Search result for

ตั้งตรง

(36 entries)
(0.2115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั้งตรง-, *ตั้งตรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งตรง    [V] stand upright, Syn. ตั้งชัน, Example: เชิงเทียนทั้ง 4 ข้างตั้งตรงขนานไปกับพระพุทธรูป, Thai definition: ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอน หรือล้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strictตั้งตรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"They walked both Hindu and Muslim alike with heads held high without any hope of escape from injury or death.พวกเขาเดินเข้าไป ทั้งฮินดูและมุสลิม ศีรษะตั้งตรง Gandhi (1982)
Perfect, your bow. You're clutching. Your body's stiff, your elbow locked.ดีมาก จับคันสีให้อยู่ในมุมที่พอเหมาะ ตัวต้องตั้งตรง ข้อศอกให้ตั้งฉาก The Red Violin (1998)
Our forearms were straight up and our hands gripped tight.ที่แขนของทั้ง 2 ตั้งตรง \ และกำไว้แน่น The Old Man and the Sea (1999)
The fire escape's way over... what?ทางหนีไฟอยู่ตั้งตรงน .. อะไร The Usual Suspects (2006)
Well, tell patty that I tried to warn her.-งั้นกล้องก็ตั้งตรงนี้ -โอเค เราต้องอัดเทปที่เธอให้สินบนด้วย Trust Me (2009)
So, I'm gonna get a couple of those zero-gravity chairs for right here, for your ultimate viewing comfort.งั้น ฉันจะซื้อเก้าอี้ปรับเอนด้วยระบบไฟฟ้า สัก 2-3 ตัวมาตั้งตรงนี้ เพื่อความสะดวกสบาย ที่ดีที่สุดของพวกนาย Breakage (2009)
So it'll really rock the house.แต่ฉันจะ เธอรู้นะ ฉันจะเอาไปตั้งตรงทางลงบันได Negro Y Azul (2009)
Your seat backs and tray tables are in the upright position,พนักพิงและโต๊ะวางถาด อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งตรง I Haven't Told You Everything (2010)
That means that this pencil was sharpened when it was straight.นั่นหมายความว่าดินสอ ถูกเหลาเมื่อมันตั้งตรง Episode #1.4 (2010)
This painting was on that easel. He commented on it.รูปอยู่บนขาตั้งตรงนี้ เขายังติมันอยู่เลย On Guard (2011)
So you're saying it's almost as if he fell down a... almost vertical staircase.ดังนั้นคุณกำลังบอกว่า มันเหมือนเขาตกจาก บันไดที่เกือบจะตั้งตรง The Partners in the Divorce (2012)
Let me tell you, if people buy this thing, do you understand this will set us straight?ให้ฉันบอกคุณถ้า คนซื้อสิ่งนี้ คุณจะเข้าใจในเรื่องนี้ เราจะตั้งตรง Grudge Match (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งตรง[v. exp.] (tang trong) EN: stand upright   
ตั้งตรง[adj.] (tang trong) FR: vertical

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
face onto    [PHRV] หันไปเผชิญกับ, See also: ตั้งตรงข้ามกับ, Syn. back onto
perpendicular    [ADJ] ตั้งฉาก, See also: ตั้งตรง, Syn. upright, vertical, Ant. horizontal, parallel
up    [ADV] ตั้งตรง, Syn. upright, Ant. down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
apeak(อะพีค') adj.,adv.ตั้งตรงดิ่ง,ไม่มากก็น้อย (more or less vertical)
apeek(อะพีค') adj.,adv.ตั้งตรงดิ่ง,ไม่มากก็น้อย (more or less vertical)
bookend(บุค'เอนดฺ) n. ที่หนีบค้ำแถวหนังสือให้ตั้งตรง, Syn. bookend
cumulus(คิว'มิวลัส) n. กอง,สิ่งที่ซ้อนกัน,เมฆประเภทที่ซ้อนเป็นกองใหญ่ และค่อนข้างตั้งตรงขึ้นไป -pl. cumulus
erect(อีเรคทฺ') adj. ตั้งตรง,ตั้งชัน,ลุก,ชู vt. สร้าง,ก่อสร้าง,ยก,ชู,จัดตั้ง,ทำให้ตั้งตรง,ติดตั้ง., See also: erectable adj. ดูerect
erectile(อีเรค'ไทลฺ,-เทิล) adj. ซึ่งสามารถตั้งตรงขึ้นได้,ลุกได้,ชูได้,แข็งตัวได้., See also: erectivity n. ดูerectile
erection(อีเรค'เชิน) n. การตั้งตรง,การลุก,การชู,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
erector(อีเรค'เทอะ) n. ผู้ตั้งตรง,สิ่งที่ตั้งตรง,สิ่งที่ลุก,กล้ามเนื้อลุกชัน
high-pitchedadj. เสียงสูง,เสียงแหลม,มีอารมณ์รุนแรง,ชัน,ชันเกือบตั้งตรง,ทะเยอทะยาน, Syn. intense,steep

English-Thai: Nontri Dictionary
erect(adj) ตั้งตรง,ตั้งชัน,ชะลูด,ลุก
erection(n) ความตั้งชัน,การตั้งตรง,การลุก,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
perpendicular(adj) ตั้งตรง,ตั้งฉาก,สูงชัน
precipitous(adj) สูงชัน,ตั้งตรง,ชะเงื้อม
stand(vt) ตั้ง,ตั้งตรง,หยุด,ยึด,อยู่ในฐานะ,อดทน,เผชิญ
vertical(adj) ตั้งตรง,ตั้งฉาก,ตรงดิ่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
起きる[おきる, okiru] Thai: ตั้งตรง English: to rise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top