Search result for

ตามปกติ

(38 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตามปกติ-, *ตามปกติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามปกติ[ADV] normally, See also: usually, generally, ordinarily, Syn. ตามธรรมดา, ตามเดิม, Example: ตามปกติเธอจะพูดคุยและทักทายคนอื่นเสมอ แต่วันนี้เธอเงียบไป, Thai definition: ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Life Spanตามปกติอายุ, มีชีวิต, อายุขัย, ช่วงอายุขัย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ruled out all the usual suspects.นอกตำรา สืบค้นตามปกติ Emancipation (2008)
Nothing's usual for a four-year-old, and as fun as this is, it feels like we're your goomah.ไม่มีตามปกติในเด็ก 4 ขวบ ที่สนุกก็คือ เราเหมือนที่ปรึกษาของคุณ Emancipation (2008)
getting your life back together...ก็กลับมาใช้ช๊วิตตามปกติได้ To Kill the King (2008)
Freedom means nothing if you're a slave to regular programming...เสรีภาพไม่ได้หมายความว่า คุณต้องไปเป็นคนใช้ตามปกติทั่วไป Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Don't you think I've realized why I'm not in regular school?ไม่คิดเหรอคะว่าหนูจะสงสัยที่ไม่ได้ ไปโรงเรียนตามปกติเหมือนคนอื่นเขา Inkheart (2008)
Look, man, I'm trying to put my life back together, okay?นี่ ฉันพยายามจะใช้ชีวิตให้เหมือนตามปกติอยู่นะ The Final Destination (2009)
But I can assure you, we here at the Hanniger Mines... are doing everything... in our power to get them out alive.และจะทำทุกอย่าง อย่างเต็มความสามารถ ที่จะช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิต ขอให้สงบสติอารมณ์ด้วย, พี่น้องทั้งหลาย! ขอให้การสืบสวนเป็นไปได้ตามปกติ My Bloody Valentine (2009)
Just routine.แค่ถามตามปกติเท่านั้น Ninja Assassin (2009)
Commonly it takes one month of searching for every $10,000 you expect to earn in salary.ตามปกติแล้วจะใช้หางานเวลาหนึ่งเดือน สำหรับเงินเดือนทุกๆ 10,000 เหรียญที่คุณต้องการได้ Up in the Air (2009)
Business as usual.ทำธุรกิจตามปกติ Seven Thirty-Seven (2009)
And, uh, after we sell him our usual four pounds, then we'll pull this out.และ เอ่อ หลังจากเราขายยาให้เขา 4 ปอนด์ของเราตามปกติ จากนั้นเราก็เอายานี้ออกมา Seven Thirty-Seven (2009)
I can't foresee the future but even conservatively speaking I can say that you bought yourself some real time here.งั้น เอ่อ เมื่อไหร่เขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้คะ ตอนนี้อาการเขาได้บรรเทาลงแล้ว โอเค ABQ (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามปกติ[adv.] (tām pakati = tām pokkati) EN: normally ; usually ; generally ; ordinarily ; as en rule ; as usual   FR: normalement ; habituellement ; d'habitude ; d'ordinaire ; généralement ; en principe ; en règle générale

English-Thai: Longdo Dictionary
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as usual[IDM] โดยปกติ, See also: ตามปกติ, ตามธรรมดา
by and large[IDM] โดยทั่วไป, See also: ตามปกติ
en passant[IDM] ตามปกติ
in passing[IDM] ตามปกติ
normally[ADV] โดยปกติ, See also: ตามปกติ, Syn. commonly, usuall
usually[ADV] โดยปกติ, See also: ตามปกติ, ตามธรรมดา, Syn. customarily, normally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + <เครื่องหมาย>เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี,เป็นขนบธรรมเนียม,ตามปกติ,เคยชิน,เป็นกิจวัตร, Syn. normal
diastole(ไดแอส'ทะลี) n. การขยายตัวตามปกติของหัวใจ
firmwareเฟิร์มแวร์หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่บรรจุไว้ในชิปแทนที่จะบรรจุไว้ในจาน บันทึกข้อมูลตามปกติ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในตอนเริ่มต้น เพราะจะต้องทำงานทันทีที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
going(โก'อิง) n. การไป,สภาพของผิวหน้าถนนหนทาง., See also: goings n. นิสัย,ความประพฤติ adj. เคลื่อนที่,กระฉับกระเฉง,มีชีวิต,ทั่วไป,ตามปกติ,ปัจจุบัน,ซึ่งกำลังจากไป, Syn. departure,ongoing
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
queuing theoryทฤษฎีรอคอยเป็นทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของแถวคอย โดยศึกษาในหลาย ๆ แง่ เช่น เวลารอคอยในแถว ความยาวเฉลี่ยของแถว ประสิทธิภาพของจุดให้บริการแถวคอย ตามปกติ มักมีลักษณะเป็นเครือข่าย (network) พื้นฐานของทฤษฎีแถวคอย ใช้หลักของความเป็นไปได้ (possibility)
rote(โรท) n. วิถีทาง,ทางเดิน,วิธีการตามปกติ, -Phr. (by rote จากความทรงจำ), Syn. repetition

English-Thai: Nontri Dictionary
going(adj) ซึ่งกำลังจากไป,ซึ่งเคลื่อนที่,มีชีวิต,ปัจจุบัน,ตามปกติ
ordinarily(adv) โดยปกติ,ตามปกติ,ตามธรรมดา,อย่างพื้นๆ
routine(adj) ประจำวัน,เป็นกิจวัตร,เกี่ยวกับงานประจำ,ตามปกติ
usual(adj) เช่นเคย,เป็นธรรมเนียม,ตามปกติ,เป็นประจำ
wonted(adj) เคยชิน,คุ้นเคย,เป็นนิสัย,ตามปกติ

German-Thai: Longdo Dictionary
zurückkommen(vi) |kam zurück, ist zurückgekommen| กลับมา(von irgendwo zurückkommen กลับจาก) เช่น Normalerweise kommt mein Kind ungefähr 1 Uhr von der Schule zurück. ตามปกติ ลูกของผมกลับมาจากโรงเรียนประมาณบ่ายโมง, See also: Related: zurückkehren

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top