Search result for

ตลาด

(120 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตลาด-, *ตลาด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตลาดopen-air market
ตลาดเกิดใหม่Emerging Market
วิชาหลักการตลาด (n phrase ) Principles of Marketing

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตลาด (n vi vt ) ตลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาด[N] market, See also: bazaar, market place, mart, Example: เดี๋ยวนี้ผู้คนนิยมเดินซื้อของที่ตลาดในห้างมากกว่าตลาดสด, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้ค้าและผู้ซื้อมาชุมนุมซื้อขายของต่างๆ
ตลาดสด[N] fresh-food market, See also: vegetable market, Example: ทุกเช้าคุณแม่จะไปซื้อของที่ตลาดสดเล็กๆ แถวบ้าน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ตลาดที่ซื้อขายของสด
ตลาดนัด[N] market fair, Example: สิบปีมาแล้วที่สนามหลวงเคยเป็นตลาดนัด ผู้คนจะแวะเวียนไปดูสัตว์น้ำ สัตว์บก ไม้ผล และไม้ดอกสวยงาม, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ชุมนุมซื้อขายของต่างๆ ซึ่งมิได้ตั้งอยู่ประจำ จัดให้มีขึ้นเฉพาะในวันที่กำหนดเท่านั้น
ตลาดน้ำ[N] floating market, Syn. ตลาดท้องน้ำ, Example: คนที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำต้องไปแต่เช้ามืดเพราะมีของต่างๆ ขายมากมาย, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆ ทางน้ำ มีเรือเป็นพาหนะบรรทุกสิ่งของ
ตลาดมืด[N] black market, Example: ตำรวจเข้าจับกุมผู้ขายฝิ่นในตลาดมืด พบของกลาง ประมาณ 100 - 150 ตัน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ตลาดที่แอบซื้อขายกันลับๆ โดยหลีกเลี่ยงข้อกำหนดที่ทางการได้วางไว้
ตลาดโลก[N] world market, See also: global market, Example: ผลจากวิกฤตการณ์น้ำมันทำให้น้ำมันในตลาดโลกราคาสูงขึ้น, Thai definition: แหล่งซื้อขายทั่วโลก
ตลาดร่วม[N] common market, Syn. กลุ่มตลาดร่วม, Example: ตลาดร่วมพยายามประสานนโยบายต่างๆ เข้าด้วยกัน, Thai definition: การรวมตัวของชาติต่างๆ ที่มีสัญญาที่จะใช้ตลาดสินค้าร่วมกัน กล่าวคือการไหลเวียนของสินค้า รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจก็จะไปในทางเดียวกัน
ตลาดวิชา[N] knowledge market, Example: มหาวิทยาลัยรามคำแหงถือเป็นตลาดวิชาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้, Thai definition: แหล่งที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้โดยเสรี
ตลาดหุ้น[N] stock exchange, Syn. ตลาดหลักทรัพย์, ตลาดค้าหุ้น, Example: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เซียส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก, Count unit: หุ้น, Thai definition: ตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์, Notes: (ปาก)
ตลาดเงิน[N] money market, See also: currency market, Syn. ตลาดเงินตรา, Example: สภาพคล่องของระบบการเงินส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินระยะสั้นขยับได้, Count unit: แห่ง, Thai definition: แหล่งแลกเปลี่ยนกู้ยืมเงิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตลาด(ตะหฺลาด) น. ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่าง ๆ
ตลาดสถานที่ซึ่งปรกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด.
ตลาดว. ที่มีลักษณะหรือรูปแบบพื้น ๆ, ที่หาซื้อได้ง่าย, เช่น เสื้อชุดนี้ดูตลาด ๆ.
ตลาดท้องน้ำน. ตลาดนํ้า.
ตลาดนัดน. ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่าง ๆ ซึ่งมิได้ตั้งอยู่ประจำ จัดให้มีขึ้นเฉพาะในวันหรือสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น.
ตลาดน้ำน. ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่าง ๆ ทางนํ้า มีเรือเป็นพาหนะบรรทุกสิ่งของ, (โบ) ตลาดท้องนํ้า.
ตลาดมืดน. ตลาดที่ซื้อขายกันลับ ๆ โดยหลีกเลี่ยงข้อกำหนดที่ทางการได้วางไว้.
ตลาดยี่สานน. ตลาดที่ขายของแห้งเช่นผ้า.
ตลาดวิชาน. แหล่งที่ศึกษาหาความรู้ได้โดยเสรี.
ตลาดสดน. ตลาดที่ขายของสด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marketตลาด, ท้องตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
black marketตลาดมืด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
black marketตลาดมืด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market, blackตลาดมืด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
common marketตลาดร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Common Marketตลาดร่วมยุโรป, ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [ดู European Economic Community (E.E.C.)] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Bourse (Fr.)ตลาดหลักทรัพย์ฝรั่งเศส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage marketตลาดหาคู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stock exchangeตลาดหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market overtตลาดเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Power Poolตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า
ตามแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ กำหนดให้มีการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าในปี 2546 ซึ่งผู้ใช้ไฟไม่จำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง แต่สามารถเลือกซื้อจากผู้ค้าปลีก (retails) รายใดก็ได้ โดยผู้ค้าปลีกจะไปซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า และส่งไปตามสายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในการขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ ทั้งในด้านราคาและคุณภาพบริการ โดยตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้ามีหน้าที่ 2 ประการ คือ - เป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าปลีก - เป็นกลไกในการบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า เช่น การสั่งเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า เพื่อให้มีการสั่งเดินเครื่องจากโรงที่มีต้นทุนต่ำที่สุดก่อน [ปิโตรเลี่ยม]
Spot Marketตลาดการค้าน้ำมัน
ตลาดการค้าน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันนานาชาติ ซึ่งสามารถส่งน้ำมันได้ทันทีในราคาซื้อขาย ณ ปัจจุบัน [ปิโตรเลี่ยม]
Future Marketตลาดการค้าน้ำมันล่วงหน้า
คือ เป็นการซื้อขายน้ำมันโดยตกลงราคา ปริมาณและคุณภาพน้ำมันกันล่วงหน้า โดยกำหนดวันที่จะส่งในอนาคต ตลาดล่วงหน้าในปัจจุบันมีตลาด NYMEX ในนิวยอร์ก ตลาด IPE ในลอนดอน ตลาด SIMEX ในสิงคโปร์ [ปิโตรเลี่ยม]
Eurobond marketตลาดพันธบัตรนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural marketตลาดสินค้าเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Eurocurrency marketตลาดเงินตราที่มิใช่เงินดอลลาร์สหรัฐในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurodollar marketตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Exchange marketตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Export marketตลาดการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Federal funds marketตลาดเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร (ของสหรัฐ) [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He did, which is why the whole building's up for auction.ใช่ เขาตายแล้ว นั่นแหล่ะเหตุผลที่ตึกนี้ถูกขายทอดตลาด Chuck in Real Life (2008)
Princeton is a trade school.ปริ๊นตั้น เป็นมหาลัยตลาดThere Might be Blood (2008)
The online reviews... were obviously written by some geek in their own marketing department.บทวิจารณ์ในเนต เห็นได้ชัดเลยว่าถูกเขียนโดยพวกปัญญาอ่อนในแผนกการตลาดของตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
Well,this kid's also in the system for possession with intent to sell.เด็กคนนี้มีเอี่ยวมรดกทั้งหมด ที่อาจจะถูกขายทอดตลาด And How Does That Make You Kill? (2008)
My servant sold it at the market Perhaps she gave it to her nieceคนรับใช้อาจนำไปขายทอดตลาด ไม่ก็อาจให้คนใกล้ตัวไปแล้ว Portrait of a Beauty (2008)
Tell me what happened at the marketplace.เรื่องที่เกิดในตลาดกันหน่อย Babylon A.D. (2008)
What was once a block-long farmer market vibrant with color is now in ruins and covered with ash.ทำให้ตลาดการเกษตรที่เคยคึกคัก จอแจและเต็มไปด้วยสีสัน บัดนี้ต้องถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่าน Body of Lies (2008)
Nothing. Buying vegetables.แค่กำลังจ่ายตลาด Body of Lies (2008)
I bought them at the market.ฉันซื้อมาจากตลาด The Ramen Girl (2008)
That's why there are no Christians in the diamond market.ก็เลยไม่มีพวกคริสเตียน ในตลาดค้าเพชรแบบนี้ไงล่ะ New York, I Love You (2008)
Not by the SEC, the IRS or any of my ex-wives.ไม่ทั้ง พวกกรรมการตลาดหุ้น,สรรพากรหรือแม้แต่พวกเมียเก่าผม 24: Redemption (2008)
He went to the market yesterday and he has not returned.เขาไปที่ตลาดเมื่อวานนี้, แล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลย 24: Redemption (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลาด[n.] (talāt) EN: market ; market ; bazaar ; marketplace ; mart   FR: marché [m] ; bazar [m] ; halle [f] ; souk [m] ; bourse [f]
ตลาดการค้าเสรี[n. exp.] (talāt kānkhā sērī) EN: free market   FR: marché libre [m]
ตลาดการเงิน[n. exp.] (talāt kānngoen) EN: financial market   FR: marché financier [m]
ตลาดขายปลา[n. exp.] (talāt khāi plā) EN: fish market   FR: marché au poisson [m]
ตลาดขายผัก[n. prop.] (talāt khāi phak) EN: vegetable market   
ตลาดขายส่ง[n. exp.] (talāt khāisong) FR: halle [f]
ตลาดขายเนื้อ [n. exp.] (talāt khāi neūa) EN: meat market   
ตลาดคลองถม[n. prop.] (Talāt Khløng Thom) EN: Klong Thom Market ; Khlong Thom Market   
ตลาดค้าทาส[n. exp.] (talāt khā thāt) EN: slave market   FR: marché aux esclaves [m]
ตลาดค้าหุ้น[n. exp.] (talāt khā hun) EN: stock exchange   FR: bourse [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
flea market(n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
market segmentส่วนตลาด
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bazaar[N] ตลาดที่ขายของหลากหลายชนิด, See also: ตลาดขายของ, ที่ซึ่งมีร้านขายของรวมกันมากๆ, Syn. arcade
black market[N] ตลาดมืด
black market[N] ตลาดที่มีการซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย
cattle market[N] ตลาดค้าวัวควาย
labor market[N] ตลาดแรงงาน
market[N] ตลาด, See also: ตลาดสด, สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า, สถานที่ขายของ, Syn. free trade area, store, stall shopping center
market place[N] ตลาดนัด
marketplace[N] ตลาดสินค้า, See also: ท้องตลาด, ตลาด, Syn. selling place, bazaar, mall
mart[N] ศูนย์การค้า, See also: ตลาด, Syn. emporium, mall, bazzar
open market[N] ตลาดเสรี, Syn. free market

