Search result for

ดุด่า

(34 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดุด่า-, *ดุด่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุด่า[V] scold, See also: reproach, blame, rebuke, reprimand, Syn. ว่ากล่าว, ตำหนิ, ด่า, ด่าทอ, ด่าว่า, บริภาษ, Example: เขาถูกดุด่าเพราะมาสาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ว่าดุด่าว่ากล่าว เช่น ว่าไม่ได้ ก็เลี้ยงไม่ได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then my husband leaves with someone younger and I'm stuck with kids that just scream and nag.หลังจากนั้นสามีของฉันก็จะทิ้งฉันไปกับผู้หญิงที่ดูเด็กกว่า และฉันก็ไปไหนไม่ได้ ต้องเลี้ยงลูก\ มีแต่เสียงร้องไห้และเสียงดุด่า Show Me Love (1998)
Her mother must've scolded her.แม่ของเธอคงกำลังดุด่าเธอ Sweet 18 (2004)
I'm going to nag again.ฉันจะคอยดุด่าเจ้าเหมือนเดิม. Episode #1.7 (2008)
Mean for sport.ดุด่าเป็นว่าเล่น The Help (2011)
If I'd have known that you'd jump on any tall guy in a sleeping bag,ถ้าผมรู้ว่าคุณจะดุด่า ชายร่างใหญ่ในเต๊นท์นอน Forced Family Fun: Part 1 (2011)
You can curse me, but why must you curse my father? !ดุด่าฉันสิแล้วก็ลืมไปซะ ทำไมต้องแช่งด่าพ่อของฉันด้วย Episode #1.8 (2011)
I gave you permission to scold and you really scolded me.ผมยอมให้คุณดุด่า คุณก็เลยเอาใหญ่เลยนะ Episode #1.8 (2011)
I'm going to be relying on you a lot, so I might be nagging or preachingผมจะต้องพึ่งพาคุณมาก, บางทีแม้แต่คำสั่งสอนและดุด่า Episode #1.4 (2011)
She provides, shall we say, recreational scolding for those who enjoy that sort of thing and are prepared to pay for it.เธอให้บริการ หรือเราอาจจะพูดว่าเธอให้คำดุด่าที่น่าอภิรมย์ สำหรับพวกชอบ และพร้อมจะจ่ายกับอะไรแบบนี้ A Scandal in Belgravia (2012)
You do nag us a lot.ก็แม่บ่นดุด่าบ่อย Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
I didn't want to make a scene in front of the guys, but I was pretty pissed.ผมไม่อยากดุด่าลูก ต่อหน้าคนอื่น แต่ผมค่อนข้างโกรธ The Second Act (2012)
He kind of liked it when you yelled at him.เขาดูชอบด้วยเวลาที่คุณดุด่าเขาน่ะ The Quarterback (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bawl out[PHRV] ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ด่าว่า, ว่ากล่าว, Syn. tell off
be after[PHRV] ดุด่า, See also: ด่าว่า, Syn. go on at
be at[PHRV] ดุด่า, See also: จับผิด, Syn. go on at
be on at[PHRV] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, Syn. go on at
bring up[PHRV] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, Syn. tell off
brush down[PHRV] ตำหนิ, See also: ดุด่า, ว่ากล่าว, Syn. tell off
burn up[PHRV] ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ว่ากล่าว, ด่าว่า, Syn. tell off
chide[VT] ดุด่า, Syn. scold, berate, criticize
chide[VI] ดุด่า
call over[IDM] ดุด่า, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, Syn. haul over, rake over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rate(เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ
rebuke(รีบิวคฺ') vt.,n. (การ) ดุ,ดุด่า,ต่อว่า,ประณาม,ตำหนิ,ว่ากล่าว, See also: rebukingly adv., Syn. reprove,reprimand
scold(สโคลดฺ) vt.,vi.,n. (การ) ดุด่า,ด่าด้วยความโกรธ,ตำหนิ,ต่อว่า,ว่า,บุคคลที่ชอบด่า, See also: scolder n. scoldingly adv., Syn. reprimand
upbraid(อัพเบรด') vt.,vi. ดุด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง,ประณาม., See also: upbraider n., Syn. scold
wig(วิก) n. ผมปลอม,ช้องผม,จัดให้มีผมปลอม,ต่อว่าอย่างรุนแรง,ประณาม,ดุด่า, See also: wigless adj., Syn. toupee

English-Thai: Nontri Dictionary
rampage(vi) มีโทสะ,วุ่นวาย,ดุด่า,อาละวาด,โมโห
reproach(vt) ไม่พอใจ,ติเตียน,ต่อว่า,ตำหนิ,ดุด่า,ประณาม
shrewish(adj) อารมณ์ร้าย,ชอบดุด่า,ปากร้าย,ปากจัด
termagant(adj) ชอบดุด่า,รุนแรง,อารมณ์ร้าย,ชอบวิวาท,ปั่นป่วน
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top