Search result for

ดีใจ

(57 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดีใจ-, *ดีใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีใจ[V] be glad, See also: be happy, be delightful, be blissful, Syn. พอใจ, ดีใจ, ยินดี, ชอบใจ, ปีติ, สำราญ, Ant. เสียใจ, Example: การที่ลูกเรียนสำเร็จทำให้พ่อแม่ดีใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดีใจก. ยินดี, ชอบใจ, พอใจ.
สุมนัสดีใจ, พอใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm so glad they did this alphabetically, 'cause now I get to see the look on your faceชั้นหล่ะดีใจจริงที่เค้าเรียงตามตัวอักษร เพราะตอนนี้ชั้นจะได้เห็นสีหน้าของเธอ New Haven Can Wait (2008)
I'm always happy to see you.ฉันดีใจเสมอที่ได้เจอคุณ New Haven Can Wait (2008)
You should be glad. Those guys were coming for you.แกควรจะดีใจนะ.ไอ้พวกนั้นมันต้องการแก New Haven Can Wait (2008)
It's nice to meet you both. Nice work, e.ดีใจที่ได้เจอพวกเธอทั้งคู่นะ Chuck in Real Life (2008)
And I'm glad you changed your mind and decided to join us.และฉันก็ดีใจนะที่เธอเปลี่ยนใจมาร่วมงานกับพวกเรา Chuck in Real Life (2008)
I'm really glad you're nate's friend.ชั้นดีใจนะที่เธอไปเป็นเพื่อนกับเนท Chuck in Real Life (2008)
I'm really glad you're nate's friend.ฉันดีใจที่เธอเป็นเพื่อนของเนท Pret-a-Poor-J (2008)
I am so glad they sent you. come. you are going to love it.ฉันดีใจมากที่พวกเขาส่งคุณมา คุณจะรักมันแน่นอน Pret-a-Poor-J (2008)
oh, that's good to know.เอ่อ ดีใจที่ได้รู้นะ Pret-a-Poor-J (2008)
Nice to meet you. yeah, a pleasure.ดีใจที่เจอนาย - ใช่ ฉันยินดีด้วยจริง ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
She seemed weirdly happy that we were leaving the house- เธอดูดีใจแบบประหลาดๆที่พวกเราออกจากบ้าน There Might be Blood (2008)
Could really use a girl like blair waldorf. Oh, b., I'm so happy for you.น่าจะได้คนอย่าง แบลร์ วอลดอร์ฟ โอ้บี ฉันดีใจกับเธอมาก There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful   FR: être heureux ; être content
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจที่ได้พบคุณ[xp] (dījai thī dāi phop khun) EN: glad to have met you ; so glad to see you   FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
ดีใจมาก[adj.] (dījai māk) FR: très heureux ; enchanté

English-Thai: Longdo Dictionary
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delight in[PHRV] ยินดีเรื่อง, See also: ดีใจในเรื่อง, Syn. glory in, rejoice at, rejoice in, rejoice over, take in
delight with[PHRV] ยินดีกับ, See also: ดีใจกับ
exult at[PHRV] ดีใจมากเกี่ยวกับ, See also: รื่นเริงมากกับ, Syn. crow over
exult in[PHRV] ดีใจมากเกี่ยวกับ, See also: รื่นเริงมากกับ, Syn. crow over
exult over[PHRV] ยินดีในเรื่องความโชคร้ายหรือความพ่ายแพ้ของผู้อื่น, See also: ดีใจไปกับ, Syn. crow over
exult[VI] ดีใจ, See also: ยินดี, หรรษา, ปิติยินดี, Syn. delight, rejoice, revel
glory in[PHRV] ดีใจใน, See also: มีความยินดีใน, มีความสุขมากเกี่ยวกับ, Syn. delight in, rejoice at, rejoice in, rejoice over
hug oneself[PHRV] ดีใจกับ, See also: ยินดีกับ
glad[ADJ] ดีใจ, See also: พอใจ, ปิติยินดี, สุขใจ, Syn. cheerful, elated, Ant. depressed
overjoyed[ADJ] ดีใจเหลือเกิน, Syn. delighted, elated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี,ร่าเริง,ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous
cheerily(เชีย'ริลี) adv. ดีอกดีใจ,อย่างร่าเริง
cheeriness(เชีย'ริเนส) n. ความดีอกดีใจ,ความร่าเริง
chirk(เชิร์ค) {chirked,chirking,chirks} vt.,vi. โห่ร้องสนับสนุน,โห่ร้อง adj. ร่าเริง,เป็นสุข,ดีอกดีใจ
crow(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n. อีกา,ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt.,n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน,ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ,คุยโต, See also: crowingly adv.
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น,ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี,ความภูมิใจ,อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ,ความอิ่มอกอิ่มใจ
exalt(อิกซอลทฺ') vt. ทำให้สูงขึ้น,ยกย่อง,กระตุ้น,เพิ่มความเข้มข้น,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ดีอกดีใจ., See also: exalter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cheerful(adj) ยินดี,ชื่นบาน,เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีใจ
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี,ซึ่งปีติยินดี,ซึ่งดีใจเหลือล้น
exaltation(n) การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ
exhilarate(vt) ทำให้ร่าเริง,ทำให้เบิกบาน,ทำให้ดีอกดีใจ
exhilaration(n) ความร่าเริง,ความรื่นเริง,ความเบิกบานใจ,ความดีอกดีใจ
exult(vi) ปราโมทย์,หรรษา,ยินดีปรีดา,ดีใจมาก
glad(adj) น่ายินดี,ดีใจ,ปีติ,เบิกบาน,ชื่นชม
gladden(vt) ทำให้ยินดี,ทำให้ดีใจ,ทำให้ปลื้มปีติ
gladness(n) ความยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
嬉しい[うれしい, ureshii] (adj) ดีใจ, มีความสุข, See also: A. 悲しい,
幸い[さいわい, saiwai] (adj) ดีใจ,ยินดี, พอใจ เช่น ご意見を頂ければ幸いです。ถ้าได้รับความเห็นจากท่านจะยินดีมาก, See also: S. 嬉しい,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
喜ぶ[よろこぶ, yorokobu] Thai: ดีใจ English: to be glad

German-Thai: Longdo Dictionary
sich freuen auf etw.(vi) |freute sich auf etw., hat sich auf etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เกิด)
sich freuen über etw.(vi) |freute sich über etw., hat sich über etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว)
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)
sprachlos(adj) อึ้งจนพูดไม่ออก หรือ ดีใจ,ประหลาดใจจนพูดไม่ออก (vor Freude; Schreck; Überraschung; Erstaunen sprachlos sein), See also: Related: die Sprachlosigkeit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top