Search result for

ติดเชื้อ

(48 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดเชื้อ-, *ติดเชื้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดเชื้อ[V] infect with, See also: catch, contract a disease, Syn. ติดโรค, Example: เขาติดเชื้อวัณโรคมาจากแม่ของเขา เพราะเขาเป็นคนดูแลแม่ตลอด, Thai definition: ได้รับเชื้อโรคแล้วมีอาการอย่างโรคนั้น
ติดเชื้อ[ADJ] contagious, See also: infectious, Example: โรคติดเชื้อบางโรคอาจทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อตายได้ทันที, Thai definition: ที่ได้รับเชื้อโรคแล้วมีอาการอย่างโรคนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดเชื้อก. รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และเชื้อนั้นเจริญในร่างกาย มักแสดงอาการเจ็บป่วย เช่น เขาติดเชื้อมาจากผู้อื่น
ติดเชื้อรับเอานิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างของคนที่อยู่รอบข้างเป็นต้นมาใช้หรือเป็นแบบอย่าง เช่น เขาติดเชื้อพูดคำหยาบมาจากเพื่อน.
ติดเชื้อว. ลักษณะของโรคที่รับเชื้อมาจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่น, เรียกโรคที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า โรคติดเชื้อ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infectติดเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infectติดเชื้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Candidal Vulvovaginitisติดเชื้อราในช่องคลอด [การแพทย์]
Contaminatedติดเชื้อ [การแพทย์]
Dessiminatedติดเชื้อทั่วไป [การแพทย์]
Diphtheria, Laryngealติดเชื้อที่กล่องเสียง [การแพทย์]
Infectedติดเชื้อ [การแพทย์]
Infection, Autogenousติดเชื้อที่มีอยู่ตามร่างกายส่วนอื่นนอกช่องคลอด [การแพทย์]
Infection, Exogenousติดเชื้อจากที่อื่น, การติดเชื้อจากภายนอก [การแพทย์]
Infectiousติดเชื้อ, ซึ่งติดเชื้อ [การแพทย์]
Infectious, Highlyติดเชื้อสูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- What's that ?เขาอยู่ใกล้ไอ้หมาติดเชื้อนั้น The Thing (1982)
No. I amputated the infected area. I think I caught it in time.ไม่ ฉันตัดส่วนที่ติดเชื้อแล้ว มันไม่ลามแล้ว Day of the Dead (1985)
When you work closely with them, like I do, you see this.คุณน่าจะสงสารคนที่ติดเชื้อ Schindler's List (1993)
Every hour, more people are becoming infected... being driven to senseless acts of extreme violence.ทุกๆชั่วโมงต้องมีผู้คนติดเชื้อกลายเป็นบ้า ไร้สติสัมปชัญญะ โดยแสดงท่าทางบ้าระห่ำอย่างชัดเจน In the Mouth of Madness (1994)
If for any reason... you are one of us who hasn't become infected... take shelter immediately.ถ้าคุณเป็นหนึ่งในพวกเรา ที่ยังไม่ติดเชื้อบ้านี้ จงหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด In the Mouth of Madness (1994)
It caused infection. The doctor pulled it out from ear.มันเลยทำให้ติดเชื้อ หมอเอามันออกเรียบร้อยแล้ว Brokedown Palace (1999)
The only way I can tell if the game's not been contaminated the pod is not about to be crippled for life because of my negligence is to play eXistenZ with somebody friendly.ทางเดียวที่จะบอกได้ ว่าเกมปลอดภัย ไม่ติดเชื้อนะ พอดไม่จะเสีย โดยการพิสูจน์ด้วย eXistenZ (1999)
You could fire in a bio-port in a slaughterhouse and never generate an infection.คุณติดตั้งไบโอ-พอร์ท ในโรงฆ่าเนี่ยนะ และไม่เคยก่อให้เกิดการติดเชื้อ eXistenZ (1999)
How come bio-ports don't get infected?เป็นไง ไบโอ-พอร์ทไม่มีการติดเชื้อ eXistenZ (1999)
I think it's infected.ผมคิดว่ามันติดเชื้อ eXistenZ (1999)
No, it's not infected.ไม่ มันไม่ติดเชื้อ eXistenZ (1999)
That's a diseased pod. You port into that--พอดมันติดเชื้อ คุณพอร์ทมันในนั้น eXistenZ (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดเชื้อ[v. exp.] (tit cheūa) EN: be infected ; become infected (with) ; catch a disease ; come down with   FR: être infecté ; attraper une maladie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contract[VT] ติดโรค, See also: ติดเชื้อ, ติด, Syn. get, take
fester[VI] ้เป็นหนอง, See also: ติดเชื้ออย่างหนัก, Syn. ooze, putresce
infect[VI] ติดโรค, See also: ติดเชื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
alexipharmic(อะเลคซิฟาร์' มิค) adj. ซึ่งป้องกัน. -n. ยาหรือสารที่ใช้ป้องกันพิษ หรือการติดเชื้อ, ยาแก้พิษ
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
autoinfection(ออโทอินเฟค'เชิน) n. การใส่เชื้อโรคจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีกส่วนที่ยังไม่ติดเชื้อ. -autonoculability n.
brucellosisn. โรคติดเชื้อแบ็คทีเรียจำพวกBrucella
candidiasis(-ดิเอ 'ซิส) n. การติดเชื้อพวกCandida
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catcing(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract

English-Thai: Nontri Dictionary
infect(vt) ทำให้ติดเชื้อ,ระบาด,ติดต่อ,ทำให้ติดโรค
infection(n) การติดเชื้อ,โรคติดต่อ,การระบาดของโรค,ภาวะติดเชื้อ
septic(adj) ซึ่งติดเชื้อ,ซึ่งติดต่อกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
感染[かんせん, kansen] (vt) ติดเชื้อ

German-Thai: Longdo Dictionary
Ansteckung(n) |die, pl. Ansteckungen| การติดเชื้อ

French-Thai: Longdo Dictionary
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top