Search result for

ตบตา

(39 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตบตา-, *ตบตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตบตา[V] hood wink, See also: cheat or deceive, trick, mislead, Syn. หลอก, ลวง, โกง, ต้ม, ฉ้อฉล, หลอกล่อ, ตุ๋น, ต้มตุ๋น, Example: นักพนันตบตาเจ้ามือ, Thai definition: หลอกหรือลวงให้เข้าใจผิด, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตบตาก. หลอกหรือลวงให้เข้าใจผิด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
House is bluffing.เฮาส์กำลังเล่นตบตา Dying Changes Everything (2008)
Bent the rules using magic?เธอตบตากฏด้วยการใช้เวทย์มนต์? Lancelot (2008)
I apologize for the deception, Master Jedi.ขออภัยสำหรับการตบตานะ อาจารย์เจได Lair of Grievous (2008)
Correct. It's permitted in order to deceive the infidel.ใช่เลย พวกเขาแกล้งทำเพื่อตบตาเรา Body of Lies (2008)
Here is a man practiced in deceit.เขาเป็นคนที่เก่งเรื่องตบตาคน Burn After Reading (2008)
You get older, you start to feel your mortality, and you say, "There's no more time for dishonesty,แต่ก็แก่ขึ้น แล้วก็เริ่มคิดเรื่องความตาย เราไม่มีเวลามาหลอกกันมาตบตากันแล้ว Burn After Reading (2008)
They could disguise as a emergency patient and medical staff.พวกนั้นอาจแกล้งตบตาคน เป็นทีมแพทย์กับคนไข้ด่วนก็ได้ Death Note: L Change the World (2008)
Performers can't fool me. They're deceitful, ambitious and ruthless.นักแสดงตบตาฉันไม่ได้หรอก พวกเขาหลอกลวง ทะเยอทะยาน และโหดร้าย High School Musical 3: Senior Year (2008)
You think I conned you?นายคิดว่าพี่ตบตานาย ? Chapter Ten '1961' (2009)
Juma's bluffing them.จูม่าตบตาพวกเขา Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We have to let them know the terrorists are bluffing; that they don't have my mother.เราต้องให้พวกนั้นรู้ว่า ผู้ก่อการร้ายใช้แผนตบตา พวกเขาไม่ได้อยู่กับแม่ของฉัน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
You're bluffing.คุณกำลังตบตาเรา Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตบตา[v.] (toptā) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes   FR: bluffer ; duper ; tromper

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beguile[VT] ล่อลวง, See also: ตบตา, ทำให้หลงกล, หลอกลวง, Syn. cheat, trick
hoodwink[VT] ตบตา, See also: หลอกลวง, Syn. deceive, dupe, trick
humbug[VT] หลอกลวง, See also: ตบตา
juggle[VT] ตบตา, See also: ใช้อุบายหลอกลวง, Syn. manipulate, alter manoeuvre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deacon(ดี'เคิน) n. ผู้ช่วยพระในศาสนาคริสเตียน vt. ปลอม,ตบตา., See also: deaconship n.
delude(ดิลูด') {deluded,deluding,deludes} vt. ลวงตา,หลอกลวง,ตบตา., See also: deludingly adj. ดูdelude, Syn. deceive
delusive(ดิลู'ซิฟว) adj. เป็นการลวงตา,ตบตา,หลอกลวง,ไม่จริง,ปลอม,ลม ๆ แล้ง ๆ, See also: delusiveness n. ดูdelusive, Syn. deceptive
gammon(แกม'มัน) n.,vt. (การ) ชนะโดยเด็ดขาด, (การ) ชนะเกมหมาก backgammon,ขาหมูอบควัน,ขาหมูหลัง vi.,n. (การ) พูดจาเหลวไหลและหลวงลวง,แสร้ง. vt. โกง,หลอกลวง,ตบตา, See also: gammoner n.
gerrymandervt.,vi.,n. (การ) แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไม่ยุติธรรม,ทำตบตา
juggle(จัก'เกิล) vt.,vi.,n. (การ) เล่นกล,เล่นตบตา,แสดงลวดลาย,หลอกลวง, Syn. deception,manipulate
juggler(จัก'เกลอะ) n. นักเล่นกล,ผู้หลอกลวง,ผู้เล่นตบตา
sham(แชม) n. การปลอมแปลง,การหลอกลวง,การแสร้ง,มารยา,การตบตา,ผู้หลอกลวง,ผู้ตบตา,นักต้ม,ของเทียม,ของหลอก,สิ่งปกคลุมให้ดูแตกต่างกันไป adj. ปลอมแปลง,หลอกลวง,แสร้ง,เก๊,เทียม,ทำให้ดูแตกต่างไป vt.,vi. เลียนแบบ,แสร้งทำ,แสร้งเป็น.
sophism(ซอฟ'ฟิสซึม) n. การโต้แย้งโดยอ้างเหตุผลผิด ๆ ,การอ้างเหตุผลผิด ๆ ,การหลอกลวง,การตบตา, Syn. fallacy,false argument
sophisticated(ซะฟิส'ทิเคทิด) adj. ช่ำชองโลก,มีลักษณะของชาวกรุง,ขาดความไร้เดียงสา,ขาดลักษณะธรรมชาติ,ซึ่งอ้างเหตุผลผิด ๆ ,ตบตา,หลอกลวง,ทำให้หลงผิด,ซับซ้อน., Syn. sophisticate.

English-Thai: Nontri Dictionary
deception(n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น
deceptive(adj) ที่งหลอกลวง,ที่แกล้งทำ,ที่ตบตา
delude(vt) หลอกลวง,ตบตา,แหกตา,ทำให้เข้าใจผิด
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
delusive(adj) หลอกลวง,ตบตา,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด
gammon(vt) หลอกลวง,โกง,เสแสร้ง,ตบตา
hoodwink(vt) หลอกลวง,เสแสร้ง,ตบตา,โกง
humbug(n) การโกง,การตบตา,การเสแสร้ง,การหลอก,มารยา
humbug(vt) โกง,ตบตา,เสแสร้ง,หลอก,มีมารยา
hypocrisy(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การตบตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top