Search result for

ตอนท้าย

(24 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอนท้าย-, *ตอนท้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอนท้าย[N] end, See also: at the end, towards the end, extreme, Syn. ส่วนท้าย, ช่วงท้าย, Ant. ตอนแรก, ตอนต้น, Example: ตอนท้ายของนวนิยายเรื่องนี้จบได้ไม่ค่อยดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything falls apart in the end.ทุกสิ่งย้อนกลับในตอนท้าย The Itch (2008)
But in the end, David heard nothing.แต่ในตอนท้าย เดวิทไม่ได้ยินอะไรเลย Frost/Nixon (2008)
They're less likely to offer that advice.กับการพูดแบบลับๆ ในทำเนียบขาว พวกเขาเลย ไม่ค่อยจะมีข้อแนะนำอะไร แล้วในตอนท้าย Frost/Nixon (2008)
Now, of course, it isn't very desirable at this end.ตอนนี้แน่นอนก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการมากในตอนท้ายนี้ Revolutionary Road (2008)
That last part, that's, that's a little bit sexist.ตอนท้ายมันออกจะเป็นการแบ่งเพศนิดๆนะ Loyal and True (2008)
The bit at the end about the promise. I like that part.ตอนท้ายที่ว่าสัญญา ผมชอบตรงนั้น Up in the Air (2009)
Is that they require something else to end.หรือพวกคุณต้องการที่จะเรียกร้องอยากอื่นในตอนท้าย You've Got Yale! (2009)
What did Yijeong say as he left?ตอนท้ายรุ่นพี่อีจองพูดว่าอะไรนะ? Episode #1.16 (2009)
And at the end of it, we put on a passion play.และในตอนท้าย เราจะเล่นละครเกี่ยวกับการทุกข์ทรมานของพระเยซู Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
The composer of that pavane, Ravel, eventually suffered from a damaged memory.นักประพันธ์เพลงอย่าง Pavane , Ravel ตอนท้ายพวกเขาทรมานจากการสูญเสียความทรงจำ Episode #1.5 (2009)
This last part is what caught my eye.ส่วนตอนท้ายนี่เองที่เตะตาฉัน Fracture (2009)
At the conclusion of the statement, the President will answer a limited number of questions.ในตอนท้ายคำแถลง ท่านประธานาธิบดี จะตอบข้อซักถาม เพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น Gimme Some Truth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอนท้าย[n.] (tønthāi) EN: end ; after part   FR: fin [f] ; arrière [f]
ตอนท้าย[adv.] (tønthāi) EN: at the end ; towards the end   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aft[ADV] ทางท้ายเรือ, See also: ตอนท้ายของยานหรือเครื่องบิน, Syn. rearward, abaft, behind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
extension(อิคซฺเทน'เชิน) n. การขยายออก,การยืดออก,การแผ่ออก, สิ่งที่ขยายออก,โทรศัพท์พ่วง นามสกุลในระบบดอส หมายถึง ตัวอักษรสามตัวที่อยู่หลังชื่อแฟ้มข้อมูล เนื่องจากอยู่ในตอนท้ายของชื่อ จึงนิยมเรียกกันว่า"นามสกุล" โดยปกติ คอมพิวเตอร์จะใช้นามสกุลนี้เป็นตัวบอกประเภทของแฟ้มข้อมูล จะมีจุดคั่นระหว่างชื่อและนามสกุล เช่น ถ้าแฟ้มข้อมูลที่เป็นภาษาปาสกาล (Pascal) ก็จะมีนามสกุล .PAS ถ้าเป็นแฟ้มภาษาเบสิก ก็จะมีนามสกุล .BAS อย่างนี้เป็นต้น หรือถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง ก็มักจะใช้นามสกุลว่า .BAK ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรต้องรู้ว่า นามสกุลอะไร บอกว่าเป็นแฟ้มข้อมูลประเภทไหน โดยเฉพาะนามสกุล .exe, .com, .bin, .doc, .bat ซึ่งจะต้องพบ บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน file type

English-Thai: Nontri Dictionary
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
latterly(adv) ในตอนท้าย,ในตอนหลัง,เมื่อเร็วๆนี้,ในสมัยหลังๆ
rear(n) ข้างหลัง,ตอนท้าย,กองหลัง,ด้านหลัง,แนวหลัง,ก้น
rumble(n) เสียงกระหึ่ม,เสียงฟ้าร้อง,ที่นั่งตอนท้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top