Search result for

ดื่ม

(80 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดื่ม-, *ดื่ม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (n phrase ) English for Food and Beverage Services

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดื่ม[V] drink, See also: sip, swallow a liquid, Example: เขาชอบดื่มยิน รัมมี่และเล่นไพ่, Thai definition: กินของเหลวเช่นน้ำ
ดื่มจัด[V] drink heavily, See also: drink a lot, Syn. ดื่มมาก, Example: พักหลังๆ เขาดื่มจัดเพราะทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องภรรยาของเขา, Thai definition: ดื่มเหล้าหรือของมึนเมาในปริมาณมาก
ดื่มด่ำ[V] impress, See also: absorb, indulge, Syn. ซาบซึ้ง, ประทับใจ, จับใจ, Example: คู่แต่งงานใหม่รู้สึกดื่มด่ำกับบรรยากาศชายทะเลที่งดงาม
ดื่มได้[ADJ] drinkable, Example: น้ำประปาก๊อกในปัจจุบันเป็นน้ำดื่มได้
ดื่มเหล้า[V] drink, See also: imbibe, sink, knock back, swallow, swig, quaff, Syn. กินเหล้า, Example: พ่อฉันไม่ดื่มเหล้าเลยนะ สูบแต่บุหรี่อย่างเดียว, Thai definition: กินของเหลวที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา
ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์[V] honeymoon, Syn. ฮันนีมูน, Example: คุณจะได้ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ตามสถานที่ที่คุณทั้งสองใฝ่ฝันมานาน, Thai definition: ท่องเที่ยวหาความสุขด้วยกันหลังจากแต่งงานใหม่ๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดื่มก. กิน ใช้แก่เครื่องดื่มอย่างน้ำ เหล้า, กินเหล้า เช่น เขาดื่มจัดจนเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง.
ดื่มด่ำว. ซาบซึ้ง.
ถองดื่มมาก ในคำว่า ถองเหล้า ถองเบียร์.
มึกดื่มอย่างกระหาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drinking, Normalดื่มสุราตามปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cheers!ดื่มGangster High (2006)
Drink.ดื่มShadow Games (2010)
Cheers.ดื่ม ๆ The Russian Rocket Reaction (2011)
Cheers.ดื่ม Prometheus (2012)
- Cheers...- ดื่ม Fae-de to Black (2013)
I hope you at least bought the statue a drink first.ฉันหวังว่าอย่างน้อยนายจะซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงรูปปั้นก่อน New Haven Can Wait (2008)
I'm gonna get a drink, actually. You want something?ฉันจะไปเอาเครื่องดื่ม คุณจะเอาอะไรมั้ย ? Chuck in Real Life (2008)
Can I get you a drink? Chuck.ผมขอเลี้ยงเครื่องดื่มคุณได้ไหม ชัค? Chuck in Real Life (2008)
Want to get a drink?ไปดื่มกันไหม Pret-a-Poor-J (2008)
I'll have one drink with you,ฉันจะดื่มแค่แก้วเดียว Pret-a-Poor-J (2008)
Cafe? maybe?บางทีอาจไปดื่มกาแฟมั้ง Pret-a-Poor-J (2008)
Yes. she is freaking out. she needs a drink.เธอดูแย่ ๆ นะ เธอคงต้องการดื่มสักหน่อย Pret-a-Poor-J (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มจิบ ๆ[v.] (deūm jip-jip) EN: sip   FR: boire à petites gorgées, siroter
ดื่มน้ำอึกหนึ่ง[v. exp.] (deūm nām euk neung) EN: take a swallow of water   FR: boire une gorgée d'eau
ดื่มอวยพร[v. exp.] (deūm ūayphøn) EN: toast   FR: porter un toast
ดื่มเหล้า[v. exp.] (deūm lao) EN: drink   FR: consommer de l'alcool ; boire
ดื่มได้[adj.] (deūmdāi) EN: drinkable   FR: potable ; buvable

