Search result for

ตัก

(68 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัก-, *ตัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัก[N] lap, Syn. หน้าขา, Example: พ่อชอบเอาลูกนั่งตักเวลาที่ขับรถ, Thai definition: หน้าขาตอนเข่าหรือโคนขาในเวลานั่ง
ตัก[V] scoop, See also: dip, draw, fetch, get, ladle, Syn. ช้อน, Example: ทุกเช้าก่อนที่เด็กชายจะไปโรงเรียนเขาต้องตักน้ำจากบ่อมาไว้ในตุ่มให้ตายายใช้, Thai definition: เอาภาชนะช้อนสิ่งของขึ้นจากที่เดิม
ตักตวง[V] grab, See also: seize, take a lot of, Syn. หาประโยชน์, กอบโกย, Example: พ่อค้าแม่ค้าจะรีบตักตวงผลประโยชน์จากลูกค้าทันทีที่มีโอกาส, Thai definition: หาประโยชน์ใส่ตัว, กอบโกยมาเป็นของตนเมื่อมีโอกาส
ตักบาตร[V] give food offerings to a Buddhist monk, See also: put food offerings into a Buddhist monk's bowl, give alms to a Buddhist monk, put food in, Syn. ใส่บาตร, Example: คุณแม่ตักบาตรที่ตลาดใกล้บ้านเกือบทุกวัน, Thai definition: เอาของใส่บาตรพระ
ตักเตือน[V] warn, See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach, Syn. เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน, Example: นายกรัฐมนตรีตักเตือนสื่อมวลชนว่าไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้เพราะการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหลายฝ่าย, Thai definition: สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตักน. หน้าขาตอนเข่าถึงโคนขาในเวลานั่ง.
ตักก. เอาภาชนะช้อนสิ่งของขึ้นจากที่เดิม เช่น ตักนํ้า ตักแกง ตักดิน.
ตักกะน. ตรรก, ความตรึก, ความคิดอย่างใช้เหตุผล.
ตักตวงก. หาประโยชน์ใส่ตัว, กอบโกยมาเป็นของตนเมื่อมีโอกาส.
ตักน้ำรดหัวตอ, ตักน้ำรดหัวสากก. แนะนำพรํ่าสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผล.
ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงาก. ให้รู้จักฐานะของตนและเจียมตัว.
ตักบาตรก. เอาของใส่บาตรพระ.
ตักบาตรอย่าถามพระก. จะให้อะไรแก่ผู้ที่เต็มใจรับอยู่แล้ว ไม่ควรถาม.
ตักษณะน. เครื่องตัดและกรางสิ่งของ เช่น มีด พร้า บุ้ง ตะไบ
ตักษณะการตัด, การปอก, การทอน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then sсooр uр the water and rub it on your faсe and go...แล้วตักขึ้นน้ำ และถูมันบนใบหน้าของคุณ และไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, there he goes, sitting in the lap of luxury, the world at his feet.ก็ มีที่เขาไป นั่งอยู่ในตักของความหรูหรา โลกที่เท้าของเขา Pinocchio (1940)
Keep that chum line going, Chief. We got five good miles on it.ตักปลาล่อไปเรื่อยๆ สารวัตร มีเหลือพอ 8 กม.ได้ Jaws (1975)
Chief, get the scoop out of the bucket!สารวัตร เอาที่ตักนํ้าออกจากถัง! Jaws (1975)
I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit.ฉันก็ขับช้าๆ ได้ ลองมาตักปลานี่ดูมั่งสิ Jaws (1975)
I have some nice, fresh chicken soup. Why don't you let me fix you a bowl?ฉันทำซุปไก่เอาไว้ ฉันจะตักให้นะ Oh, God! (1977)
Scoop some and stuff it in your mouth.ตัก บางอย่างและ สิ่งที่ มันอยู่ใน ปากของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
Come on, another lap.มาตักอีกรอบ Idemo dalje (1982)
Alright, alright. Go fetch another bucket of water.เอาล่ะ เอาล่ะ ไปตักน้ำมาอีก. Return of the Condor Heroes (1983)
It's the duty of Junior to fetch water for Senior.มันเป็นหน้าที่ที่รุ่นน้องจะต้องไปตักน้ำมาให้รุ่นพี่. Return of the Condor Heroes (1983)
"Taken at the tide, t'will lead to fortune."น้ำขึ้นให้รีบตักAn American Tail (1986)
I think you must. You have your hand in that gentleman's lap, I think.ก็มือคุณอยู่บนตักผู้ชายคนนั้นนี่ Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัก[n.] (tak) EN: lap   FR: genoux [m]
ตัก[v.] (tak) EN: fetch ; ladle ; scoop ; dip ; draw ; get   FR: puiser ; vider
ตักข้าวต้ม[v. exp.] (tak khāo tom) EN: ladle porridge   FR: servir la bouillie à la louche
ตักตวง[v.] (taktūang) EN: grab ; seize ; take a lot of   
ตักน้ำ[v. exp.] (tak nām) EN: fetch water   FR: puiser de l'eau
ตักบาตร[v.] (takbāt) EN: give food offerings to a Buddhist monk ; put food offerings into a Buddhist monk's bowl ; give alms to a Buddhist monk ; put food in the bowls of Buddhist priests in the morning   
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach   FR: prévenir ; mettre en garde ; conseiller ; recommander ; exhorter

