Search result for

ตรวจ

(101 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรวจ-, *ตรวจ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตรวจติดตามmonitor

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรวจ[V] check, See also: censor, inspect, examine, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจทาน, Example: ผู้อำนวยการตรวจบัญชีบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง, Thai definition: พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย
ตรวจ[V] survey, See also: explore, Syn. สำรวจ, Example: บริษัทออกตรวจพื้นที่ที่ว่ากันว่ามีแหล่งน้ำมันอยู่
ตรวจ[V] patrol, Syn. สอดส่อง, สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจดู, Example: ตำรวจออกตรวจท้องที่เกือบทุกวัน, Thai definition: พิจารณาดูความเรียบร้อย
ตรวจ[V] diagnose, Syn. ตรวจโรค, Example: แพทย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจและวินิจฉัยโรคตลอดจนเก็บเรื่องราวของคนไข้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาล, Thai definition: พิจารณาหาสมุฏฐาน
ตรวจดู[V] look into, See also: examine, check, Syn. ตรวจ, ตรวจสอบ, สังเกต, พิจารณา, Example: อาจารย์ตรวจดูผมนักเรียนชายทุกวันพุธ
ตรวจการ[V] go on a tour of inspection, See also: inspect, Example: เจ้านายจะมาตรวจการที่ทำการแห่งนี้เดือนละ 2 ครั้ง, Thai definition: พิจารณาดูความเรียบร้อย
ตรวจงาน[V] inspect, See also: examine, Syn. สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจ, Example: ผู้ตรวจการไปตรวจงานที่ภาคใต้
ตรวจจับ[V] detect, See also: search, Syn. ตรวจ, ตรวจหา, ตรวจค้น, Example: ตำรวจตั้งด่านตรวจจับยาเสพติด
ตรวจตรา[V] patrol, Syn. ดูแล, ระวังระไว, เฝ้าดู, เฝ้า, ตรวจการ, Example: ทหารตรวจตราชายแดนตามหน้าที่
ตรวจตรา[V] examine, See also: inspect, check, Syn. ดูแล, ควบคุม, วิเคราะห์, ตรวจ, ตรวจสอบ, Example: คณะกรรมการอาหารและยาตรวจตราอาหารกระป๋องอย่างละเอียดก่อนนำสู่ผู้บริโภค, Thai definition: พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรวจ(ตฺรวด) ก. พิจารณาดูความเรียบร้อย เช่น ตรวจพล ตรวจราชการ, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย เป็นต้น เช่น ตรวจบัญชี ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจดวงชะตา, พิจารณาหาสมุฏฐาน เช่น ตรวจโรค, สำรวจ เช่น ตรวจพื้นที่.
ตรวจการก. ตรวจดูการงานให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย เช่น ผู้ตรวจการ, ตรวจราชการ ก็ว่า.
ตรวจการณ์ก. ตรวจค้นด้วยสายตาหรือใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วย เพื่อรวบรวมข่าวสารหรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ.
ตรวจข่าวก. พิจารณาข่าวว่าควรอนุญาตให้พิมพ์ได้หรือไม่, พิจารณาข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แล้ว.
ตรวจตราก. พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน.
ตรวจทานก. ตรวจทบทวนความถูกต้องเรียบร้อย
ตรวจทานสอบหนังสือให้ถูกต้องหรือให้ตรงกับต้นฉบับ, ทาน ก็ว่า.
ตรวจราชการก. ตรวจดูการงานให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย เช่น ผู้ตรวจราชการภาค, ตรวจการ ก็ว่า.
ตรวจสอบก. ตรวจเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง เช่น ตำรวจไปตรวจสอบหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ.
ตรวจเลือดก. ตรวจดูว่าเลือดอยู่ในกลุ่มไหน หรือมีเชื้อโรคอยู่ในเลือดหรือไม่ หรือเพื่อทราบโรคบางอย่าง เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
walk throughตรวจตลอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
visaตรวจลงตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
checkตรวจสอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
checkตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validateตรวจสอบความสมเหตุสมผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
validateตรวจสอบความสมเหตุสมผล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debugตรวจหาข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์]
Acetates, Mildตรวจพบสารคีโตนได้น้อย [การแพทย์]
Audiometric Testตรวจหู [การแพทย์]
Autopsy Findingตรวจศพ [การแพทย์]
Check upตรวจร่างกาย [การแพทย์]
Coagulogramตรวจภาวะการเกิดลิ่มเลือด [การแพทย์]
Densitometers, Scanningตรวจโดยใช้เดนสิโตมิเตอร์ [การแพทย์]
Diagnosis, Histopathologicalตรวจวินิจฉัยโดยตัดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา [การแพทย์]
Dietary Examinationตรวจอาหารที่บริโภค [การแพทย์]
Double Set Upตรวจภายในที่ห้องผ่าตัด,ตรวจภายในในห้องผ่าตัด,การตรวจภายในที่ห้องผ่าตัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A-a-a pr--no, there's um, I double--i triple-checked it.อ่า... เอ่อ.. ผมตรวจสอง ไม่สิ สามครั้งแล้วนะครับ New Haven Can Wait (2008)
I think maybe you--you should have had someone proofread itฉันคิดว่าคุณควรมีคนช่วยตรวจทานนะ Pret-a-Poor-J (2008)
-I-i went over it a hundred times! -I'm kidding.ผมตรวจทานมากกว่าร้อยครั้งแล้วนะ ฉันล้อเล่นน่ะ Pret-a-Poor-J (2008)
Protocol says we're required to check it out, so we're checking it out.คำสั่งบอกให้เรามาตรวจดู เราก็เลยมา Dead Space: Downfall (2008)
Autoimmune disease.โรคแพ้ภูมิตัวเอง ส่งตรวจ ANA Not Cancer (2008)
Antiphospholipid antibodies, normal.ผลตรวจหาAntiphospholipid antibodies เป็นปกติ Not Cancer (2008)
Check the home and office for carcinogens, toxins-ตรวจสอบทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หาพวกสารก่อมะเร็ง, สารพิษ Not Cancer (2008)
Then they would affect every organ through the blood stream.ดังนั้นเราต้องตรวจทุกๆอวัยวะที่เส้นเลือดไปถึง Not Cancer (2008)
We checked apple inside and out When she came in;เราตรวจทั้งนอกและในตัวเธอแล้ว เมื่อเธอเข้ามา.. Not Cancer (2008)
So you do have proof that it's cancerดังนั้นคุณทำเพื่อตรวจว่านั่นคือมะเร็ง Not Cancer (2008)
You've no proof.คุณไม่ตรวจสอบหรือ Not Cancer (2008)
So that i'll think you've proven your theory?ดังนั้นฉันคิดว่าคุณตรวจทฤษฎีคุณแล้ว Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรวจ[v.] (trūat) EN: verify ; check ; inspect   FR: vérifier ; examiner ; inspecter
ตรวจการ[v.] (trūatkān) EN: go on a tour of inspection ; inspect   
ตรวจข่าว[v. exp.] (trūat khāo) FR: censurer
ตรวจค้น[v.] (trūatkhon) FR: explorer ; fouiller
ตรวจคนเข้าเมือง[v. exp.] (trūat khon khao meūang) EN: inspect and check immigrants   FR: contrôler l'immigration aux frontières
ตรวจจับ[v.] (trūatjap) EN: detect   
ตรวจซ้ำ[v.] (trūat sam) EN: double-check   
ตรวจดู[v.] (trūatdū) EN: inspect ; look over   FR: scruter ; observer ; inspecter
ตรวจตรา[v.] (trūattrā) EN: examine ; inspect ; check ; patrol ; look around ; monitor   FR: inspecter ; passer en revue ; examiner ; surveiller
ตรวจบัญชี[v. exp.] (trūat banchī) EN: inspect the accounts ; audit the accounts   FR: vérifier les comptes ; auditer

