Search result for

ตะกละ

(55 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะกละ-, *ตะกละ*
Longdo Dictionary ภาษาพม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อซาจี[อะ-ซา-จี] (vt ) ตะกละ,ตะกลาม,กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกละ[ADV] greedily, See also: voraciously, ravenously, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม, Example: เด็กกินอาหารกันอย่างตะกละราวกับไปตายอดตายอยากมาจากไหน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละ[ADJ] gluttonous, See also: greedy, voracious, ravenous, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, Example: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละ[ADJ] gluttonous, See also: greedy, voracious, ravenous, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, Example: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละ[ADV] greedily, See also: voraciously, ravenously, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม, Example: เด็กกินอาหารกันอย่างตะกละราวกับไปตายอดตายอยากมาจากไหน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละตะกลาม[ADV] greedily, See also: voraciously, avariciously, Syn. ตระกลาม, จะกละจะกลาม, Example: เด็กคนนั้นกินพิซซ่าอย่างตะกละตะกลามเหมือนไม่เคยกินมาก่อน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะกละ, ตะกลาม(-กฺละ, -กฺลาม) ว. มักกิน, กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน, มักใช้รวมกันว่า ตะกละตะกลาม หมายความว่า อยากกินมาก ๆ, จะกละจะกลาม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was saving that sushi for last!ไอ้ตะกละ! ฉันอุตส่าห์เก็บซูชิไว้กินปิดท้ายนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Yeah, so I'm like, "Fine, you may be a wolf, you may be the scariest bandit in Haijin Province but you're a lousy tipper."อืม ฉันชอบ คุณอาจจะเป็นคนตะกละก็ได้ เจ้าอาจจะเป็นโจรที่น่ากลัวที่สุด แต่เจ้าขี้เหนียวทิปชะมัด Kung Fu Panda (2008)
But are you pure or are you just as corrupt as the capitalist Westerners that you despise?แล้วแกบริสุทธิ์... หรือเป็นแค่จอมตะกละ แบบพวกตะวันตกที่แกเกลียด Body of Lies (2008)
Merciless, cunning, greedy.ทั้งโหดเหี้ยม ฉลาดมีไหวพริบ แล้วก็ตะกละ Under the Mountain (2009)
Do not become greedy, Emir Tambor.อย่าตะกละเกินไปนัก ผู้นำทัมบอร์ Liberty on Ryloth (2009)
"a starving man..."ไอ้ตะกละ Time (2009)
I'm not giving you any! You're one greedy brat! Shoo!ฉันไม่ให้แกกินหรอกนะเจ้าตะกละ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I don't want you to think I'm greedy.หนูไม่อยากให้ครูคิดว่าหนูตะกละ Precious (2009)
You're not greedy. If you're hungry, let's get you some more.เธอไม่ได้ตะกละซะหน่อย เธอหิว เดี๋ยวฉันเติมให้นะ Precious (2009)
- You're ravenous.-คุณตะกละมาก The Tourist (2010)
- You're ravenous-คุณตะกละ -ใช่แล้ว The Tourist (2010)
As lovers, they are said to be ravenous beasts.ในฐานะคนรัก พวกมันจะเป็นปีศาจร้ายที่ตะกละตะกลามเป็นที่สุด Legends (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะกละ[v.] (takla) EN: be greedy ; be a glutton ; glut oneself   
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous   FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ตะกละตะกราม[adv.] (takla takhrām) EN: greedily   
ตะกละตะกลาม[adv.] (takla taklām) EN: greedily   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gluttonous[ADJ] ตะกละ, See also: ซึ่งหิวกระหาย, ละโมบ, Syn. greedy, hungry
gormandize[VI] ตะกละ, Syn. gluttonize
gormandize[VT] ตะกละ, Syn. gluttonize
piggy[ADJ] มูมมาม, See also: ตะกละตะกลาม, สกปรก, Syn. hoggish, piggish, swinish
rapacious[ADJ] โลภ, See also: ตะกละ, ละโมบ, Syn. avaricious, greedy
raven[VI] กินอย่างตะกละตะกลาม, See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม, Syn. be hungry, eat greedily
raven[VT] กินอย่างตะกละตะกลาม, See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม
ravening[ADJ] ตะกละตะกลาม, See also: ซึ่งแย่งชิง, Syn. hungry, greedy
swinish[ADJ] เหมือนหมู, See also: ตะกละเหมือนหมู, Syn. piggish, greedy
voracious[ADJ] ตะกละ, See also: ที่กินอาหารมาก, Syn. greedy, ravenous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cormorant(คอ'มะเรินทฺ) n. นกกาน้ำ,คนละโมบ,คนตะกละ.adj. ละโมบ,ตะกละ, Syn. greedy
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
devour(ดิเวา'เออะ) vt. กลืน,กินอย่างตะกละ ตะกลาม,เผาผลาญ,ใช้อย่างสิ้นเปลือง,หมกมุ่น., See also: devourer n. ดูdevour devouringly adv. ดูdevour
edaciousadj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,กิน,อยาก
edacityn. ความตะกละ,ความอยากอาหาร
engorge(เอนกอร์จฺ') vt.,vi. กลืนอย่างตะกละตะกราม,ขยอก,คั่งเลือด, See also: engorgement n.
glutton(กลัท'เทิน) n. คนที่กินมากเกินไป,คนตะกละ,คนโลภ, Syn. gourmand
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ,ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious
gluttony(กลัท'ทะนี) n. การกินและดื่มมากเกินไป,ความตะกละ, Syn. voracity
gobble(กอบ'เบิล) v. กลืนตะกละตะกลาม,คว้าหมับ, Syn. gulp

English-Thai: Nontri Dictionary
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้
glut(n) จำนวนมาก,ความเหลือเฟือ,ความตะกละ,การสวาปาม,การยัด
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
gluttony(n) ความตะกละ,การสวาปาม,การเขมือบ,การยัด
greed(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
greedily(adv) อย่างตะกละ,อย่างละโมบ,อย่างโลภโมโทสัน
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
greedy(adj) ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้
harpy(n) คนโหดร้าย,คนโลภ,คนตะกละ,คนสูบเลือดสูบเนื้อ

German-Thai: Longdo Dictionary
Habgier(n) |die, nur Sg.| ความโลภ, ความละโมบ, ความตะกละ, ความอยากได้ , See also: S. die Habsucht, Related: habgierig
habgierig(adj) ที่โลภ, ที่ละโมบ, ตะกละ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top