Search result for

ด้านขวา

(28 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด้านขวา-, *ด้านขวา*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The exit doors for this stop are on your right.ประตูทางออกทางด้านขวา Baby and I (2008)
Thank you. Upstairs, second door to the right.ขอบคุณ ชั้นบน ประตูที่สองด้านขวา Superhero Movie (2008)
Don't cry. Please. It's all right.อย่าร้องไห้ กรุณา มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด ทุกอย่างที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ด้านขวา Revolutionary Road (2008)
It's the last house on the right. See it?บ้านหลังสุดท้ายที่อยู่ด้านขวามือ เห็นไหม Pilot (2008)
Tank's full, gas pedal's on the right,น้ำมันเต็มถัง คันเร่งก็อยู่ด้านขวา Shut Down (2008)
You don't have to stay at a hotel, I've got a place right around the corner.นายไม่ต้องคิดไปพักโรงแรมเลย ฉันมีที่พัก อยู่ทางด้านขวามือ ของหัวมุมถนนใกล้แค่นี้เอง Fighting (2009)
There's an escalator to your right.มีบันไดเลื่อนอยู่ทางด้านขวา Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
- His right side? - Certainly.- ด้านขวาของเค้า? Hey! Mr. Pibb! (2009)
And to our right here, you'll see the lovely Sacramento River winding its way through the dichromatic landscape.และทางด้านขวามือ คุณจะเห็นแม่น้ำซาคราเมนโต ..ไหลตัดผ่านภูมิทัศน์ ที่ตัดกันเป็นสองสี The Ugly Truth (2009)
On the front right part of the skull... there is a bullet hole, size 1 cm.ส่วนหน้าของกระโหลกด้านขวา.. มีรอยกระสุน ขนาด 1 เซ็น The Breath (2009)
Well, as a matter of fact, she is standing right here in this room.ดี ข้อเท็จจริงแล้ว เธอยืนทางด้านขวาของห้อง Princess Protection Program (2009)
Yo, right hand to the man, dog. Back yard. Go check it out.ด้านขวามือ บ้านสุนัข หลังบ้าน ไปดูได้เลย Peekaboo (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านขวา[n. exp.] (dān khwā) FR: côté droit [m]
ด้านขวามือ[prep.] (dān khwāmēu) FR: à droite ; sur la droite ; côté droit

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dexter[ADJ] ขวามือ, See also: ด้านขวา, Syn. right-hand, right, Ant. sinister, left-hand
dextro-[PRF] ขวามือ, See also: ด้านขวามือ, Syn. dextral, dexter
right[ADJ] ทางขวา, See also: ด้านขวา, ขวามือ
right[N] ขวา, See also: ด้านขวา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astarboard(อัสทรา'บอร์ด) adv. ทางกาบเรือด้านขวา (on the starboard)
dexteradj. ทางขวา,ด้านขวา
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
right(ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม
right handn. มือขวา,ด้านขวา,ปีกขวา,ตำแหน่ง (ผู้) ที่มีเกียรติหรือเป็นที่ไว้วางใจเป็นพิเศษ,ความเข้มแข็ง
right-handed(ไรทฺ'แฮนดิด) adj. ด้านขวา,ถนัดขวา,ใช้กับมือขวา,หันไปทางขวา,มีประโยชน์ที่สุด,มีประสิทธิภาพที่สุด,น่าไว้วางใจที่สุด,หมุนตามเข็มนาฬิกา, See also: right-handedness n.
scroll barแถบเลื่อนภาพหมายถึง ปุ่มรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่อยู่ริมด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ ที่ปลายแถบทั้งสองด้านจะมีลูกศรหันหัวขึ้นและลง หรือหันไปทางซ้ายและขวา บนแถบจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ เมื่อใช้เมาส์กดที่ลูกศรด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ลากสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ขึ้นหรือลง จะทำให้ข้อความหรือภาพ ที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือ เลื่อนไปทางซ้าย/ขวาได้ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนแถบเลื่อนภาพนี้ เรียกว่า scroll box ดู scroll box ประกอบ
scroll boxรูปสี่เหลี่ยมบนแถบเลื่อนภาพหมายถึงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ บนแถบเลื่อนภาพที่อยู่ด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ เมื่อใช้เมาส์กดที่รูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ แล้วลากขึ้น/ลง หรือซ้าย/ขวา จะทำให้ข้อความหรือภาพที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือเลื่อนไปซ้าย/ขวาได้ ดู scroll bar ประกอบ
vertical scroll barแถบเลื่อนภาพแนวนอนหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ด้านล่างสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาหรือแนวนอน ที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านซ้ายและขวา จะมีเครื่องหมายหัวลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่หัวลูกศรด้านซ้ายก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนไปทางขวา ถ้ากดที่หัวลูกศรด้านขวา ภาพบนจอก็จะเลื่อนไปทางซ้าย ดู horizontal scroll bar เปรียบเทียบ

German-Thai: Longdo Dictionary
recht(adj) ด้านขวา ทางขวา เช่น die rechte Hand

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top