Search result for

ตั่ง

(39 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั่ง-, *ตั่ง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สถานที่ตั่ง (n ) Location

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั่ง[N] stool, See also: small table, chair, seat, bench, Syn. ม้านั่ง, เก้าอี้, เตียง, แคร่, Example: ยามบ่ายคุณยายชอบมานั่งเล่นบนตั่งหน้าบ้าน, Count unit: ตัว, Thai definition: ที่สำหรับนั่ง ไม่มีพนัก อาจมีขาหรือไม่มีขาก็ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั่งน. ที่สำหรับนั่งหรือวางของ ทรงเตี้ย ไม่มีพนัก พื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามปรกติมี ๔ ขา.
ตั้งก. ชูตัว, ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอนหรือล้ม, เช่น ขนตั้งชัน ต้นข้าวเอนแล้วกลับตั้งขึ้น ตั้งขวด ตั้งตุ๊กตา
ตั้งทรง, ดำรง, เช่น ตั้งอยู่ในคลองธรรม ตั้งอยู่ในศีลในธรรม
ตั้งทำให้มีขึ้น, สร้างให้มีขึ้น, เช่น ตั้งตำแหน่งใหม่ ตั้งบ้านตั้งเรือน ตั้งชื่อ
ตั้งยกฐานะให้สูงขึ้น เช่น ตั้งพระราชาคณะ ตั้งเปรียญ
ตั้งกำหนด เช่น ตั้งราคา
ตั้งวาง เช่น ตั้งสำรับ
ตั้งวางซ้อนกันมาก ๆ เช่น ตั้งหนังสือเป็นกองสูง
ตั้งเริ่ม, เริ่มมี, เช่น ตั้งครรภ์ ตั้งเค้า ตั้งท้อง.
ตั้งบ. คำแสดงความหมายว่า มาก หรือ นาน เช่น เสียตั้งร้อย ไปตั้งปี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Since when?ตั่งแต่เมื่อไหร่กัน? Nights in Rodanthe (2008)
Since when is it my mother and you?ตั่งแต่ตอนเป็นแม่ของลูกกับพ่อ? Nights in Rodanthe (2008)
Since when is it "we"?ตั่งแต่ตอนเป็น"เรา"? Nights in Rodanthe (2008)
When'd you set your heart on going to leadership conference?ตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมผู้นำตั่งแต่เมื่อไหร่ล่ะ? Keep This Party Going (2009)
A man who is responsible from the start 'till the end.ผู้ชายที่รู้จักรับผิดชอบตั่งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด Episode #1.3 (2009)
All right, keep it together.เอาละ ตั่งสติ Sympathy for the Devil (2009)
Keep it together, man.ตั่งสติให้ดี Sympathy for the Devil (2009)
- She's the one who started it! - She's being a bitch.อย่ามามองฉันนะ เธอตั่งหากที่เริ่มก่อน \เธอทำตัวเป็นนางมารร้อยก่อน Boom Crunch (2009)
My heart was ripped out of me the night he was born.หัวใจฉันหยุดเต้น ตั่งแต่คืนที่เค้าเกิด The Road (2009)
yes yes born from a boom box its sound stupid but I do feel like that and if we listened hard enough we realized that maybe we all plugged into the same songเกิดจากกล่องเสียง ฟังดูโง่ แต่ฉันรู้สึกอย่างนั้น แล้วถ้่เราตั่งใจฟัง Step Up 3D (2010)
The only other thing I can think to do would be going back up to the roof, climbing down and resetting the car manually.มีอีกอย่างเดียวที่ฉันคิดว่าจะทำได้นะ ฉันจะกลับขึ้นไปบนหลังคา แล้วปีนลงมา และจะตั่งระบบใหม่ด้วยมือ Devil (2010)
Colonel Young was willing to sacrifice his own life so that one of us could have a shot at getting on the shuttle when the ship was heading towards that star.ผู้การ young มีความตั่งใจ ที่สลับร่าง เผื่อว่าที่จะสามารถจัดการกับเจ้าของยานได้ ตอนยานที่อยู่ที่ดาวนั้น Space (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั่ง[n.] (tang) EN: stool ; small table ; chair ; seat ; bench   FR: tabouret [m]
ตั้ง[n.] (tang) EN: pile ; pack   
ตั้ง[n.] (tang) EN: set up ; put up ; erect ; install ; bring up ; stand   FR: ériger ; installer ; dresser
ตั้ง[v.] (tang) EN: establish ; found ; organize ; create ; form   FR: créer ; établir ; fonder ; former ; instaurer
ตั้ง[v.] (tang) EN: begin ; start ; commence   FR: débuter
ตั้ง[v.] (tang) EN: appoint ; assign sb to ; fix   FR: fixer ; désigner ; commettre
ตั้ง[X] (tang) EN: as much as ; as long as ; as high as ; up to   
ตั้งกติกา[v. exp.] (tang katikā) EN: establish rules ; set up rules   FR: établir des règles
ตั้งข้อจำกัด[v. exp.] (tang khøjamkat) EN: impose restrictions   
ตั้งข้อสงสัย[v. exp.] (tang khøsongsai) EN: call into question   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taboret[N] ม้านั่งเล็ก, See also: ตั่ง, Syn. seat, stool

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catafalque(แคท'ทะฟอลค) n. ที่ตั้งศพ,เชิงเทินตั่งศพ,รถบรรทุกศพ
stool(สทูล) n. ม้านั่งเดี่ยว,ตั่ง,ตั่งพักเท้า,ม้ารองเข่า,ตอ,ตอไม้,ราวไม้เกาะของนก,รากที่แตกหน่อใหม่,นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,นกต่อ,ถังอุจจาระ,ม้านั่งถ่ายอุจจาระ,อุจจาระ,ที่นั่งที่เป็นสัญลักษณ์อำนาจ vi. แตกหน่อ,ถ

English-Thai: Nontri Dictionary
stool(n) ตั่ง,ม้านั่ง,ตอไม้,คอนไม้,นกต่อ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kara[から] ตั่งแต่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top