Search result for

ตั้งตัว

(26 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั้งตัว-, *ตั้งตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งตัว[V] pose, See also: set oneself up, Syn. ยกย่องตัว, สถาปนาตัว, Example: เขาตั้งตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มทั้งๆ ที่ไม่มีใครอยากให้เขาเป็น
ตั้งตัว[V] make one's way (/fortune), See also: build up a fortune (/name), get on (/rise) in the world, establish oneself, Syn. ตั้งฐานะ, ตั้งหลักฐาน, สร้างเนื้อสร้างตัว, Ant. สิ้นเนื้อประดาตัว, Example: เขาเป็นชายหนุ่มที่สามารถตั้งตัวได้ตั้งแต่อายุยังน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งตัวก. ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งตัวยกย่องตัว, สถาปนาตัว, เช่น ตั้งตัวเป็นหัวหน้า ตั้งตัวเป็นใหญ่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dozens of Republic warships have been destroyed in merciless surprise attacks that leave no survivors.ยานรบสาธารณรัฐจำนวนมากถูกทำลายใน การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอันโหดร้าย ปราศจากผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
If the droids get past this station, they can surprise-attack the facilities where we were born on our home world of Kamino.ถ้าพวกดรอยด์ผ่านสถานีนี้ไปได้ พวกมันก็จะโจมตีที่มั่น บนดาวคามิโน่ มาตุภูมิของเรา ได้โดยไม่ทันตั้งตัว Rookies (2008)
It has to explode with a bang all at once!มันจะต้องมีเสียงระเบิด ปัง อย่างไม่ตั้งตัว Beethoven Virus (2008)
Before you turn around, they'll be in high school, dating.ก่อนที่คุณจะทันตั้งตัว พวกเขาก็เข้าโรงเรียน ,มีแฟน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Our agents took the suspects by surprise.เจ้าหน้าที่ของเราบุกไปจับกุมผู้ถูกสงสัย โดยที่ไม่ทันตั้งตัว Pilot (2008)
When they stole the weapons case, I set my scanner to look out for the tracking beacon in case it came back on.ตอนที่พวกนั้นขโมยกระเป๋าไป ฉันตั้งตัวสแกน ให้ค้นหาเครื่องส่งสัญญาณในกระเป๋าใก้ส่งสัญญาณกลับมา G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
"I am going away with somebody and it's over.โพล่งชนิดตั้งตัวไม่ติด เธอเดินมาบอกว่า The Girlfriend Experience (2009)
Crimebusters, G-men, you're setting yourself up as a czar?ผู้พิทักษ์หน่วยมือปราบที่คุณตั้งตัวเองเป็นซาร์ Public Enemies (2009)
I can still help you get settled, and we can make a plan together.ผมยังสามารถช่วยคุณตั้งตัวได่นะ และเราสามารถวางแผนด้วยกัน The Age of Dissonance (2009)
I'll have a chance to rebuild.เรามีโอกาศตั้งตัวใหม่ Na Triobloidi (2009)
local. He is exposed. We threaten that.ในบ้าน จู่โจมเขาแบบไม่ทันตั้งตัว เราจะใช้วิธีข่มขู่นั่น Fa Guan (2009)
Someone's attempting a hostile takeover.มีคนตั้งตัวเป็นศัตรูเพื่อยึดอำนาจ VS. (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caucus(คอ'คัส) n. การประชุมพรรคการเมืองเพื่อเลือกตั้งตัวแทนเข้าแข่งขัน vi. ประชุมพรรคการเมืองดังกล่าว -pl. caucuses
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate
deputation(เดพยะเท'เชิน) n. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทน,การแต่งตั้งตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้รักษาการแทน, Syn. delegation
deputize(เดพ'พะไทซ) vt. แต่งตั้งตัวแทน vi. เป็นตัวแทน,แทน,รักษาการแทน
lord(ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
delegate(vt) ตั้งตัวแทน,มอบหน้าที่
deputation(n) คณะผู้แทน,การมอบหน้าที่,การตั้งตัวแทน
depute(vt) ตั้งตัวแทน,แต่งตั้งผู้แทน
start(vi) เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,กระตุก,ตั้งตัว,ยื่น,โผล่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top