English-Thai: Longdo Dictionary
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
anchovy(n) ปลากะตัก เช่น Many people vow that they do not like anchovies as too many bad memories of smelly little fish on pizza have poisoned the experience for some.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admonish[VT] แนะนำ, See also: ตักเตือน, เตือน, Syn. advise
caution about[PHRV] ตักเตือน, See also: เตือน
caution against[PHRV] ตักเตือน, See also: เตือน
cream off[PHRV] ตักส่วนข้นหรือครีมออกจากนม
seize the opportunity[IDM] ใช้ประโยชน์จากโอกาส, See also: ตักตวงโอกาส
ladle from[PHRV] ตักออกด้วยทัพพี (หรือช้อนขนาดใหญ่)จาก, See also: เทออกด้วยทัพพี, Syn. ladle out of
ladle into[PHRV] ตักด้วยทัพพีใส่ใน
ladle out[PHRV] ตักออกด้วยทัพพี
ladle out of[PHRV] ตักออกด้วยทัพพี (หรือช้อนขนาดใหญ่) จาก, See also: เทออกด้วยทัพพี, Syn. ladle from
lade[VT] ตักของเหลวด้วยทัพพี, Syn. scoop, bail

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admonish(แอดมอน' นิช) vt. ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม. -admonishment n.
admonition(แอดมอนนิช' เชิน) n. การตักเตือน, Syn. reproof ###A. admire)
admonitor(แอดมอน' นิเทอะ) n. ผู้ตักเตือน
admonitory(แอดมอน' นิโทรี) adj. ซึ่งตักเตือน, Syn. censuring, warning)
applicator(แอพ'พลิเค'เทอะ) n. อุปกรณ์ง่าย ๆ เครื่องมือง่าย ๆ (เช่นที่ตักหรือช้อน)
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟองหมายถึง หน่วยความจำชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ใด้แม้ว่าไฟฟ้าจะดับไปแล้วก็ตาม นิยมใช้กันมากสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่มีเนื้อที่มากพอที่จะมีฮาร์ดดิสก์ได้
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
caution(คอ'เ'ชิน) {cautioned,cautioning,cautions} n. ความระมัดระวัง,การตักเตือน,การคาดโทษ -v. เตือน,แนะนำ, See also: cautioner n. cautionary adj.
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ

English-Thai: Nontri Dictionary
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
caution(n) ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,การตักเตือน
caution(vt) เตือน,ตักเตือน,แนะนำ
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
dip(vt) จมน้ำ,จุ่มน้ำ,แช่น้ำ,ตัก,ล้าง,ลดต่ำลง
dipper(n) กระบวยตักน้ำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
盛る[もる, moru] Thai: ตัก(ข้าว) English: to serve

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top