Search result for

ตกใจ

(52 entries)
(0.043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตกใจ-, *ตกใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกใจกลัว[V] be frightened, See also: be startled, be scared, be shocked, panic, Example: น้องสาวตกใจกลัวเสียงประทัดที่เขาจุดกันอยู่หน้าบ้าน, Thai definition: อาการที่ใจหายหรือสะดุ้งขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเพราะหวาดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตกใจก. สะดุ้งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อได้ยินเสียงดัง ๆ หรือมีใครมาถูกต้องตัว, ใจหาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How shocking!วิธีที่น่าตกใจSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
To whiten my hair, a scream of fright.ขาวผมของฉันกรีดร้องตกใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes. We must be careful not to shock Cinderella, mustn't we?- ใช่สิ ต้องไม่ทำให้ซินเดอเรลล่าตื่นตกใจ Rebecca (1940)
I frightened you, didn't I? You thought I was mad.ผมทําคุณตกใจใช่มั้ย คุณคงนึกว่าผมเป็นบ้า Rebecca (1940)
'# She's a woman who loves her man... #'เธอคือผู้หญิงคนหนึ่งที่รักผู้ชายของ เธอ ฮึ ที่น่าตกใจ Help! (1965)
Pat a white rump in the desert and you'll startle an Englishman.ทุกที่ในทะเลทราย และคุณจะตกใจสังวาสอังกฤษ อังกฤษรักทะเลทราย How I Won the War (1967)
I'm pretty incensed.ฉัน โกรธสวย มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าตกใจ ที่สุด How I Won the War (1967)
If I know the Hun.ทหารที่ดี แต่บิตที่น่าตกใจ How I Won the War (1967)
That was the panic button.นั่นคือปุ่มตกใจ Yellow Submarine (1968)
-Don't panic.- อย่าตกใจ The Godfather (1972)
-I won't panic.- ฉันจะไม่ตกใจ The Godfather (1972)
Of course not. If you did, I'd get frightened and I wouldn't come out.ถ้าเธอทำอะไร ฉันก็จะตกใจกลัวแล้วก็คงไม่ออกมา The Little Prince (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกใจ[v.] (tokjai) EN: be frightened ; be startled ; be alarmed ; panic   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; être frappé d'horreur ; s'alarmer ; être paniqué ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokjai) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared   FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic   FR: être effrayé ; paniquer
ตกใจง่าย[adj.] (tokjai ngāi) EN: shy   FR: timide ; timoré

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bowl out[PHRV] ประหลาดใจมาก, See also: ตกใจมาก, Syn. bowl over
bowl over[PHRV] ประหลาดใจมาก, See also: ตกใจมาก, Syn. bowl out, knock back, knock down, knock down
fling up[IDM] ตกใจกลัว, Syn. throw up
fling up[IDM] ตกใจกลัว, Syn. throw up
get the shock of one's life[IDM] ตกใจมาก, See also: ช็อก, ตกตะลึง, ใจหายวาบ
jump out of one's skin[IDM] ตกใจ, See also: ประหลาดใจ, แปลกใจ
leap out of one's skin[IDM] ตกใจ (เพราะความสุข), See also: ประหลาดใจ (เพราะความสุข)
leap out of oneself[IDM] ตกใจ (เพราะความสุข), See also: ประหลาดใจ (เพราะความสุข)
panic-stricken[ADJ] ตกใจกลัว, Syn. frightened, hysterical, Ant. calm, serene
scare[VI] ตกใจ, See also: กลัว, Syn. panic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
appal(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
appall(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
astonish(แอสทอน'นิช) vt. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้ตกใจ -astonishingly, astonishedly adv. -astonishment n.
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle

English-Thai: Nontri Dictionary
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
alarm(vt) ทำให้ตื่นตกใจ,ปลุก,ทำให้ตกใจกลัว
appal(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ
astound(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้งง
astounding(adj) น่างงงวย,น่าตกใจ,น่าประหลาดใจ
astoundingly(adv) อย่างน่างงงวย,อย่างน่าตกใจ,อย่างน่าประหลาดใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised

German-Thai: Longdo Dictionary
Ach!(phrase) คำแสดงความตกใจ หรือประหลาดใจ คล้ายกับ เหรอ! ฮ้า! (เทียบได้ประมาณ Oh! ในภาษาอังกฤษ)
erschrecken(vi) |erschrickt, erschrak, ist erschrocken| รู้สึกตกใจ, ตกใจ, ถูกทำให้ตกใจ เช่น Er war blaß, daß seine Eltern erschraken. เขาหน้าซีดที่เห็นพ่อและแม่ตกใจ
erschrecken(vt) |erschreckte, hat erschreckt, jmdn.| ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งตกใจหรือกลัว เช่น Der plötzliche Tsunami hat mich furchtbar erschreckt. สึนามิที่เกิดขึ้นกะทันหันทำให้ฉันตกใจมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top