Search result for

ติดเชื้อ

(48 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดเชื้อ-, *ติดเชื้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดเชื้อ[V] infect with, See also: catch, contract a disease, Syn. ติดโรค, Example: เขาติดเชื้อวัณโรคมาจากแม่ของเขา เพราะเขาเป็นคนดูแลแม่ตลอด, Thai definition: ได้รับเชื้อโรคแล้วมีอาการอย่างโรคนั้น
ติดเชื้อ[ADJ] contagious, See also: infectious, Example: โรคติดเชื้อบางโรคอาจทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อตายได้ทันที, Thai definition: ที่ได้รับเชื้อโรคแล้วมีอาการอย่างโรคนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดเชื้อก. รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และเชื้อนั้นเจริญในร่างกาย มักแสดงอาการเจ็บป่วย เช่น เขาติดเชื้อมาจากผู้อื่น
ติดเชื้อรับเอานิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างของคนที่อยู่รอบข้างเป็นต้นมาใช้หรือเป็นแบบอย่าง เช่น เขาติดเชื้อพูดคำหยาบมาจากเพื่อน.
ติดเชื้อว. ลักษณะของโรคที่รับเชื้อมาจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่น, เรียกโรคที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า โรคติดเชื้อ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infectติดเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infectติดเชื้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Candidal Vulvovaginitisติดเชื้อราในช่องคลอด [การแพทย์]
Contaminatedติดเชื้อ [การแพทย์]
Dessiminatedติดเชื้อทั่วไป [การแพทย์]
Diphtheria, Laryngealติดเชื้อที่กล่องเสียง [การแพทย์]
Infectedติดเชื้อ [การแพทย์]
Infection, Autogenousติดเชื้อที่มีอยู่ตามร่างกายส่วนอื่นนอกช่องคลอด [การแพทย์]
Infection, Exogenousติดเชื้อจากที่อื่น, การติดเชื้อจากภายนอก [การแพทย์]
Infectiousติดเชื้อ, ซึ่งติดเชื้อ [การแพทย์]
Infectious, Highlyติดเชื้อสูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If the donor had An infection that somehow slipped by a screening,ถ้าผู้บริจาคได้รับการติดเชื้อ ที่แอบเล็ดลอดเข้าไปสักทาง Not Cancer (2008)
Would need five infections For it to somehow slip by screening.ซึ่งต้องมีการติดเชื้อ 5 อย่าง ที่เล็ดลอดไปได้ Not Cancer (2008)
It means whatever they got came from the donor's blood.ไม่ว่าจะติดเชื้ออะไร มันมากับเลือดผู้บริจาค Not Cancer (2008)
There's no history of unusual infections,ไม่มีประวัติของการติดเชื้อแบบผิดปกติ, ไม่มี... Not Cancer (2008)
Could be infection.อาจมีการติดเชื้อ Adverse Events (2008)
PNH with some sort of respiratory infection...Pnh กับเชื้อบางชนิด ของการติดเชื้อทางเดินหายใจ Lucky Thirteen (2008)
Just the opportunistic infection, not the underlying condition.แค่มีอาการแทรกซ้อน มีการติดเชื้อ ไม่ได้เป็นอาการพื้นฐาน Lucky Thirteen (2008)
It's a viral infection. It can infect the fetus.มันติดเชื้อไวรัส มันสามารถติดต่อไปยังตัวอ่อนได้ Joy (2008)
Steroids make you more prone to infection.สเตอรอยย์จะทำให้คุณมีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อมากขึ้น Joy (2008)
D.I.C.?มันไม่ใช่การติดเชื้อ Joy (2008)
Which means it has to be a toxin, infection, or genetic.ซึ่งมันอ าจจะเป็น สารพิษ การติดเชื้อ หรือสืบทอดทางพันธุกรรม Joy (2008)
And since we've ruled out infections and toxins-- it narrows it down to any one of a dozen genetic disorders, each of which takes more than a week to run.และตั้งแต่เราตัดการติดเชื้อ กับสารพิษออก มันก็จะแคบลง\ ถ้าเป็น 1ใน 12 ประเภท\ ของการสืบทอดทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจแต่ละอย่าง ใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ Joy (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดเชื้อ[v. exp.] (tit cheūa) EN: be infected ; become infected (with) ; catch a disease ; come down with   FR: être infecté ; attraper une maladie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contract[VT] ติดโรค, See also: ติดเชื้อ, ติด, Syn. get, take
fester[VI] ้เป็นหนอง, See also: ติดเชื้ออย่างหนัก, Syn. ooze, putresce
infect[VI] ติดโรค, See also: ติดเชื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
alexipharmic(อะเลคซิฟาร์' มิค) adj. ซึ่งป้องกัน. -n. ยาหรือสารที่ใช้ป้องกันพิษ หรือการติดเชื้อ, ยาแก้พิษ
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
autoinfection(ออโทอินเฟค'เชิน) n. การใส่เชื้อโรคจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีกส่วนที่ยังไม่ติดเชื้อ. -autonoculability n.
brucellosisn. โรคติดเชื้อแบ็คทีเรียจำพวกBrucella
candidiasis(-ดิเอ 'ซิส) n. การติดเชื้อพวกCandida
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catcing(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract

English-Thai: Nontri Dictionary
infect(vt) ทำให้ติดเชื้อ,ระบาด,ติดต่อ,ทำให้ติดโรค
infection(n) การติดเชื้อ,โรคติดต่อ,การระบาดของโรค,ภาวะติดเชื้อ
septic(adj) ซึ่งติดเชื้อ,ซึ่งติดต่อกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
感染[かんせん, kansen] (vt) ติดเชื้อ

German-Thai: Longdo Dictionary
Ansteckung(n) |die, pl. Ansteckungen| การติดเชื้อ

French-Thai: Longdo Dictionary
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top