Search result for

ต่ำ

(98 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่ำ-, *ต่ำ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
สลัมบอมเบย์ (adj ) ต่ำสุดๆ

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (n vt ) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่ำ[ADJ] low, See also: inferior, bad, shoddy, poor, inadequate, second-rate, Syn. ด้อย, Ant. สูง, Example: ในการเลือกซื้อสินค้าต้องเลือกที่ดีๆ มิฉะนั้นอาจได้สินค้าคุณภาพต่ำ, Thai definition: มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพน้อยกว่ามาตรฐาน, ใช้งานได้ไม่เต็มที่
ต่ำ[ADJ] low, Syn. น้อย, Ant. สูง, มาก, Example: ปีนี้เขื่อนทุกเขื่อนในประเทศมีระดับน้ำต่ำมากจนน่าเป็นห่วง, Thai definition: ตรงข้ามกับสูง, มีระดับด้อยหรือน้อยกว่าปกติ
ต่ำ[V] be humble, See also: be common, be inferior, Syn. ต่ำต้อย, Ant. สูง, Example: เขามีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำกว่าคนอื่น เขาจึงคิดว่าตัวเองต่ำต้อยในด้านอื่นๆ ไปด้วย, Thai definition: มีฐานะความเป็นอยู่หรือตำแหน่งหน้าที่ด้อยกว่ากันมากจนเทียบกันไม่ได้
ต่ำ[ADJ] bad, See also: evil, ignoble, base, Syn. อกุศล, Example: ความคิดต่ำๆ แบบนี้ ออกมาจากหัวสมองเธอได้อย่างไร, Thai definition: ที่มีความคิดหรือการกระทำที่ไม่ประสงค์ดี
ต่ำ[V] go down, See also: fall, drop, plunge, sink, dive, Syn. ตกลง, Ant. สูง, Example: วันนี้ราคาน้ำมันต่ำลงกว่าเมื่อวาน 20 สตางค์, Thai definition: มีปริมาณหรือมีระดับลดน้อยลงกว่าเดิม
ต่ำ[V] weave, Syn. ทอหูก, Example: ทุกเช้าคุณยายจะต้องมาต่ำผ้าถุงที่ใต้ถุนบ้าน, Thai definition: อาการทอผ้าด้วยหูก
ต่ำช้า[ADV] basely, See also: immorally, badly, Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: เขาทำกับลูกของเขาอย่างต่ำช้าผิดมนุษย์, Thai definition: อย่างที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ต่ำช้า[ADJ] mean, See also: base, despicable, vicious, vile, villainous, wicked, Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: ผมต้องกำจัดคนต่ำช้าที่ฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กโดยเร็วที่สุด, Thai definition: ที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ต่ำสุด[ADJ] minimum, Ant. สูงสุด, Example: ใบสั่งซื้อต่ำสุดของสินค้าชนิดนี้ คือ 500 ชิ้น, Thai definition: มีจำนวนหรือปริมาณน้อยที่สุด
ต่ำกว่า[V] lower, See also: below, less than, Syn. น้อยกว่า, Ant. สูงกว่า, Example: ระดับน้ำวันนี้ต่ำกว่าเมื่อวาน, Thai definition: มีปริมาณหรือมีระดับน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่ำว. ตรงข้ามกับสูง, มีระดับด้อยหรือน้อยกว่าปรกติ เช่น ความดันโลหิตตํ่า.
ต่ำก. กระแทก ในคำว่า ต่ำหูก หมายความว่า กระแทกฟืมให้ด้ายแน่นในการทอผ้า.
ต่ำช้าว. เลวทราม.
ต่ำตนก. ถ่อมตน.
ต่ำต้อยว. มีฐานะความเป็นอยู่หรือตำแหน่งหน้าที่ด้อยกว่ากันมากจนเทียบกันไม่ได้, มีฐานะไม่เท่าเทียมเพื่อน.
ต้ำปุกว. เสียงของหนัก ๆ ทึบ ๆ ตกลงจากที่สูง.
ต้ำผางว. เสียงดังของวัตถุแบน ๆ ที่ตกลงหรือกระทบกัน.
ต้ำพรวด(-พฺรวด) ว. เสียงของตกลงไปในที่รกหรือในที่เหลว ๆ.
ต่ำสุดว. น้อยที่สุด เช่น ตัวเลขต่ำสุด คะแนนนิยมต่ำสุด.
