Search result for

ตรวจค้น

(30 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรวจค้น-, *ตรวจค้น*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A sorcerer who's powerful enough to do this will never be found searching the town.พ่อมดที่มีพลังมากขนาดนั้นไม่มีทางจะหาเจอ โดยการตรวจค้นแบบนั้นหรอก The Mark of Nimueh (2008)
Control, I want you to clear a half a block out. Clear all the buildings along the back annex.เรียกศูนย์ ปิดพื้นที่ีในรัศมีครึ่งช่วงตึก ให้ตรวจค้นด้านหลังของตึกทุกตึก Vantage Point (2008)
We're going to have to inspect your car.เราต้องตรวจค้นรถคุณ The Art of the Deal (2008)
There was a building that we need to raid.มีอาคารหลังหนึ่งที่พวกเราต้องเข้าตรวจค้น Bound (2009)
And there was nothing there when they checked the building?และที่นั่นไม่มีอะไรอยู่เลยตอนที่เข้าไปตรวจค้นอาคารใช่มั้ย? Bound (2009)
Feds raided Luann's studio. Asset seizure. Wiped her out.เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางบุกตรวจค้นสตูดิโอของลูแอน ยึดทรัพย์สินไป กำจัดเธอให้สิ้นซาก Fix (2009)
Unless you show me a warrant, you get the hell out of there right now.นอกจากซะว่านายจะเอาหมายตรวจค้นมาให้ดู ไสหัวออกไป เดี๋ยวนี้เลย The Mother Lode (2009)
We've completed our search of the island, and we found over 20 bodies.เราตรวจค้นเกาะอย่างละเอียด และพบมากกว่า 20 ศพ Sigh (2009)
They're on red alert. Infiltration is impossible without security clearance and retina scanners. That all depends on who you know.พวกเขากำลังเฝ้าระวัง ไม่มีทางเข้าไปได้โดยไม่ผ่าน การตรวจค้นกับสแกนม่านตา Episode #3.3 (2009)
Quinn's out on a warrant check.ควินออกไปตรวจค้นสถานที่ Road Kill (2009)
Let's keep him here while i process the house,all right?กักตัวเขาไว้ที่นี่ ขณะที่ผมไปตรวจค้นที่บ้าน ตกลงนะ Bad Seed (2009)
After it crashed at lexington and 53rd.หลังจากที่รถถูกตรวจค้นที่เล็กซิงตันและถนน53 Chapter Two 'Ink' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรวจค้น[v.] (trūatkhon) FR: explorer ; fouiller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comb out[PHRV] ค้น (บางสิ่ง) เพื่อหา, See also: ตรวจค้น(บางสิ่ง)เพื่อหา
go through[PHRV] ค้นหา, See also: ตรวจค้น, Syn. go over, look over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explorative(เอคซฺพลอ'ระทอรี,-ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
exploratory(เอคซฺพลอ'ระทอรี,-ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
explore(เอคซฺพลอร์') (explored,exploring,explores} v. สำรวจตรวจค้น,สำรวจ,ตรวจ,วินิจฉัย
explorer(เอคซฺพลอ'เรอะ) n. ผู้สำรวจ,นักสำรวจ,ผู้สำรวจตรวจค้น,ผู้วินิจฉัย,ผู้สอบสวน,เครื่องตรวจ
find(ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น., See also: find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
raid(เรด) vt.,vi.,n. (การ) จู่โจม,โจมตีอย่างกะทันหัน,ปล้น,เข้าตรวจค้น, See also: raider n.

English-Thai: Nontri Dictionary
exploration(n) การสำรวจ,การตรวจค้น,การสอบสวน,การวินิจฉัย
explore(vt) สำรวจ,ตรวจค้น,ตรวจ,วินิจฉัย,วิเคราะห์
raid(n) การจู่โจม,การโจมตี,การตรวจค้น,การเข้าปล้น
raid(vt) จู่โจม,โจมตี,ตรวจค้น,เข้าปล้น
raider(n) เครื่องบินจู่โจม,ผู้โจมตี,ผู้ตรวจค้น,ผู้เข้าปล้น
search(vt) สืบหา,ค้นหา,สอบถาม,ตรวจค้น,สืบสวน
searching(adj) ซึ่งตรวจค้น,ซึ่งค้นหา,รุนแรง
visitation(n) การเยี่ยม,การตรวจค้น,การออกตรวจ,การสำรวจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top