Search result for

ตรงกันข้าม

(51 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรงกันข้าม-, *ตรงกันข้าม*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงกันข้าม    [V] be opposite, See also: be contrary, be adverse, be counter, Syn. ต่างกัน, ไม่เหมือนกัน, Ant. ตรงกัน, เหมือนกัน, Example: การปกครองระบอบประชาธิปไตยกับระบบคอมมิวนิสต์มีนโยบายที่ตรงกันข้ามกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรงกันข้าม, ตรงข้ามก. อยู่ตรงกันแต่คนละฟาก เช่น บ้านฉันอยู่ตรงกันข้ามกับสถานีตำรวจ โรงเรียนอยู่ตรงข้ามกับวัด
ตรงกันข้าม, ตรงข้ามคนละฝ่ายคนละพวก เช่น ฝ่ายค้านอยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐบาล
ตรงกันข้าม, ตรงข้ามต่างกันอย่างสิ้นเชิง เช่น ขาวตรงกันข้ามกับดำ รักตรงข้ามกับเกลียด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The burning sun may strengthen you, but it has the opposite effect on me.แสงอาทิตย์อาจจะให้พลังกับนาย แต่มันให้ผลตรงกันข้ามกับชั้น Odyssey (2008)
He's the opposite of jealous.เขาทำตรงกันข้ามกับอิจฉา Emancipation (2008)
I don't want anything that cross-Reacts.ผมไม่ต้องการอะไรอีก ที่จะให้ผลตรงกันข้าม Last Resort (2008)
It's in his blood. Whereas you are something entirely different.ในทางตรงกันข้าม เจ้าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง The Labyrinth of Gedref (2008)
It's a lie. It's against all they stand for.แต่ นี่มันเป็นการโกหกนะ มันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับพวกอัศวินเค้ายึดถือกัน Lancelot (2008)
His character is very antagonisticบุคลิกของเขาดูตรงกันข้ามมาก Iljimae (2008)
By contrast, the other one is a tool used to save peopleแลในตรงกันข้าม อีกแบบหนึ่งใช้ช่วยชีวิตคน Iljimae (2008)
But it was the opposite.แต่มันกลับกลายเป็นตรงกันข้าม My Sassy Girl (2008)
But.. when we go through shocks to the system... there is often a repression of negative feelings.แต่,เมื่อเวลาคนเราผ่าน เหตุการณ์ช๊อคกับระบบ.. บ่อยครั้งที่มันจะแสดง ความรู้สึกตรงกันข้าม Passengers (2008)
On the contrary.ตรงกันข้ามเลย The Other Boleyn Girl (2008)
She's anything but.นางออกจะตรงกันข้ามด้วยซ้ำ The Other Boleyn Girl (2008)
- On the contrary, my lord.- ตรงกันข้ามเพคะ ฝ่าบาท The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรงกันข้าม[adj.] (trongkankhām) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse   FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse
ตรงกันข้าม[adv.] (trongkankhām) EN: on the contrary ; conversely ; vice versa ; against ; right across   FR: à l'opposé ; au contraire ; en revanche ; inversement ; réciproquement ; vice versa = vice-versa

English-Thai: Longdo Dictionary
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adverse    [ADJ] ตรงกันข้าม, See also: ตรงข้าม, Syn. opposed
contrary    [ADJ] ตรงกันข้าม, Syn. opposite
to the contrary    [IDM] ตรงกันข้าม
inverse    [ADJ] ตรงกันข้าม, See also: กลับกัน, Syn. opposite, contrary, reverse, Ant. direct
anti    [PRF] ต้าน, See also: ตรงกันข้าม, สกัด, ขจัด, Syn. anti-
per contra    [ADV] ในทางตรงกันข้าม, See also: ตรงกันข้าม, Syn. on the other hand
perverse    [ADJ] ตรงกันข้าม, See also: ซึ่งคัดค้าน, ซึ่งไม่เห็นด้วย, ซึ่งโต้แย้ง, Syn. contrary, Ant. agreeable
reverse    [ADJ] ตรงกันข้าม, See also: กลับกัน, พลิกกลับ, Syn. centrary, opposite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adversative(แอดเวอ' ซะทิฟว) adj.,n.ซึ่งมีความ หมายตรงกันข้าม,คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
antihesis(แอนทีธี' ซิส) n., (pl -ses) การต่อต้าน, ความตรงกันข้าม, การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายกลับกัน. -antithe- tic (al) adj., Syn. opposition, negation)
antimatter(แอนทีแมท' เทอะ) n. lสารที่ประกอบด้วยอนุภาคที่เหมือนกันแต่มีประจุไฟฟ้าตรงกันข้าม (anti-+mater)
antimonsoon(แอนทีอมนซูน') n. ลมที่อยู่เหนือลมมรสุม และเคลื่อนไปทางทิศตรงกันข้ามกับของลมมรสุม (anti-+Monsoon)
antineutron(แอนทีนิว' ทรอน) n. อนุภาคไร้ประจุที่มีมวลเท่ากับของนิวตรอน แต่มีโมเมนท์แม่เหล็กตรงกันข้าม (anti-neutron)
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า
antipode(แอน' ทิโพด) n. สิ่งหรือส่วนที่ตรงกันข้ามพอดี, ขั้วตรงข้าม (old-fashioned)

English-Thai: Nontri Dictionary
adversative(adj) ตรงกันข้าม,สวนกัน,แย้งกัน
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
conflict(vt) ตรงกันข้าม,ปะทะ,ทะเลาะ,ขัดกัน
contra(adv) ในทางตรงกันข้าม
contradiction(n) การโต้แย้ง,การเถียง,การแย้ง,ความตรงกันข้าม
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้าม,ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน
contradistinction(n) การแย้งกัน,ความตรงกันข้าม
contrariety(n) สิ่งที่ขัดกัน,ความตรงกันข้าม
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
as opposed to (phrase ) ตรงกันข้าม, มากกว่าที่จะ, ไม่ใช่
See also: S. rather than, in contrast to,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
反対[はんたい, ] (n prep) ตรงกันข้าม, ...ตรงข้าม , See also: S. 逆,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
正反対[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar

German-Thai: Longdo Dictionary
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top