โกโรโกโสต่ำต้อย เช่น คนโกโรโกโส.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inferiorต่ำกว่า, ด้อยกว่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inferiorต่ำกว่า, ด้อยกว่า, อยู่ใต้, ลงล่าง, ล่าง [มีความหมายเหมือนกับ caudal ๔] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subliminalต่ำกว่าขีดกักกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subnormalต่ำกว่าปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
below parต่ำกว่ามูลค่า (ที่ตราไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infraspecificต่ำกว่าระดับชนิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
short closingต่ำกว่าส่วนตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infraauricularต่ำกว่าหู [การแพทย์]
Low, Falselyต่ำผิดความจริง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A disgrace!ต่ำช้า! High Sparrow (2015)
Even you wouldn't stoop that low.แม้เธอจะไม่ยอมลงมาต่ำขนาดนั้น Chuck in Real Life (2008)
But she seems pretty humiliated to me. What are you saying?แต่เธอก็ดูต่ำต้อยสำหรับชั้นนะ / เธอว่าไงนะ? Chuck in Real Life (2008)
Wear him down. you should be good at that.ทำให้เขาตกต่ำลง ฉนรู้ว่าเธอถนัด Pret-a-Poor-J (2008)
We lay low, find out what we can about Lex.เราเดิมพันไว้ต่ำ ออกไปค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่เราทำได้เกี่ยวกับเล็กซ์ Odyssey (2008)
We're pulling scattershot low-res images from the personal cams.เราได้ภาพความละเอียดต่ำ จากกล้องส่วนบุคคลมา Dead Space: Downfall (2008)
The pressure goes down, the symptom goes away.ความดันเลือดต่ำ/อาการหายไป Adverse Events (2008)
You can get it if your stomach acid's low,คุณเกิดมันได้เพราะภาวะเป็นกรดในท้องของคุณต่ำ Adverse Events (2008)
Wow, that is humiliating.ว้าว.. มันดูต่ำต้อย Adverse Events (2008)
Blood test confirms low potassium levels, explains the numbness in her hip.ผลเลือดยืนยัน ระดับโปตัสเซียมต่ำ อธิบายถึงnumbness ในสะโพกเธอ Lucky Thirteen (2008)
Low potassium means her heart problem is a symptom of a kidney problem.โปแตสเซียมต่ำหมายถึง หัวใจเธอมีปัญหา แล้วก็จะเป็นอาการของไตมีปัญหา Lucky Thirteen (2008)
Her kidneys don't filter acid out of the blood, excess acid drives down potassium, causes kidney calcifications.ไตเธอไม่กรองกรดออกจากเลือด กรดทำให้โปแตสเซี่ยมต่ำ เพราะไตบกพร่อง Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่ำ[v.] (tam) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive   FR: plonger
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short   FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low   FR: bas
ต่ำ[adj.] (tam) EN: bad ; evil ; ignoble ; base   FR: vil ; bas
ต่ำ[X] (tam) EN: below ; under   FR: en dessous de ; sous ; de moins de
ต่ำกว่า[X] (tam kwā) EN: lower ; below ; less than   FR: moins de ; moins que ; inférieur à ; en-dessous de
ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้[n. exp.] (tam kwā mūnlakhā thī trā wai) EN: below par   
ต่ำกว่าศูนย์องศา[xp] (tam kwā sūn ongsā) EN: below zero (degree)   
ต่ำกว่าเฉลี่ย[v. exp.] (tam kwā chalīa) EN: below average   
ต่ำช้า[adj.] (tamchā) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; vvillainous ; wicked   FR: méprisable ; ignoble

