Search result for

ตระเตรียม

(34 entries)
(0.0433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตระเตรียม-, *ตระเตรียม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระเตรียม[V] prepare, See also: make ready, Syn. เตรียม, จัดเตรียม, จัดแจง, เตรียมการ, Example: เขาตระเตรียมของถวายพระสำหรับทำบุญไว้ตั้งแต่เมื่อวาน, Thai definition: จัดเตรียมให้เรียบร้อยไว้ก่อนล่วงหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตระเตรียม(ตฺระเตฺรียม) ก. จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย, โบราณใช้ว่า กระเกรียม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This yard in Block 11, shielded from view, has been specially arranged for executions,ย่านบล็อค 11 นี้ ถูกตระเตรียมไว้เป็นแดนประหาร Night and Fog (1956)
We're ready but preparing this one meant that I couldn't watch these roguesเรา'พร้อม... ...แต่ที่ตระเตรียมนี้หนึ่งที่หมายความ that I ไม่มีนาฬิกาคนพาลเหล่านี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Unless the German people fall we are prepared for any eventuality to save a human soul, even in this part of Africaถ้ามิใช่ผู้คนเยอรมันตก... ...เราถูกตระเตรียมสำหรับ any eventuality ... ...to save a human soul, even in this part of Africa Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You must prepare for our night of loveคุณต้องตระเตรียมเป็นเวลาความรัก night of ของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
So many things to consider, thoughเเต่ยัไงก็ มีหลายอย่างที่ต้องตระเตรียม Sweet Sex and Love (2003)
I may be able to arrange a rendezvous at these coordinates.บางทีผมอาจตระเตรียมจุดนับพบ ให้ตรงพิกัดที่เราอยู่ได้ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
No matter how much we prepare for them, how much we resist the change, anticipate the moment, fight the inevitable outcome.ไม่ว่าเราจะตระเตรียมมามากแค่ไหน เราจะต้านการเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหน ตระหนักถึงสถานการณ์ ต่อสู้กับผลลัพธ์ที่เลี่ยงไม่ได้ Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
Because it was rigged to explode,Mr. Serino.เพราะมันถูกตระเตรียมเพื่อการระเบิดไงล่ะ คุณเซริโน Bombshell (2008)
For hot, lovingly prepared meals.อาหารร้อนๆ ตระเตรียมด้วยความรัก We're So Happy You're So Happy (2008)
Well, I don't like it. It'll cost a fortune to get this house ready for a royal visit.แต่ข้าไม่เห็นด้วย เราคงต้องใช้ทุนมากในการตระเตรียมพื้นที่ The Other Boleyn Girl (2008)
SYDNEY: We have to have this place cleaned up by the morning, so hurry up.เราได้ตระเตรียมสถานที่นี้ให้ ทำความสะอาดใหม่หมดแต่เช้าเร็วรีบไปเหอะ Fighting (2009)
We've arranged a meeting between their high council and you and the Senator.เราได้ตระเตรียมการพบปะ ระหว่างสภาสูงของพวกเขากับท่าน Trespass (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confect[VT] เตรียมผสม, See also: ตระเตรียม
fit up[PHRV] ตระเตรียมให้พร้อมสำหรับ, See also: ซ่อมแซม, แก้ไขให้พร้อมสำหรับ
fit with[PHRV] ตระเตรียม...ที่มีขนาดและรูปร่างเหมาะสม, See also: ติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสม
fit[VT] เตรียม, See also: ตระเตรียม, Syn. prepare, provide, Ant. neglect, ignore
prepare[VT] จัดเตรียม, See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม, Syn. put in order, get ready
prepare[VI] จัดเตรียม, See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม, Syn. put in order, get ready

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
extemporaneous(อิคซฺเทม'พะเรเนียส) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ว่ากลอนสด,เฉพาะหน้า., See also: extemporaneousness,extemporaneity n., Syn. impromptu
extempore(อิคซเทม'พะรี) adv. เฉพาะหน้า,ว่ากลอนสด,ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, (เพลง) ซึ่งแต่งขึ้นสด ๆ adj. extemporaneous
gird(เกิร์ด) {girded,girding,girds} v. คาด,รัก,พัน,ผูก,มัด,ล้อม,โอบ,ตระเตรียม,เยาะเย้ย,เสียดสี. n. คำเยาะเย้ย,คำเสียดสี
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
impromptu(อิมพรอม' ทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, แบกกลอนสด, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า. -adv. อย่างไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน. -n. การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด, เพลงหรือบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาอย่างทันทีทันควัน -S...
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless ###A. careful)
improvisation(อิมพรอฟวิเซ' เชิน) n. การแสดงหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน, การว่ากลอนสด, สิ่งที่กระทำหรือ ประพันธ์ขึ้นอย่างทันทีทันควัน. -al adj.
improvise(อิม' พระไวซ) vt., vi. กระทำหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน หรืออย่างทันทีทันควัน, ว่ากลอนสด., See also: improviser n., Syn. extemporize, devise
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous

English-Thai: Nontri Dictionary
preparation(n) การตระเตรียม,การเตรียมพร้อม
prepare(vi,vt) ตระเตรียม,เตรียมการ,เตรียมพร้อม,ประกอบ,จัดทำ,ปรุง
preparedness(n) ความเตรียมพร้อม,การตระเตรียม,การเตรียมการ,ความพร้อม
provide(vt) จัดหา,ทำให้,กำหนด,ตระเตรียม,ให้,บัญญัติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top