deliver results now and to externalize any cost that this unwary or uncaring public will allow it to eternalize.บรรษัทมีแรงกดดัน ที่ต้องสร้างผลประกอบการเดี๋ยวนี้ และผลักภาระต้นทุนออกไปให้มากที่สุด The Corporation (2003)
Again and again we have the problem that whether you obey the law or not is a matter whether its cost effective.เรามีปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่า บรรษัทจะเชื่อฟังกฎหมายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่ามีต้นทุนแค่ไหน The Corporation (2003)
If the chance of getting caught and the penalties are less than it costs to comply people think of it as just a business decision.ถ้าโอกาสที่จะถูกจับได้และค่าปรับ ต่ำกว่าต้นทุนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คนทั่วไปก็คิดว่า นี่เป็นแค่การตัดสินใจทางธุรกิจ The Corporation (2003)
2 pounds pays, two go back.กำไร 2 ปอนด์ อีก2 ปอนด์ค่าต้นทุน A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Won an award for designing low-income housing.ได้รางวัลในการออกแบบบ้านต้นทุนต่ำ The Legend (2008)
I tried to warn you. there's a price to pay.ฉันเตือนเธอแล้ว ทุกอย่างมันมีต้นทุน Summer Kind of Wonderful (2008)
It's the cost of raw materials.เป็นต้นทุนของวัตถุดิบ Hell Followed (2008)
With Our Limited Resources.ด้วยต้นทุนที่จำกัด The Manhattan Project (2008)
You talk of losing fingers. This garage is costing me an arm and a leg.คุณคุยเรื่องเสียนิ้วมือ ที่อู่นี้ผมคือต้นทุนต่อแขนต่อขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้นทุน[n.] (tonthun) EN: capital ; assets ; principal ; cost   FR: capital [m]
ต้นทุนการดำเนินงาน[n. exp.] (tonthun kān damnoēn-ngān) EN: operating cost   
ต้นทุนการป้องกัน[n. exp.] (tonthun kān pǿngkan) EN: prevention cost   
ต้นทุนการผลิต[n. exp.] (tonthun kān phalit) EN: manufacturing costs ; production costs   FR: coût de production [m]
ต้นทุนการแปรรูป[n. exp.] (tonthun kān praērūp) EN: processing cost   
ต้นทุนขั้นต่ำ[n. exp.] (tonthun khantam) EN: initial costs   
ต้นทุนขาย[n. exp.] (tonthun khāi) EN: marketing costs   
ต้นทุนคงที่[n. exp.] (tonthun khongthī) EN: fixed cost ; fixed overheads   
ต้นทุนต่อหน่วย[n. exp.] (tonthun tø nūay) EN: unit cost ; cost per unit   
ต้นทุนทางอ้อม[n. exp.] (tonthun thāng øm) EN: indirect cost   

English-Thai: Longdo Dictionary
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cost[N] ต้นทุน
principal[N] ต้นทุน, See also: เงินก้อนใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
diseconomy(ดิสอีคอน'โนมี) n. ความไม่ประหยัด,ต้นทุนสูง,ค่าใช้จ่ายสูง
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก,อันดับหนึ่ง,สำคัญที่สุด,หัวหน้า,ตัวการ,รายใหญ่,เงินต้น,ทุน. n. หัวหน้า,ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่,อธิการบดี,ประธาน,เงินต้น,ต้นทุน,ผู้ว่าอ้าง,ตัวการสำคัญ,โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cost(n) ราคา,ค่าโสหุ้ย,ทุน,มูลค่า,ต้นทุน,ค่าใช้จ่าย,ค่าเสียหาย
prime(n) ต้นทุน,ดอกเบี้ย,วัยหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ,ระยะเริ่มแรก
principal(n) ครูใหญ่,หัวหน้า,ต้นทุน,อาจารย์ใหญ่,ตัวการ,ผู้ว่าจ้าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
direct cost (n) ต้นทุนตรง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
固定費[こていひ, koteihi] ต้นทุนคงที่

German-Thai: Longdo Dictionary
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top