Search result for

ตรงกลาง

(52 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรงกลาง-, *ตรงกลาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงกลาง[PREP] in the middle of, See also: amid, amidst, Example: เขาช่วยกันเจาะรูตรงกลางเมล็ดถั่ว แล้วร้อยไปตามเส้นลวด, Thai definition: ส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
centrumตรงกลางกลวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
posteromedianตรงกลางด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biconcaveตรงกลางเว้าเข้าหากัน,ลักษณะหวำกลางทั้งสองข้างตรงกลางเว้า [การแพทย์]
Centralตรงกลาง [การแพทย์]
Concavityตรงกลางป่องออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Left middle cerebral artery looks good.เส้นเลือดตรงกลางซ้ายของ ซิลิบรัมดูดี Emancipation (2008)
Next up is Jae-in Hwang. Take center stage. Lights off, please!ต่อไป คุณ ฮวัง แจ อิน นั่นคือตรงกลาง เปิดไฟซะ Scandal Makers (2008)
"That just happened," said Dorothy, simply.งั้นแม่นั่งตรงกลางเลยละกัน "อยู่ๆ มันก็เกิดขึ้นเองค่ะ" โดโรธีพูด Inkheart (2008)
I feel that she is trying to meddle in our relationship.ฉันรู้สึกว่า เธอพยายามจะเข้าอยู่ตรงกลาง ระหว่างความสัมพันธ์ของเรา Episode #1.9 (2008)
I like how... you put the bat ball right in the center.รู้เป่า ฉันชอบอะไร ฉันชอบที่นายวางลูกบอก ตรงกลางนั่น Made of Honor (2008)
I want the middle piece, so it'll be crooked on both sides.ฉันอยากได้เสี้ยวตรงกลาง มันจะได้อยู่ระหว่างสองัฝ่ง Pineapple Express (2008)
We're dead center.เราอยู่ตรงกลาง The Happening (2008)
This is taken directly from the center of the seminiferus tubulus.อันนี้ถูกนำมาจากตรงกลางของอัณฑะ Pathology (2008)
-In the middle.-ตรงกลางตัวไง I Love You, Beth Cooper (2009)
Came pounding on my door right in the middle of my pilates session,พวกนั้นมาที่หน้าประตูบ้านฉัน อยู่ตรงกลางของเสาตรงฝั่งฉัน Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
We'll walk through the middle with Arcee and Ironhide.เราจะเดินผ่านตรงกลาง ไปกับอาร์ซีและไอรอนไฮด์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Looks like we're right in the middle of it.ดูเหมือนเราจะอยู่ ตรงกลางของพวกมัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรงกลาง[x.] (trongklāng) EN: in the middle (of)   FR: au centre ; au milieu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amidships[ADV] ตรงกลางลำเรือ
amidst[PREP] ตรงกลาง, See also: ระหว่าง, Syn. between, in the midst of
median[N] จุดกึ่งกลาง, See also: ตรงกลาง, Syn. center, middle
mid[ADJ] ตรงกลาง, See also: กึ่งกลาง, Syn. middle, mean
mid[PRF] ตรงกลาง, Syn. among, amidst
mid[PRF] กลาง, See also: ตรงกลาง, จุดกลาง
middle[ADJ] ตรงกลาง, See also: กลาง, กึ่งกลาง
midmost[N] ตรงกลาง, See also: กึ่งกลาง, Syn. central
midst[N] ตรงกลาง, See also: ส่วนกลาง, Syn. center, midpoint, middle
midway[ADV] ตรงกลาง, See also: กึ่งกลาง, Syn. in the middle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
camber(แคม'เบอะ) {cambered,cambering,cambers} vt.,vi.,n. (ความ) โค้งหรืองอเล็กน้อย,โค้งขึ้นตรงกลาง.
centre(เซน'เทอะ) n. ศูนย์กลาง,ใจกลาง,จุดสำคัญ,หัวใจ,เป้า -v. รวมศูนย์,อยู่ตรงกลาง,
daisey wheel printerเครื่องพิมพ์แบบจานอักขระหมายถึงเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ชนิดหนึ่ง ที่ใช้วิธีพิมพ์ด้วยการมีจานอักขระหรือจานกลม ๆ ที่มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษดู daisy wheel ประกอบ
daisy wheelจานอักขระหมายถึง จานกลม ๆ มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษ
disk(ดิสคฺ) {disked,disking,disks} n. แผ่นกลม,แผ่นเสียง,จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม., Syn. disc,circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยาก จุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็ง มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว จุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษร ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive) แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ 100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวัน ปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น จานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe) ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมาก ปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น
disk packชุดจานชุดจานบันทึกจานบันทึกที่ใช้กับเมนเฟรมมักจะมาเป็นชุด ๆ ละ 5-10 แผ่น มีแกนยึดให้ติดกันอยู่ตรงกลาง ชนิด (ที่เป็นแผ่นเดียวก็มี เรียกว่า disk cartridge) จานนี้ใช้เป็นสื่อเก็บข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพมาก โดยปกติ จานบันทึกแต่ละชุดจะบรรจุข้อมูลได้ทั้งสองหน้า ยกเว้นจานแรกและจานสุดท้าย
medi(o) - Pref. "ตรงกลาง"
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง,กึ่งกลาง,เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย,ธรรมดา,ปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
center(vt) ตั้งอยู่ตรงกลาง,รวมอยู่
central(adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลาง
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
median(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
median(n) สิ่งที่อยู่ตรงกลาง,ค่าเฉลี่ย,เส้นแบ่ง,แนวแบ่ง
mid(adj) ระหว่างกลาง,ตรงกลาง,ปานกลาง,พอประมาณ
mid(n) ตอนกลาง,ตรงกลาง,ตำแหน่งกลาง
mid(pre) ระหว่างกลาง,ตรงกลาง
midmost(adj) ซึ่งอยู่ตรงกลาง,ซึ่งอยู่ใกล้จุดกลาง
midship(adj) ตรงกลางเรือ,กลางลำเรือ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central

German-Thai: Longdo Dictionary
Narzisse(n) |die, pl. Narzissen| ดอกนาซีซัส เป็นพืชไม้ดอกมีกลีบสีเหลืองหรือขาวด้านนอกประมาณ 6 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปถ้วย รากมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวหอม และออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
au milieu de(prep) ตรงกลาง, ใจกลาง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Au milieu du jardin, il y a une fontaine. ตรงกลางของสวนมีน้ำพุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top