Search result for

ดีดีที

(20 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดีดีที-, *ดีดีที*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีดีที[N] DDT, See also: Dichloro Diphenyl Trichloroethane, Syn. สารฆ่าแมลงดีดีที
ดีดีที[N] D.D.T., See also: Dichloro Diphenyl Trichloroethane, Syn. ยาฆ่าแมลง, Example: สารดีดีทีมีส่วนผสมของสารหนูและสารปรอท, Thai definition: ชื่อสารประกอบเคมี มีชื่อเต็มว่า Dichloro Diphenyl Trichloroethane ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว ใช้ประโยชน์เป็นสารอย่างแรงในการฆ่าแมลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดีดีทีน. ชื่อสารประกอบเคมี มีชื่อเต็มว่า dichloro-diphenyltrichloroethane มีสูตร (C6H4Cl)2CHCCl3 ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว ใช้ประโยชน์เป็นสารอย่างแรงในการฆ่าแมลง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DDT (Insecticide)ดีดีที (ยาฆ่าแมลง) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dichloro Diphenyl Trichloroethaneดีดีที
เป็นสารเคมีที่มีการนำมาใช้ในการป้องกันโรคมาลาเรีย ในปี ค.ศ. 1910 และมีการนำมาใช้ในทางการเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1945 ดีดีทีมีการแพร่กระจายและตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้นาน ดีดีทีเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษปานกลาง โดยค่า LD50 ในหนูทดลองได้รับพิษทางปาก เท่ากับ 11010 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ประเทศไทยได้ห้ามการนำเข้าดีดีทีมาใช้ในทางการเกษตรตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2526 [สิ่งแวดล้อม]
Dichloro Diphenyl Trichloroethane, DDT ดีดีที
ดีดีทีมีการนำมาใช้ในการป้องกันโรคมาลาเรีย ในปี ค.ศ. 1934 และมีการนำมาใช้ในทางการเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1945 ดีดีทีมีการแพร่กระจายและตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้นาน ดีดีทีเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษปานกลาง โดยค่า LD50 ในหนูทดลองได้รับพิษทางปาก เท่ากับ 11010 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ประเทศไทยได้ห้ามการนำเข้าดีดีทีมาใช้ในทางการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2526 [สิ่งแวดล้อม]
DDTดีดีที, ดู  dichloro-diphenyl-trichloroethane [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We got a special relationship here.มีอะไรดีดีที่นี่อีกเยอะ Legion (2010)
Thank you for having the good sense to be frightened.ขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีดีที่ขวัญอ่อน By the Light of the Moon (2010)
It's just that this was still left unbroken.มันก็แค่ของดีดีที่ถูกทิ้ง Episode #1.8 (2010)
I do! At least, I have a good idea who's protecting it.ฉันพยายามแล้ว อย่างน้อย ฉันก็มีความคิดดีดีที่จะปกป้องมัน Something Wicked This Fae Comes (2011)
Wood, was your neighborhood sprayed with a lot of the DDT when your were a child?วู้ด, เพื่อนบ้านเธอพ่นดีดีทีเยอะเกินไปรึไงตอนเป็นเด็กน่ะ? Goldicop and the Three Bears (2012)
Every beautiful moment we've ever had.ทุกช่วงเวลาดีดีที่เราเคยมี Furious 7 (2015)
Well, well, I do. I do.ดีดีที่ฉันทำ ฉันทำ Pulp Fiction (1994)
When the eighth army needed Jap civilians to help them out in our occupation they called on native doctors to administer DDT under the supervision of our men to stand a potential typhus epidemic.เมื่อกองทัพที่แปดต้องการพลเรือนชาวญี่ปุ่น ให้มาช่วยในการยึดครอง กองทัพเรียกแพทย์ท้องถิ่นให้มาพ่นดีดีที The Corporation (2003)
Dusting like this goes a long way in checking disease and the laughs on them.การพ่นดีดีทีแบบนี้ใช้ป้องกันโรคได้ เท่า ๆ กับจั๊กจี้ให้หัวเราะ The Corporation (2003)
With your brother in charge, think of all the good we can do.แล้วมีพี่ชายนายที่เป็นใหญ่ คิดถึงสิ่งดีดีที่จะเกิดขึ้นสิ Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
Is forou to realize how good we've got it.ถ้าเราจะตระหนักถึงสิ่งดีดีที่เรามี We're So Happy You're So Happy (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีดีที[n.] (Dī.Dī.Thī.) EN: DDT (for spraying)   FR: DDT [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ddt(ดีดีที) ในความหมายทั่วไป คำนี้หมายถึง "ยาฆ่าแมลง" นำมาใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ เป็นคำแสลงหมายถึง การแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในโปรแกรมในกรณีที่มีมาก ๆ (ทั้งนี้เพราะในการเขียนโปรแกรมนั้น เราเรียกจุดบกพร่องในโปรแกรมว่า แมลง หรือ bug โดยปกติแล้ว การแก้ไขธรรมดา ๆ จะใช้คำว่า debug)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top