Search result for

ตอม

(47 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอม-, *ตอม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอม[V] swarm, See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng, Syn. บินวนเวียน, ห้อมล้อม, รุมล้อม, Example: แมลงวันตอมซากหนูตายที่คนทิ้งไว้ในถังขยะ, Thai definition: กริยาที่แมลงตัวเล็กๆ เช่น แมลงวัน เป็นต้น มาเกาะหรือจับหรือบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
ตอม[V] swarm, See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng, Syn. บินวนเวียน, ห้อมล้อม, รุมล้อม, Example: แมลงวันตอมซากหนูตายที่คนทิ้งไว้ในถังขยะ, Thai definition: กริยาที่แมลงตัวเล็กๆ เช่น แมลงวัน เป็นต้น มาเกาะหรือจับหรือบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
ตอม่อ[N] prop, See also: foundation post, foundation pillar, a post which supports a beam-pile, footing, Syn. ตะม่อ, ตอหม้อ, เสา, เสาเข็ม, เสาหลัก, Example: ใต้สะพานทุกสะพานต้องมีตอม่อไว้ค้ำยัน, Count unit: ต้น, Thai definition: เสาสั้นสำหรับรับรอดหรือโคนเสาเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตอมก. กิริยาที่แมลงตัวเล็ก ๆ เช่นแมลงวันเป็นต้นมาเกาะหรือจับหรือบินวนเวียนอยู่ใกล้ ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงกิริยาอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สาวสวยคนนี้มีชายหนุ่มมารุมตอมมาก.
ตอม่อน. เสาขนาดสั้น มักใช้ไม้ไผ่ปักขึ้นสำหรับรับรอดในเรือนเครื่องผูก, ส่วนบนของฐานรากที่รองรับโครงสิ่งก่อสร้าง, เสาตอม่อ ก็ว่า
ตอม่อเสาชาน เสาแคร่ หรือเสาช่วยค้ำจุนเรือนโดยปักแนบกับเสาเรือน, เสาตอม่อ หรือ เสาหมอ ก็ว่า
ตอม่อใช้ว่า ตะม่อ ก็มี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pierpier, ตอม่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
abutmentabutment, ตอม่อริม (สะพาน), ฐานยัน (เขื่อน) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was your own Dr. Oppenheimer after he created the atomic bomb.มันเป็นของ ด๊อกเตอร์ ออปเปนเฮียร์เมอ หลังจากที่เขาสร้างระเบิด อะตอม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Yeah, well at least Vanessa's not in Amsterdam... getting plowed by a bunch of European dudes.ใช่ แต่อย่างน้อย วาเนสซ่าก็ไม่อยู่อัมสเตอร์ดัม... ให้พวกหนุ่มยุโรปคอยรุมตอมอยู่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
/who was rumoured to know /the secret to eternal life.ว่ากันว่านางล่วงรู้ความลับของการมีชีวิตอมตะ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/and Zi Yuan was sure /the secret to eternal life was here.ซื่อหยวนมั่นใจว่าสิ่งวิเศษแห่งชีวิตอมตะอยู่ที่นี่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
In the name of the ancestors and the righteous, I sacrifice my immortality and that of my daughter so that you may rise this day!ในนามแห่งเหล่าบรรพชนและเหล่าคุณธรรม ข้าขอสละชีวิตอมตะของข้าและบุตรสาวของข้า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Molecules change their bonds.อะตอมที่ทำให้เกิดโมเลกุลของสารของพวกมัน Pilot (2008)
- I'm first on "Atomic Destroyer." - No, I am.ฉันจอง"ทำลายล้างอะตอม"ก่อน ไม่ ฉันต่างหาก The Final Destination (2009)
If he finds out that Gonzo is dead and not a police informant, who does he automatically blame? Us.คุณมีระเบิดอะตอมไง พวก ตกลงไหม Grilled (2009)
Yeah, but, I mean, 58. I was close.จากอะตอมคู่หนึ่งใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน และทำให้เกิดโมเลกุลของสาร Negro Y Azul (2009)
That ax could split an atom.ขวานนั่นทำให้อะตอมแตกตัว Legion (2009)
They herd around poop.เหมือนแมลงวันตอมขี้ Episode #1.1 (2009)
I can camp out here all winter if i need to.ผมตั้งแคมป์นี้ได้ ทั้งฤดูหนาวถ้าตอมต้องการ The Pickle Jar (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอม[v.] (tøm) EN: beset ; plague ; swarm on/over   
ตอม่อ[n.] (tømø) EN: footing ; foundation post ; post which supports a beam   FR: pilier [m[ ; socle [m] ; pieu [m] ; poteau [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
benzene(n) สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pier[N] ตอม่อ, See also: เสา, เสาสะพาน, เสาค้ำ
pile[N] ตอม่อสะพาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
aliphatic(แอลลิแฟท' ทิค) adj., chem. เกี่ยวกับอินทรีสารประกอบที่มีอะตอมของคาร์บินติดกันเป็นแนว (paraffins, olefins)
alkylation(แอลคิเล' ชัน) chem. การแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนในอินทรียสารประกอบด้วย alkyl group, การเติมพาราฟินลงใน olefin
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
amideสารประกอบที่ได้จากแอมโมเนีย โดยการแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนด้วย acyl radical หรือจาก acid จาก OH เป็น NH2
amuabbr. atomic mass unit หน่วยของมวลอะตอม (atomic mass unit)
anion(แอน' ไอออน) n. ไอออนที่มีประจุลบ, อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุลบ. -anionic adj. (negatively charged ion)
at. m.abbr. atomic mass มวลอะตอม

English-Thai: Nontri Dictionary
atom(n) อะตอม,ปรมาณู,ละออง,อนุภาค
atomize(vt) แยกเป็นอะตอม,ทำให้เป็นละออง
bunting(n) ตอม่อ,ธง
cleat(n) ราวเกาะ,ตอม่อ,เสาหลัก,พุก,หลักผูกเชือก
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
impost(n) ภาษี,ตอม่อ
pester(vt) รบกวน,รังควาน,ตอม,ตื้อ,ทำให้ยุ่งใจ
pier(n) ท่าเรือ,สะพานท่าเรือ,ตอม่อ,เสาสะพาน,เขื่อน
pile(n) กอง,กองไม้,เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู,เสาเข็ม,ตอม่อ
pillar(n) เสา,เสาหิน,ตอม่อ,หลัก,ฐาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Benzol(n) |das, pl. Benzole| สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top