Search result for

ด้าน

(121 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด้าน-, *ด้าน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้าน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้าน[N] side, Syn. หน้า, ข้าง, Example: สามเหลี่ยมด้านเท่ามีทุกด้านยาวเท่ากัน, Count unit: ด้าน
ด้าน[N] field, See also: area, Syn. ฝ่าย, ข้าง, ทาง, ส่วน, Example: แผนกโสตนาสิกชำนาญด้านโรคเกี่ยวกับหู, Count unit: ด้าน
ด้าน[ADJ] misfire, Syn. ไม่ติด, Example: ปะทัดด้านมันจึงไม่มีเสียง, Thai definition: จุดไม่ติดหรือไม่ระเบิด
ด้าน[ADJ] rough, See also: hardened, Syn. หยาบ, กระด้าง, สาก, แข็ง, Ant. นุ่ม, Example: คนใช้หัวเข่าด้านเพราะเธอต้องคุกเข่าถูพื้น
ด้านชา[V] be insensitive, See also: be unfeeling, be apathetic, be unconcerned, be indifferent, Syn. ตายด้าน, Example: เธอด้านชากับความรักมาตั้งแต่ที่เธออกหักจากแฟนตำรวจคนนั้น, Thai definition: ไม่มีความรู้สึกทางอารมณ์ใดๆ เลย
ด้านบน[N] top, See also: apex, Syn. ข้างบน, ส่วนบน, Example: ที่นั่งของบัตรราคานี้อยู่ทางด้านบนของโรงละคร, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ส่วนต้นหรือส่วนหัว, ในที่ซึ่งอยู่สูงหรือเหนือกว่า
ด้านใน[N] inside, See also: interior, Syn. ข้างใน, ภายใน, Example: ส่วนด้านในของบ้านปูด้วยหินแกรนิตทั้งหมด, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ส่วนที่ตรงข้ามกับด้านนอก, อยู่เข้ามาจากด้านนอก
ด้านนอก[N] outside, See also: exterior, Syn. ข้างนอก, Example: เจ้าหน้าที่ให้นำรถมาจอดด้านนอกอาคาร เพราะใต้อาคารมีการจัดงานอยู่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: พ้นออกไปจากภายในหรือข้างใน
ด้านส่ง[N] transmitter, See also: sender, Syn. ผู้ส่ง, Example: สัญญาณสะท้อน(Echo)ของตัวมันเองจะใช้เวลาเดินทางกลับมาถึงด้านส่งนานพอสมควร
ด้านไม้[V] case-hardened, Example: เด็กถ้าถูกตีมากๆจะด้านไม้, Thai definition: ถูกตีมากจนชินเลยไม่รู้จักหลาบจำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ด่านน. ที่สำหรับกัก ตรวจ คอยระวังเหตุ และป้องกันช่องทางที่จะผ่านเข้าออก เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ด่านกักสัตว์
ด่านทางผ่าน เช่น ด่านช้าง, ทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศ เช่น ด่านเจดีย์สามองค์ ด่านสิงขร.
ด้านน. ฝ่าย, ข้าง, ทาง, ส่วน, เช่น ด้านซ้าย ด้านหัว ด้านหน้า ด้านวิชาการ ด้านศิลปกรรม ด้านวิทยาศาสตร์.
ด้านว. กระด้าง, ไม่นิ่ม, เช่น มือด้าน ข้อศอกด้าน
ด้านไม่เป็นมัน, ไม่เป็นเงา, เช่น สีด้าน กระดาษด้าน
ด้านจุดไม่ติดหรือไม่ระเบิด เช่น ประทัดด้าน ชนวนด้าน ลูกระเบิดด้าน
ด้านโดยปริยายหมายความว่า ไม่รู้สึกเจ็บ, ไม่รู้สึกอาย, เช่น หน้าด้าน.
ด้านรีน. ด้านยาวของเรือนฝากระดานหรือโบสถ์ วิหาร.
ด้านสกัดน. ด้านกว้างของเรือนฝากระดาน, ถ้าเป็นด้านกว้างของโบสถ์วิหาร เรียกว่า ด้านหุ้มกลอง.
ด้านหน้าก. ข่มความอายเข้าไปหาเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lateral surfaceด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
parietal presentationด้านข้างขม่อมนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, parietalด้านข้างขม่อมนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
low pressure side; low sideด้านความดันต่ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
low side; low pressure sideด้านความดันต่ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
high pressure side; high sideด้านความดันสูง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
high side; high pressure sideด้านความดันสูง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjacent sidesด้านคู่ประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hypotenuseด้านตรงข้ามมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
outer surface; external surfaceด้านนอก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congnitive Domainด้านพุทธิปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Affective Domainด้านจิตใจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Psychimator Domainด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย, ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reactive Domainด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Versoด้านหลังของหน้าปกใน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Versoด้านหลังของหน้าปกใน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Facadesด้านหน้าอาคาร [TU Subject Heading]
Left and right (Psychology)ด้านซ้ายและด้านขวา (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Active Siteด้านที่ไว, บริเวณเร่ง, ตำแหน่งที่ว่องไวต่อปฎิกิริยา, ปริเวณปฎิกิริยา, บริเวณว่องไว [การแพทย์]
Anteriorด้านหน้า, ส่วนหน้า, ข้างหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My father, on the other hand, has a lifetime of experience.อีกด้านนึงของพ่อฉันเขามีประสบการณ์มาทั้งชีวิต Chuck in Real Life (2008)
You may think you've discovered the hidden chuck,เธออาจจะคิดว่าเธอได้ค้นพบ อีกด้านนึงของชัคแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Sort of seen another side to her, and...อีกด้านของเธอ และ Pret-a-Poor-J (2008)
I'm no fashion expert, but shouldn't the peopleไม่มีนักเชี่ยวชาญด้านแฟชั่น แล้วคนที่จะดุโชว์ของเธอ There Might be Blood (2008)
Or probably any other school with a decent writing program.หรือที่อื่นที่ดีในด้านการเขียนโปรแกรม There Might be Blood (2008)
Victor and Bart have been covering the entire Southern Hemisphere.วิคเตอร์และบาร์ทกำลังค้นหาซีกโลกด้านใต้ทั้งหมด Odyssey (2008)
Pretty soon, you'll be sporting a homemade costume and leading a double identity just like the rest of us.จะดีขั้นในไม่ช้า คุณเป็นที่ใจกล้าที่แต่งกายแบบธรรมดา\ เป็นผู้นำที่มีสองด้านแบบที่เป็นอยู่ขณะนี้ Odyssey (2008)
All right, heads up. We've got a small impact crater ahead.เตรียมตัวนะด้านหน้ามีปล่องภูเขาไฟเล็กๆ Dead Space: Downfall (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
He paid for your lunch, liked monster trucks, And was your conscience.เขาจ่ายมื้อเที่ยงให้คุณ เหมือน Monster Trucks และเป็นด้านที่มีสติของคุณ Not Cancer (2008)
Do you have some ethical problemคุณมีปัญหาด้านจริยธรรมกับสิ่งที่ฉันทำ Not Cancer (2008)
The sign outside says 'closed.'ป้ายด้านนอกเขียนว่า " ปิด " Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าน[n.] (dān) EN: post ; outpost ; checkpoint   FR: péage [m]
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ด้าน[v.] (dān) EN: be hardened ; be callous ; be inured   
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode   FR: rater ; faire long feu
ด้าน[adj.] (dān) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused   
ด้าน[adj.] (dān) EN: dull ; mat ; matt = matte (Am.)   FR: mat ; terne
ด้าน[prep.] (dān) EN: in ; for ; on ; with regard to ; in respect of   FR: en ; en matière de
ด้าน 4 ด้าน[n. exp.] (mī dān sīdān ) FR: avoir quatre côtés ; posséder quatre côtés
ด้าน-ด้าน-ด้าน (ด.ด.ด.)[n. exp.] (dān-dān-dān) EN: side-side-side (SSS)   

