Search result for

ต้นตอ

(21 entries)
(0.1982 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้นตอ-, *ต้นตอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นตอ[N] source, See also: origin, Syn. เหตุเดิม, เรื่องเดิม, เค้าเดิม, ที่เกิด, Example: เราติดตามเรื่องลึกลับนี้ไปจนถึงต้นตอ, Count unit: เรื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต้นตอน. เรื่องเดิม, เหตุเดิม, ที่เกิด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vaccinogenต้นตอวัคซีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gas Delivery Systemต้นตอของก๊าซ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It'll work. Perhaps.บางที ถ้าเราเริ่มต้นตอนนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
When I fired this idiot the other day, I decided to replace him with one of those camera surveillance systems.เมื่อฉันไล่เจ้าทึ่มนี่ออก ฉันตั้งใจจะค้นหาต้นตอของเรื่อง... ...และด้วยกล้องวงจรปิดของห้าง Mannequin (1987)
I ain't starting now!ฉันจะไม่ได้เริ่มต้นตอนนี้! Pulp Fiction (1994)
Still no official figures for the bomb blast in the metro an hour ago.ขณะนี้ยังหาต้นตอของระเบิดไม่พบ ชั่วโมงที่แล้ว Pola X (1999)
We can't trace the virus or pin it down.เราแกะรอยไวรัสก็ได้ หาต้นตอก็ไม่พบ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
I don't know when anything began any more.ผมไม่รู้ว่าเรื่องราวต่างๆ มันเริ่มต้นตอนไหน 21 Grams (2003)
You're conscious. So, we can begin now.คุณมีสติ ดังนั้นเราสามารถเริ่มต้นตอนนี้ Cubeº: Cube Zero (2004)
They tried again going to the source... but even while keeping him separated from Abe by two rooms...ทั้งคู่พยายามควานหาต้นตอเรื่องราว... Primer (2004)
This is RTLM, Hutu Power Radio.นี่คือ คลื่น RTLM วิทยุพลัง ฮูตู(สถานีวิทยุต้นตอสาเหตุปลุกปั่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ) Hotel Rwanda (2004)
We're looking into its origins right now.ทางเรากำลังหา แหล่งต้นตอของมันอยู่ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
But he doesn't understand that sometimes you got to grab the situation by the gonads and take control.แต่บางทีเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องแบบนั้น เราต้องจัดการต้นตอปัญหาแล้วคุมให้อยู่หมัด Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
General, you must get to the bottom of this.ท่านนายพล เรื่องนี้เจ้าต้องสืบให้ลึกถึงต้นตอ Episode #1.9 (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
springhead[N] ต้นกำเนิด, See also: ต้นตอ, Syn. origin, source

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
original(อะริจ'จิเนิล) adj.,n. แรกเริ่ม,ต้นตอ,ต้นฉบับ,เดิม,ซึ่งมีมาแต่เดิม,เป็นราก,เป็นฐาน,ใหม่,สด,เป็นครั้งแรก,เป็นของแท้ ,มูลเหตุ,รากฐาน
root(รูท) n. ราก,หน่อ,หัวใต้ดิน,ฐาน,รากฐาน,แหล่งที่มา,แก่นแท้,รากของต้นตอ, (คณิตศาสตร์) กรณฑ์,ลูกหลาน,รากศัพท์,รากของคำ vi. มีกำเนิดจาก,มีบ่อเกิดจาก -Phr. (take root งอกราก เจริญเติบโต ยึดแน่น), Syn. rootlet,shoot,taproot

English-Thai: Nontri Dictionary
origin(n) สาเหตุ,ต้นตอ,พืชพันธุ์,แหล่งกำเนิด

German-Thai: Longdo Dictionary
verursachen(vt) |verursachte, hat verursacht| ก่อให้เกิด เป็นต้นตอ เช่น Der Verkehr in Bangkok hat die Luftverschmutzung verursacht. การจราจรในกรุงเทพทำให้อากาศเป็นพิษ, See also: führen zu, zur Folge haben, hervorrufen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top