Search result for

ดื้อ

(73 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดื้อ-, *ดื้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดื้อยา[V] resist drug action, Syn. ต้านยา, ต้านทานฤทธิ์ยา, Ant. แพ้ยา, Example: ถ้าหากใช้ยาชนิดนั้นไปนานๆ ก็จะเกิดอาการดื้อยาเกิดขึ้น, Thai definition: ต้านทานฤทธิ์ยา (ใช้แก่โรค)
ดื้อแพ่ง[V] be stubborn, See also: be disobedient, be resist, be intransigent, be obstinate, be obdurate, be contumacious, Syn. ขัดขืน, ขืน, ดื้อ, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, รั้น, Ant. ยินยอม, Example: ไม่ว่าเธอจะไล่เขายังไงเขาก็ยังคงดื้อแพ่งอยู่ต่อ, Thai definition: ขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตาม, ขัดขืนไม่ยอมให้ความร่วมมือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดื้อว. ไม่ยอมเชื่อฟังหรือทำตาม.
ดื้อก. ตรงทื่อ เช่น ถ้ามันโกรธกูจะกรูเข้าคร่า ถ้ามันด่ากูจะดื้อเข้าเดียง ถ้ามันเถียงกูจะเข้าถอง (ม. ร่ายยาว ชูชก)
ดื้อไม่คม (ใช้แก่มีด).
ดื้อดันว. ดื้ออย่างขัดขืนจะเอาชนะ.
ดื้อด้านว. ดื้อมากแม้จะถูกลงโทษ ติเตียน หรือตำหนิหลายครั้ง ก็ไม่เข็ดหลาบหรือไม่ยอมฟัง.
ดื้อดึงว. ดื้อไม่ยอมฟังเหตุผล, ดึงดื้อ ก็ว่า.
ดื้อยาก. ต้านทานฤทธิ์ยา (ใช้แก่เชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรัส).
ดื้อรั้นว. ดื้อดันทุรัง.
ดื้อแพ่งก. ขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตาม, ขัดขืนไม่ยอมให้ความร่วมมือ.
ดื้อไม้ก. รู้สึกชาชินต่อการถูกตีหรือถูกเฆี่ยน (ใช้แก่เด็ก) เช่น เด็กคนนี้ดื้อไม้ ตีไปก็เท่านั้นไม่เคยหลาบจำ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refractoryดื้อการรักษา, ดื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug-fast; drug-resistantดื้อยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug-resistant; drug-fastดื้อยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum-fast; sero-fastดื้อเซรุ่ม, ทนเซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sero-fast; serum-fastดื้อเซรุ่ม, ทนเซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
understeerดื้อโค้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drug Resistanceดื้อยา,การดื้อยา,ยา,การดื้อ [การแพทย์]
Inherent Resistanceดื้อยามาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Multiple-Resistantดื้อยาหลายชนิดในเวลาเดียวกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Defiant to the end.ดื้อจนวินาทีสุดท้าย Dead Space: Downfall (2008)
Of course, I'm a very permissive, understanding chaperone, so feel free to ignore me, you know, if you're in the mood to start kissing or groping or showering...แน่นอน ฉันดื้อมากๆ เข้าใจเรื่องคนคุม ดังนั้นรู้สึกอิสระไม่ต้องสนใจฉัน Lucky Thirteen (2008)
I didn't say you weren't stubborn.ฉันไม่ได้ว่าคุณดื้อดึง Joy (2008)
You're scared, and stubborn, and you don't like people feeling sorry for you.คุณกลัว แล้วก็ดื้อมาก และคุณก็ไม่ชอบ ให้คนมาสงสารคุณ Emancipation (2008)
Me, I rarely kidnap someoneฉันจะลักพาตัวคนอื่นดื้อๆ Last Resort (2008)
{\pos(194,215)}and a stubborn refusal to shave her pits.และการปฏิเสธที่ดื้อด้านที่จะโกนตรงนั้นของเธอ Dying Changes Everything (2008)
I know Arthur's stubborn and pig-headed and annoying, but he cares about his people.ถึงอาเธอร์จะหัวรั้นดื้อด้านน่ารำคาญแค่ไหน แต่เขาใส่ใจพวกประชาชนเสมอ The Labyrinth of Gedref (2008)
He's too stubborn.เขาดื้อเกินไป The Moment of Truth (2008)
Please forgive my stubborn pride!โปรดยกโทษในความดื้อรั้นของฉัน The Secret of Moonacre (2008)
You naughty boy.เด็กดื้อ My Sassy Girl (2008)
I hear he's as stubborn as you are.เขาก็ดื้อ เหมือนคุณนั่นแหละ The Dark Knight (2008)
Bad kitties.เจ้าแมวดื้อ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
ดื้อรั้น[adj.] (deūran) EN: restive   

