Search result for

ตูด

(34 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตูด-, *ตูด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตูด[N] anus, See also: buttocks, bottom, rump, Syn. รูก้น, ก้นกอย, Example: ท่านจังความได้จากเด็กว่า ก้นมีไว้สำหรับนั่ง ส่วนตูดมีไว้สำหรับขี้, Thai definition: ช่องขับอุจาระจากร่างกาย
ตูด[N] bottom, See also: behind, dories, bum, anus, Syn. ท้าย, Ant. หัว, Thai definition: ส่วนท้าย, ส่วนหาง
ตูดปอด[ADJ] lean buttocks, Syn. ก้นปอด, ก้นสอบเล็ก, Example: รูปร่างของเขาสูงชลูดและมีตูดปอดจนดูน่าเกลียด, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตูดน. รูก้น.
ตูดว. นูนขึ้น, สูงขึ้น, เช่น เนื้อตูดขึ้นมา
ตูดยื่นออกไป เช่น ปากตูด.
ตูดงอนดู ลี่ ๑.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then you can call me an ass. I didn't call you an ass.ดังนั้นคุณเรียกผมว่าไอ้ตูดได้ ฉันไม่ได้เรียกคุณว่าไอ้ตูด Not Cancer (2008)
It's a long shot, it is possible i'm an ass.มองไปยาวๆ เป็นไปได้ที่ผมจะเป็นไอ้ตูด Not Cancer (2008)
People are asses. Why are you telling me this stuff?คนทั่วไปเป็นไอ้ตูด ทำไมคุณบอกเรื่องเหลวไหลนี้กับฉัน Not Cancer (2008)
We should check his studio for toxins, mold, fungus.เราสามารถเช็คสตูดิโอของเขาเพื่อหาสารพิษ MOLD และเชื้อราต่างๆ Adverse Events (2008)
But there weren't many in his studio.แต่ว่ามีรูปไม่มากในสตูดิโอ Adverse Events (2008)
I expect the new team to kiss my ass, and I expect you to be honest 'cause you don't give a crap.ฉันถามกับทีมใหม่ เพื่อให้จูบตูดฉัน และฉันถามนายตรงๆเพราะนายซื่อสัตย์ เพราะนายไม่โกหก Lucky Thirteen (2008)
You're the, uh, uh, person I talked to through the door last year, right?คุณคือ.. คือ.. คนที่ฉันพูดผ่านประตูด้วยเมื่อปีที่แล้ว The Itch (2008)
Why would that coming out at my ass, you idiot!เพราะเหตุใดจึงจะออกจากที่มาที่ฉันตูดคุณตุ่น! Gas Pills (2008)
Those two wetbacks see that busted back door, they'll call for backup.เห็นพวกเม็กซิโกเข้าเมืองผิดกฏหมายสองคน คุมอยู่ประตูด้านหลัง พวกมันเรียกว่ากองกำลังเสริม Pilot (2008)
Good. You're a prat.ท่านมันตูดหมึก Le Morte d'Arthur (2008)
Just... don't be a prat.แค่... อย่าตูดหมึก Le Morte d'Arthur (2008)
Let's find her and have her on the show with her dad, too.ทำไมเราไม่เอาโอกาสนี้หาเธอ พาเธอมาที่สตูดิโอ แล้วก็ให้เธอเป็นแขกรับเชิญพิเศษล่ะครับ แล้วก็พ่อของเธอด้วย Scandal Makers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตูด[n.] (tūt) EN: anus   FR: anus [m]
ตูด[n.] (tūt) EN: bottom ; buttocks ; behind ; ass ; butt   FR: derrière [m] ; fesses [fpl] ; cul [m] (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bottom[N] ก้น, See also: ตูด
ane[SL] ตูด, See also: ทวารหนัก
arse-hole[SL] ตูด, See also: ทวารหนัก
chocolate starfish[SL] ตูด, See also: ทวารหนัก
chuff[SL] ตูด, See also: ทวารหนัก
clunge[SL] ตูด
crease[SL] ตูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slam(สแลม) vt.,vi.,n. (การ) ปิดประตูดังและแรง,วางดังโครม,ตีเสียงดัง,ต่อว่าอย่างรุนแรง,เสียงดังที่เกิดจากการกระทบดังกล่าว, Syn. clap,shut,push,bang
vestibule(เวส'ทะบูล) n. ห้องด้านหน้า,ทางหรือห้องระหว่างประตูด้านนอกกับส่วนในของบ้านอาคาร,ทางปิดที่ปลายรถตู้โดยสาร (รถไฟ) ,โพรงทางเข้าโพรงอื่นหรือช่องอื่น (เช่นเข้าหูส่วนใน) . vt. จัดให้มีห้องหรือทางหรือโพรงดังกล่าว
wicket(วิค'คิท) n. ประตูเล็ก,หน้าต่างเล็ก,ช่องเล็ก ๆ ,ประตูน้ำ,ประตูเล็กบนบานประตูใหญ่,ประตูสามเสาของกีฬาคริกเก็ต,บริเวณ ระหว่างประตูดังกล่าวของกีฬาคริกเก็ต,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lame-ass[เลม-แอส] (n ) ตูดพิการ, คนน่าเบื่อ, คนน่ารำคาญ

German-Thai: Longdo Dictionary
stoßen(vi vt) |stieß, ist gestoßen| ชน เช่น mit dem Kopf an die Tür stoßen ชนประตูด้วยหัว
Po(n) |der, nur Sg.| ก้น, ตูด, See also: S. Gesäß,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top