English-Thai: Longdo Dictionary
IMHO(phrase slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
less then(adj.) น้อยกว่า, ต่ำกว่า
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, S. exothermic, A. endergenic, endothermic,
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abject[ADJ] ต่ำช้า, See also: เลวทราม
bad[ADJ] ต่ำกว่ามาตรฐาน, See also: ีไม่เป็นที่ยอมรับบ, Syn. inferior, poor, Ant. superior, good
base[ADJ] ต่ำช้า, See also: เลวทราม, ชั่ว, ร้าย, เลวร้าย, เลวทราม, Syn. immoral, Ant. moral
beneath[PREP] ข้างล่าง, See also: ต่ำกว่า, ต่ำลงไป, อยู่ใต้, Syn. below, under
bottom[ADJ] ต่ำสุด, Syn. lowest, Ant. highest
broken[ADJ] ต่ำต้อย
be below[PHRV] ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. fall below, get below
bottom out[PHRV] ตกต่ำถึงขีดสุด, See also: ต่ำสุดขีด
drop below[PHRV] ต่ำลงกว่า, See also: ลดลง, Syn. be below, be under
drop below[PHRV] ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. be below, fall below, get below

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
anechoic(แอนนิโค' อิค) adj. ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, ไม่มีเสียงสะท้อนกลัย
anoxia(แอนออค' เซีย) n. ภาวะที่มีอ็อกซิเจนในเนื้อเยื่อร่างกายต่ำกว่าปกติ, ภาวะผิดปกติทางกายและจิตที่เนื่องจากภาวะดังกล่าว. -anoxic adj. (abnormally low amount of oxygen)
arcus(อาร์'คัส) n., (pl. -cus) เมฆหน้ารูปโค้งที่อยู่ส่วนหน้าที่ต่ำลงของกลุ่มเมฆ cumulonimbus (roll cloud)
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abject(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าอนาถ,ต่ำต้อย
base(adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว
baseborn(adj) ซึ่งเกิดในตระกูลต่ำ
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
bass(adj) เกี่ยวกับเสียงห้าว,เกี่ยวกับเสียงต่ำ
bass(n) เสียงห้าว,เสียงต่ำ
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร
beneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ใต้,ต่ำกว่า

German-Thai: Longdo Dictionary
niedrig(adj) ต่ำ, See also: tief
billig(adj) มีคุณภาพต่ำ
billig(adj) ที่แย่ ต่ำๆ เช่น billige Tricks
abwarten(vt) คอยต่อไป, คอยดูต่อ เช่น Warte mal ab, bis der Preis der Kamera runtergesetzt ist. คอยดูกันต่อไปจนกว่าราคาของกล้องต่ำกว่านี้นะจ๊ะ
unterschätzen(vt) |unterschätzte, hat unterschätzt| คาดหรือประเมินค่าต่ำไป เช่น die Gefahr unterschätzen ประเมินอันตรายต่ำไปหรือประมาทเกินไป, See also: A. überschätzen,
Standard(n) |der, pl. Standards| คุณภาพ เช่น ein niedriger Standard คุณภาพต่ำ
sinken(vi) |sank, ist gesunken| ลดลง, ลดต่ำ, ตกลง, หล่น, ร่วง, จมลง เช่น Die Temperatur sinkt. อุณหภูมิลดต่ำลง, Ein Schiff ist gestern gesunken. เมื่อวานมีเรือลำหนึ่งจม , See also: S. abnehmen, fallen, A. steigen, Related: senken,
senken(vt) |senkte, hat gesenkt, etw.(A)| ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งลดน้อยลง, ทำให้น้อยลง, ทำให้ต่ำลง เช่น Die Regierung hat die Steuern gesenkt. รัฐบาลลดภาษีลง , See also: S. herabsetzen, A. erhöhen, steigern, Related: sinken, verringern
weniger alsต่ำกว่า, น้อยกว่า เช่น Er ißt weniger als ich. เขากินน้อยกว่าฉัน
Kurzfristreise(n) |die, pl. Kurzfristreisen| การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก (มาจากคำว่า last-minute trip หรือ last-minute travel) , See also: R. last-minute

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top