English-Thai: Longdo Dictionary
amniocentesis(n) การเจาะนํ้าครํ่าไปตรวจ เช่น Find out about the risks and benefits of amniocentesis during pregnancy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assay[VT] วิเคราะห์, See also: ตรวจสอบ, Syn. test, analyze
audit[VI] ตรวจสอบบัญชี
audit[VT] ตรวจสอบบัญชี, Syn. examine, check, inspect
breathalyse[VT] ตรวจวัดระดับอัลกอฮอล์ของผู้ขับขี่
canvass[VT] ตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examine, investigate;discuss
case[VT] ตรวจสอบ, Syn. examine
censor[VT] ตรวจสอบ, Syn. examine
check[VT] ตรวจสอบ, Syn. check up on, look into, suss out
check[VI] ตรวจสอบ, See also: ตรวจ, เช็ค, Syn. check up on, look into, suss out
check out[VI] ตรวจสอบ, Syn. check, check up on, look into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check)
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
auscultate(ออส'คัลเทท) vt., vi. ใช้หูฟังตรวจโรค. -ausculatative adj.
auscultation(ออสคัลเท'เชิน) n. การฟังตรวจโรค (ด้วยเครื่อง stethoscope หรือเครื่องมืออื่น ๆ) , การฟังเสียง (listening)

English-Thai: Nontri Dictionary
assay(vt) พยายาม,ทดสอบ,ตรวจสอบ,ทดลอง,วิเคราะห์
audit(n) การตรวจสอบบัญชี,บัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
BLOOD blood test(n) การตรวจเลือด
BLUE-blue-pencil(vt) ตรวจปรู๊ฟ,แก้ไข
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
canvass(vt) ไต่ถาม,ตรวจตรา,หาเสียง,ขอ
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
censor(vt) ติชม,ตรวจหนังสือพิมพ์,จับผิด,ตรวจสอบ,เซนเซอร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accountability (n) ตรวจสอบได้
check into (vt ) ตรวจสอบ ตัวอย่างการใช้ Renrengang check into their dramatic story.
verify (vt ) ตรวจสอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
棚卸[たなおろし, tanaoroshi] (n) ตรวจสอบและตีราคาสินค้าทีมีอยู่
診断[しんだん, shindan] ตรวจโรค, วินิจฉัยโรค, See also: S. 診察,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
検証[けんしょう, kenshou] ตรวจสอบ พิสูจน์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抑える[おさえる, osaeru] Thai: ตรวจสอบให้แน่ชัด English: to check

German-Thai: Longdo Dictionary
untersuchen(vt) |untersuchte, hat untersucht| ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์
analysieren(vt) |analysierte, hat analysiert| วิเคราะห์, ศึกษาหรือตรวจสอบคุณสมบัติหรือโครงสร้าง เช่น ein Problem analysieren วิเคราะห์ปัญหา
überprüfen(vt) |überprüfte, hat überprüft, etw.(A)| ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ เช่น Wir haben die Maschine überprüft., See also: S. kontrollieren, testen,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
checken (vi) ตรวจสอบ ทดสอบ (เป็นคำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Check)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top