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
antidumping(แอนทีดัม' พิง) adj. ซึ่งต่อต้านนโบยายทุ่มตีตลาด
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
at(เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT "
auction(ออค'เชิน) n. การเลหลัง,การประ-มูลของ,การขายทอดตลาด. -vt. ขายทอดตลาด
auctioneer(ออคเชินเนียร') n. ผู้ขายทอดตลาด
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
bazaar(บะซาร์') n. ตลาด,สถานที่ขายสรรพสินค้า -Conf. bizaare

English-Thai: Nontri Dictionary
auction(n) การเลหลัง,การขายทอดตลาด,การประมูล
auction(vt) ขายเลหลัง,ขายทอดตลาด
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด
bazaar(n) ตลาด
BLACK black market(n) ตลาดมืด
bourse(n) ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์
market(n) ตลาด,ร้านค้า,ธุรกิจ,ศูนย์การค้า
market(vt) ขาย,วางตลาด,นำสู่ตลาด
marketable(adj) อาจจะขายได้,วางตลาดได้,นำออกขายได้
marketing(n) การตลาด,การซื้อขาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
automaker (n ) ตลาดรถยนต์
Emerging Market ตลาดเกิดใหม่
untapped market (phrase) ตลาดที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
市場[いちば, ichiba] (n) ตลาด
株式市場[かぶしきいちば, kabushikiichiba] (n) ตลาดหลักทรัพย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-中央卸売市場-[ちゅうおうおろしうりしじょう, chuuouoroshiurishijou] ตลาดกลางสินค้าการเกษตร (ขายส่ง เป็นหลัก สินค้าที่ขาย ได้แก่สินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ และสินค้าประมง)

German-Thai: Longdo Dictionary
Börse(n) |die, pl. Börsen| ตลาดหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
Markt(n) |der, pl. Märkte| ตลาด
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, See also: S. verkaufen
verkaufen(vt) |verkaufte, hat verkauft, etw.(A) jmdm.| ขาย เช่น Wir können unsere alte Kleidung auf dem Flohmarkt verkaufen. พวกเราสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าไปขายที่ตลาดขายของเก่าได้
überschwemmen(vt) |überschwemmte, hat überschwemmt| (น้ำ)ท่วม, (สินค้า)ล้นตลาด
bei(prep) อยู่ใกล้ๆ เช่น Der Wochenmarkt ist beim Rathaus. ตลาดสดประจำอาทิตย์อยู่ใกล้กับที่ว่าการเมือง
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ต่อราคา เช่น Es ist üblich, Waren auf dem Markt in Thailand zu handeln. การต่อราคาสินค้าตามตลาดในเมืองไทยเป็นเรื่องปกติ, See also: S. feilschen,
erscheinen(vi) |erschien, ist erschienen| ออกวางตลาด(หนังสือ) เช่น Das Magazin 'Spiegel' erscheint wöchentlich. นิตยสาร Spiegel ออกวางตลาดทุกอาทิตย์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kapitalmarkt {m} (n ) ตลาดทุน

French-Thai: Longdo Dictionary
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top