Search result for

ตั้งคำถาม

(27 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั้งคำถาม-, *ตั้งคำถาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งคำถาม[V] pose a question, See also: ask a question, Syn. เสนอคำถาม, ถาม, ซักถาม, Example: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've raised the questionเราตั้งคำถาม Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
What qualifies you, really, to talk to us?คุณมีคุณสมบัติอะไร มาตั้งคำถามพวกเรา? Passengers (2008)
The question on everyone's mind, where are they now?ทุกคนต่างตั้งคำถาม ว่า "ตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนกัน?" Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Don't ask questions you don't want the answer to, buddy.อย่ามาตั้งคำถาม คุณไม่อยากรู้คำตอบหรอก เพื่อนยาก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
One, "Don't ask questions".หนี่ง, "อย่าตั้งคำถาม". Bangkok Dangerous (2008)
But it's right for you to raise the questions;แต่มันก็เป็นสิทธิของคุณที่จะตั้งคำถาม Changeling (2008)
No lawyers, no trials, no questions, no suspensions, no investigations;ไม่มีทนายความ ไม่มีการตั้งคำถาม ไม่มีผู้ต้องสงสัย ไม่มีการสืบคดี Changeling (2008)
Of course, we'll be asking difficult questions.แน่ล่ะ เราจะตั้งคำถามยากๆแบบนี้กับเขา Frost/Nixon (2008)
But could I ask you to go a little easier on David over the next couple of days, bearing in mind the extraordinary pressure that he's under?แต่่ช่วยตั้งคำถามให้ง่ายอีกหน่อยเพื่อเดวิท สำหรับอีกสองวันข้างหน้า พยายามคำนึงไว้ในใจเป็นพิเศษ ถึงสถานการณ์ ที่เดวิทถูกบีบบังคับอยู่ Frost/Nixon (2008)
And if you're asking the question do I regret the casualties on both sides in the war, yeah, sure, of course I do.ผมไม่ไ้ด้หมายถึง... . แล้วถ้าคุณกำลังตั้งคำถาม Frost/Nixon (2008)
I already have people questioning meตอนนี้มีแต่คนคอยตั้งคำถามฉัน Shut Down (2008)
There will be questions, media coverage and surveillance, and whatever you and the Company are trying to do next with your little Laos game, or whatever else you have planned, it'll be next to impossible with thousands of eyes on you.พวกเขาจะตั้งคำถาม, รายงานข่าว, และตรวจสอบ, ทุกอย่างที่คุณและคอมพานีจะทำต่อไป เช่นที่ลาว Five the Hard Way (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งคำถาม[v. exp.] (tang khamthām) EN: ask a question   FR: formuler une question
ตั้งคำถามใหม่[v. exp.] (tang khamthām mai) EN: rephrase a question   FR: reformuler une question

English-Thai: Longdo Dictionary
querier(n) ผู้ตั้งคำถาม, ผู้ตั้งกระทู้, คนที่ตั้งกระทู้ในกระดานข่าว, S. inquirer, quester, questioner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fire at[PHRV] ยิงคำถาม, See also: ตั้งคำถามไปยัง
debrief[VT] ตั้งคำถามอย่างละเอียด, See also: สอบสวน, ซักไซ้, Syn. interrogate, question
query[VT] ตั้งคำถาม
question[VT] ตั้งคำถาม, See also: ซักถาม, สอบถาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
query(ควี'อะรี) n. คำถาม,การสอบถาม,เครื่องหมายคำถาม,ความสงสัย vt. ถาม,สอบถาม,ตั้งคำถาม., See also: queryingly adv., Syn. inquiry,probe
would(วูด) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ will (ใช้แสดงความหวัง) เช่นI would it were true (ใช้แทนที่willเพื่อตั้งคำถามหรือแสดงถ้อยคำอ้อม ๆ) เช่นWould you be so kind?

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
addressตั้งคำถาม

German-Thai: Longdo Dictionary
ständig(adv) สม่ำเสมอ, เป็นประจำ เช่น Der Student stellt Fragen ständig in der Vorlesung. นักศึกษาคนนี้ตั้งคำถามในห้องเรีอนเสมอ, See also: S. immer, stets,
jmdm. Fragen stellenตั้งคำถาม
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top