English-Thai: Longdo Dictionary
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, S. alcoholism,
snake juice(Australian slang) สุรา, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดแรง เช่น On the counter at the bar, the owner draws shots of snake juice out of the jar. , S. whisky, R. เหล้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barhop[VI] เข้าร้านเหล้าหลายร้าน, See also: ดื่มเหล้าหลายแห่ง
bibulous[ADJ] ดื่มเหล้ามากเกินไป
booze[VI] ดื่มแอลกอฮอล์อย่างมาก
booze up[PHRV] ดื่มสุรามาก (คำไม่เป็นทางการ)
drain off[PHRV] ดื่มจนหมด
drink away[PHRV] ดื่ม
drink deep of[PHRV] ดื่มหนัก
drink deep of[PHRV] ดื่มด่ำกับ
drink down[PHRV] ดื่มให้หมด, Syn. drink up
drink in[PHRV] ดื่มเข้าไป, See also: ได้รับน้ำ, กินน้ำเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
alcohol(แอล' กะฮอล) n. แอลกอฮอล์, ethyl alcohol, เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์, สารประกอบเคมีที่มีสูตร ROH.
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ale(เอล) n. เครื่องดื่มที่ทำจากข้าว, มีแอลกอฮอล์ 6% โดยปริมาตร -alehouse n.
alewife(เอล' ไวฟ) n. (pl. -wives) ปลาชนิดหนึ่งในอเมริกาเหนือ จำพวก Pomlobus pseudoharengus, หญิงที่ขายเครื่องดื่ม ale
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
aperitif(เอเพอริทีฟ') n. การดื่มเหล็กเล็กน้อยเพื่อเจริญอาหาร (small drink of alcoholic liquor)
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
audle(คอ'เดิล) n. เครื่องดื่มร้อนหรืออุ่น
bacchanal(บาคะนาล') n. ผู้ชอบดื่มสุรามาก,งานดื่มสุราหาความสำราญ,การรื่นเริงฉลองเทพเจ้าเมรัย, Syn. drunken reveler

English-Thai: Nontri Dictionary
beverage(n) เครื่องดื่ม
cafe(n) โรงขายอาหาร,ร้านเครื่องดื่ม,ร้านกาแฟ,คาเฟ่
carousal(n) การกินเลี้ยง,การดื่มฉลอง
carouse(n) การกินเลี้ยง,การดื่มสุรา
carouse(vi) ดื่มฉลอง,กินเลี้ยง
COFFEE coffee break(n) ช่วงพักดื่มกาแฟ
drink(n) เครื่องดื่ม,การดื่มเหล้า,เหล้า,ทะเล,มหาสมุทร
drink(vt) ดื่ม,ดื่มอวยพร,กลืน
drinker(n) นักดื่ม,คอเหล้า
fountain(n) แหล่งที่มา,แหล่งกำเนิด,น้ำพุ,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
savour[(เซ'เวอะ)] (vt ) ดื่มด่ำ EX. savour the moment (ดื่มด่ำกับช่วงเวลานี้)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
飲みます[のみます, nomimasu, nomimasu , nomimasu] (vt ) ดื่ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飲む[のむ, nomu] Thai: ดื่ม ในภาษาญี่ปุ่นใช้กับการกินของเหลวหรือ การกลืนลงคอโดยไม่เคี้ยว

German-Thai: Longdo Dictionary
auf einmalทำทีเดียวทั้งหมด เช่น alles auf einmal trinken ดื่มทีเดียวหมด
Trinkwasser(n) |das, nur Sg.| น้ำดื่ม
versoffen(adj adv slang) เมา หรือ มึนเพราะดื่มแอลกอฮอล์ ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Deine Stimme klingt irgendwie versoffen. = เวลาคุณพูด เสียงคุณเหมือนจะบอกว่า คุณเมาเลยนะ ( หรือว่า versoffene Stimme ก็ได้ ) 2° Mein Onkel ist immer versoffen. = ลุงฉันอะน่ะ เมาเป็นประจำ, See also: S. betrunken, A. bewusst,
Korn(n) |der, nur Sg.| เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แรงมากทำมาจากธัญพืช
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.
Kaffeepause(n) |die, pl. Kaffeepausen| ช่วงพักดื่มกาแฟ
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang
austrinken(vt) |trank aus, hat ausgetrunken| ดื่มหมด เช่น eine Flasche austrinken ดื่มจนหมดขวด
Erfrischungsgetränk(n) |das, pl. Erfrischungsgetränke| น้ำอัดลม, เครื่องดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า
einnehmen(vi vt) |nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen, etw.(A)| ทาน(ยา), นำเข้าสู่ร่างกาย เช่น Hinweise: Nicht einnehmen oder trinken, von Kindern fernhalten. ข้อแนะนำ ไม่ควรกินหรือดื่ม ควรให้อยู่ห่างจากมือเด็ก

French-Thai: Longdo Dictionary
boire|je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent| ดื่ม
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top