Search result for

ตระเตรียม

(34 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตระเตรียม-, *ตระเตรียม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระเตรียม[V] prepare, See also: make ready, Syn. เตรียม, จัดเตรียม, จัดแจง, เตรียมการ, Example: เขาตระเตรียมของถวายพระสำหรับทำบุญไว้ตั้งแต่เมื่อวาน, Thai definition: จัดเตรียมให้เรียบร้อยไว้ก่อนล่วงหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตระเตรียม(ตฺระเตฺรียม) ก. จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย, โบราณใช้ว่า กระเกรียม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I don't like it. It'll cost a fortune to get this house ready for a royal visit.แต่ข้าไม่เห็นด้วย เราคงต้องใช้ทุนมากในการตระเตรียมพื้นที่ The Other Boleyn Girl (2008)
SYDNEY: We have to have this place cleaned up by the morning, so hurry up.เราได้ตระเตรียมสถานที่นี้ให้ ทำความสะอาดใหม่หมดแต่เช้าเร็วรีบไปเหอะ Fighting (2009)
We've arranged a meeting between their high council and you and the Senator.เราได้ตระเตรียมการพบปะ ระหว่างสภาสูงของพวกเขากับท่าน Trespass (2009)
Many of the power conduits have been badly damaged, and firing the ship's weapon system without either repairing them or isolating the damaged areas would be prohibitively dangerous.ท่อพลังงานส่วนมากเสียหายหนักมาก และยิงระบบขีปนาวุธของยาน โดยไม่มีการตระเตรียมระบบ Earth (2009)
Bree arranged her own blackmail... - I don't want to fight anymore.บรีตระเตรียมการแบล็คเมล Boom Crunch (2009)
You have a signing ceremony to prepare for.คุณต้องตระเตรียม พิัีธีในการลงนาม Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Yes, he is. He's on that shilling I gave you.ขอฝ่าบาทโปรดอนุญาต ให้เราตระเตรียมงานกันต่อ The King's Speech (2010)
The republic occupation force Is loading their ships And will arrive on time,กองกำลังยึดครองของสาธารณรัฐกำลังตระเตรียม ยานของพวกมัน และจะมาถึงตรงเวลา Duchess of Mandalore (2010)
The war has already begun. But what if every trial has just been a preparation for you to make the ultimate sacrifice?สงครามได้เริ่มขึ้นแล้ว ถ้าหากทุกการทดลอง ได้ถูกตระเตรียมไว้แล้ว Lazarus (2010)
And I've cultivated a lot of resources.และผมได้ตระเตรียมทรัพยากรไว้มากมาย The Box (2010)
Like I said, every cubicle is here for your disposal.อย่างที่ผมกล่าว ทุกห้องที่นี่ตระเตรียมให้ท่านใช้ดื่มเลือด Going Dutch (2011)
We are now prepared to move on to the next phase of testing, weaponization and emotional recalibration.ตอนนี้ พวกเราได้ตระเตรียมเพื่อ เฟสการทดลองต่อไป การติดอาวุธ และการปรับแต่งใหม่ด้านอารมณ์ Cyrax and Sektor (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confect[VT] เตรียมผสม, See also: ตระเตรียม
fit up[PHRV] ตระเตรียมให้พร้อมสำหรับ, See also: ซ่อมแซม, แก้ไขให้พร้อมสำหรับ
fit with[PHRV] ตระเตรียม...ที่มีขนาดและรูปร่างเหมาะสม, See also: ติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสม
fit[VT] เตรียม, See also: ตระเตรียม, Syn. prepare, provide, Ant. neglect, ignore
prepare[VT] จัดเตรียม, See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม, Syn. put in order, get ready
prepare[VI] จัดเตรียม, See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม, Syn. put in order, get ready

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
extemporaneous(อิคซฺเทม'พะเรเนียส) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ว่ากลอนสด,เฉพาะหน้า., See also: extemporaneousness,extemporaneity n., Syn. impromptu
extempore(อิคซเทม'พะรี) adv. เฉพาะหน้า,ว่ากลอนสด,ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, (เพลง) ซึ่งแต่งขึ้นสด ๆ adj. extemporaneous
gird(เกิร์ด) {girded,girding,girds} v. คาด,รัก,พัน,ผูก,มัด,ล้อม,โอบ,ตระเตรียม,เยาะเย้ย,เสียดสี. n. คำเยาะเย้ย,คำเสียดสี
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
impromptu(อิมพรอม' ทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, แบกกลอนสด, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า. -adv. อย่างไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน. -n. การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด, เพลงหรือบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาอย่างทันทีทันควัน -S...
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless ###A. careful)
improvisation(อิมพรอฟวิเซ' เชิน) n. การแสดงหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน, การว่ากลอนสด, สิ่งที่กระทำหรือ ประพันธ์ขึ้นอย่างทันทีทันควัน. -al adj.
improvise(อิม' พระไวซ) vt., vi. กระทำหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน หรืออย่างทันทีทันควัน, ว่ากลอนสด., See also: improviser n., Syn. extemporize, devise
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous

English-Thai: Nontri Dictionary
preparation(n) การตระเตรียม,การเตรียมพร้อม
prepare(vi,vt) ตระเตรียม,เตรียมการ,เตรียมพร้อม,ประกอบ,จัดทำ,ปรุง
preparedness(n) ความเตรียมพร้อม,การตระเตรียม,การเตรียมการ,ความพร้อม
provide(vt) จัดหา,ทำให้,กำหนด,ตระเตรียม,ให้,บัญญัติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top