English-Thai: Longdo Dictionary
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence. , R. unruly, willful,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contumacious[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, รั้น
dig in one's heels[IDM] ดื้อรั้น, See also: มุ่งมั่น, ไม่ยอมเปลี่ยนใจ
dig one's heels in[IDM] ดื้อรั้น, See also: มุ่งมั่น, ไม่ยอมเปลี่ยนใจ
dyed-in-the-wool[IDM] ดื้อรั้น
defy[VT] ฝ่าฝืน, See also: ดื้อดึง, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, Syn. disobey, break, violate, Ant. obey
determined[ADJ] ดื้อดึง, See also: ไม่ประนีประนอม, ดึงดัน, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยน, Syn. firm, strong-minded, stubborn
dogged[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ไม่เชื่อฟัง, Syn. stubborn
hardheaded[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อ, หัวแข็ง, Syn. headstrong, stubborn, willful, Ant. compliant, easygoing
hard-nosed[ADJ] ดื้อ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดื้อรั้น, ไม่ยอมง่ายๆ, Syn. stubborn, tough, unyielding
impish[ADJ] ซน, See also: ดื้อรั้น, ร้ายกาจ, เจ้าเล่ห์, เกเร, Syn. elfish, miscievious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
balky(บอค'คี) adj. ดื้อรั้น,หยุด,ตรงข้าม
bigot(บิก'เกิท) n. คนหัวดื้อ,คนดื้อรั้น, Syn. fanatic
bigoted(บิก'กะทิด) adj. หัวดื้อ,ดื้อรั้น,มีทิฐิ,มานะ, Syn. narrow-minded
bigotry(บิก'กะทรี) n. ความหัวดื้อ,ความมีทิฐิมานะ, Syn. intolerance
bullethead(บูล'ลิทเฮด) n. คนหัวดื้อ,คนรั้น,คนโง่, See also: bulletheaded adj.
bullheaded(บูล'เฮดดิด) adj. หัวดื้อ,รั้น
bullish(บูล'ลิช) adj. คล้ายวัว,ดื้อรั้น,โง่
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
asinine(adj) โง่,ดื้อ
bigot(n) คนคลั่งศาสนา,คนหัวดื้อ,คนมีทิฐิมานะ,คนดันทุรัง
bigoted(adj) คลั่งศาสนา,หัวดื้อ,หัวรั้น,มีทิฐิมานะ,ดันทุรัง
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
bovine(adj) คล้ายวัว,อดทน,ดื้อ,เชื่องช้า
bullhead(adj) รั้น,หัวดื้อ
bullish(adj) คล้ายวัว,โง่,ดื้อ,รั้น
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
contrary(n) ความขัดกัน,ความตรงกันข้าม,ความดื้อรั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
しつこい[shitsukoi, shitsukoi] (adj ) ดื้อดึง, เซ้าซี้, เข้มข้น

German-Thai: Longdo Dictionary
hartnäckig(adj) หัวแข็ง, หัวดื้อ, See also: Related: Hartnäckigkeit
stur(adj) ที่หัวแข็งดื้อดึง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top