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
axil(n) (ชีวะ)มุมด้านบนที่กิ่งไม้ทำมุมกับลำต้น, axilla
Perl(n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), S. side-walls
facet(n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา
velcro(n) ตีนตุ๊กแกที่ใช้ยึดผ้า, เทปหนามเตยซึ่งประกอบด้วยเทปด้านตะขอและเทปด้านเส้นใยคู่กัน
hotshot(n) คนเก่งรอบด้าน เช่น She was sure a hotshot on the keyboard, 93 words per minute!
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
above[PREP] ด้านเหนือ, See also: ในทิศเหนือ
academic[ADJ] ด้านวิชาการ, See also: ทางวิชาการ
academic[ADV] ด้านวิชาการ
advance[ADJ] ด้านหน้า, See also: แถวหน้า, แนวหน้า
ahead[ADJ] ด้านหน้า
ahead[ADV] ด้านหน้า
aspect[N] มุม, See also: ด้าน, แง่มุม
back[N] ส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย, Syn. rear, Ant. front, fore
backside[N] ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, ส่วนหลัง, Syn. behind, Ant. front
bevel[N] มุมเอียง, See also: ด้านอียง, Syn. tilt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ab intra(อาลอิน' ทรา) L. จากด้านข้าง, จากภายใน (from in side, from within)
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
adjacent(อะเจ' เซินทฺ) adj. ใกล้,ชิด, ติดต่อกัน, ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน, Syn. adjoining)
affective(อะเฟค' ทิฟว) adj. ด้าน (ความรู้สึก) , เกี่ยวกับอารมณ์, ทำให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึก,
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
agnail(แอก' เนท) n., adj. ภาวะด้านข้างของเล็กแทงเพข้าไปในเนื้อ (hangnail, whitlow)
allergist(แอล' เลอจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญด้านภูมิแพ้
amphiprostyle(แอมฟิพ' โพรสไทล์) n. การก่อสร้างที่มีเสาหน้าและหลังแต่ด้านข้างไม่มี. -amphiprostylar adj.
amphistylar(แอมพิสไท' ละ) adj. มีเสาทั้งด้านหน้าและหลัง, มีเสาทั้งสองข้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
aside(adv) ไปทางหนึ่ง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
back(n) หลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง
broadside(adv) หันด้านข้าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Backplane {f} [comp.] (n ) ด้านหลัง
overleafด้านหลัง
underside (n) ด้านใต้, ด้านล่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
直下[ちょっか, chokka] (n ) ด้านล่างที่ตรงกันพอดี
[うら, ura] ด้านหลัง เบื้องหลัง ก้อย(ด้านหลังของเหรียญ) ซับใน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外部[がいぶ, gaibu] Thai: ด้านนอก
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ด้านหน้าของผู้พูด English: forward

German-Thai: Longdo Dictionary
Seite(n) |die, pl. Seiten| ด้าน, หน้ากระดาษ
etw. in Kauf nehmen(phrase) ยอมรับในสิ่งนั้น (ส่วนใหญ่ทางด้านไม่ดี), See also: akzeptieren
Klinik(n) |die, pl. Kliniken| โรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น Frauenklinik, Hautklinik
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน
recht(adj) ด้านขวา ทางขวา เช่น die rechte Hand
etw. verstehen von (+D)(vt) รู้เรื่อง รู้จักด้านนั้นๆเป็นอย่างดี เช่น Er versteht sehr wenig von Physik.
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
Leitung(n) |die, pl. Leitungen| ท่อที่ใช้ส่งน้ำหรือแก้สเป็นต้น, การนำ, การแนะนำ, การเหนี่ยวนำทางด้านไฟฟ้า
bei(prep) ใช้บ่งว่า มีการติดต่อหรือมีการข้องเกี่ยวส่วนมากด้านการงาน เช่น Ich war beim Augenarzt heute morgen. ฉันไปหาจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้ หรือ ฉันได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้
sich entwickeln(vt) พัฒนา(ตนเอง) เช่น Die Informationstechnologie hat sich sehr schnell entwickelt. เทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลพัฒนาเร็วมาก

French-Thai: Longdo Dictionary
derrière(prep) ข้างหลัง ด้านหลัง เช่น derrière le miroir

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top