Search result for

ดินระเบิด

(28 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดินระเบิด-, *ดินระเบิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดินระเบิด[N] dynamite, See also: explosive powder, highly explosive gunpowder, Syn. ดินปืน, ดินสำลี, ดินดำ, ลูกปืน, Example: เขาซื้อดินระเบิดมาทำดอกไม้ไฟ, Thai definition: ดินปืนอย่างแรงใช้สำหรับระเบิดให้แตกทำลายไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดินระเบิดน. วัตถุเคมีชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพในการระเบิดทำลาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry, is this above the allocated amount of ammunition?โทษน่ะครับ คุณเอาพวกกระสุนดินระเบิดเยอะเกินไปมั้ย District 9 (2009)
My little lemon drop. Oh!แม่สะโพกดินระเบิด Ballad (2009)
Face, you want it napalmed or nuked?เนื้อย่างดินระเบิดแสนอร่อย หรือชอบนาปาล์ม The A-Team (2010)
You used too much explosive. Again.นายใส่ดินระเบิดมากไปอีกแล้ว Fast Five (2011)
Come here!เตรียมตัวเจอไขมันดินระเบิด! โอ้พระเจ้า! Pitch Perfect (2012)
They used low explosive.ใช้ดินระเบิดแรงต่ำ Lekio (2012)
I took the liberty of choosing a song to show off my vocal bombasity while at the same time highlighting your mousy softness.ฉันใช้สิทธิ์เรื่องอิสรภาพในการเลือก เพลงที่จะแสดง พลังเสียงดินระเบิดของฉันขณะที่ ไฮไลท์เสียงนิ่มน่ารำคาญของเธอ Dynamic Duets (2012)
Oh, yes. This black powder.ดินระเบิดนี่ The Great Wall (2016)
- We came looking for black powder.เรามาหาดินระเบิด The Great Wall (2016)
He knows where the powder is.เขารู้ว่าดินระเบิดอยู่ที่ไหน The Great Wall (2016)
We play our part, take the powder and go home.เราทำเรื่องของเราพอ เอาดินระเบิดมาและกลับบ้าน The Great Wall (2016)
You aren't the first Westerners to come here looking for black powder.เจ้าไม่ใช่คนตะวันตกพวกแรก ที่มาถึงที่นี่เพี่อค้นหาดินระเบิด The Great Wall (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินระเบิด[n.] (dinraboēt) EN: explosive powder ; dynamite ; highly explosive gunpowder   FR: explosif [m] ; dynamite [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
priming[N] ดินระเบิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ammonite 2(แอม' โมไนทฺ) n. วัตถุแห้งจากซากสัตว์ที่ใช้ปุ๋ย, ดินระเบิดแอมไมไดนท์
black powdern. ดินระเบิดที่ประกอบด้วยดินประสิวกำมะถันและถ่าน
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
brisancen. อำนาจทำลายของดินระเบิดแรงสูง, See also: brisant adj. ดูbrisance
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
detonator(เดท'ทะเนเทอะ) n. ลูกระเบิด,ระเบิด,ดินระเบิด,สิ่งที่ระเบิด,เชื้อปะทุระเบิด
prime(ไพรม) adj. สำคัญที่สุด,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,ขั้นพื้นฐาน,ขั้นมูลฐาน. n. ภาวะที่รุ่งโรจน์สุด,ส่วนที่ดีเลิศ,ระยะแรกเริ่ม,ฤดูใบไม้ผลิ,ชั่วโมงแรกของวัน,วันหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ vt. ใส่ดินระเบิด,สั่งสอน,แจ้งข่าว, See also: primeness n. คำที่มีคว
priming(ไพร'มิง) n. ดินระเบิด,วัตถุระเบิด,ความรุ่งโรจน์,เครื่องส่งหรือสูบฉีดน้ำมัน,ชั้นแรก,ชั้นรองพื้น
shot(ชอท) n. การยิง,การยิงปืน,เสียงยิง,ลูกกระสุนปืน,ระยะที่ยิง,การปล่อยขีปนาวุธ,วิถีกระสุน,วิถีจรวด,กระสุนกระจาย,ผู้ยิง,มือปืน,เสียงที่คล้ายเสียงปืน,การระเบิด,ดินระเบิด,การฉีดยา,ความพยายาม,การทดลอง,การเดา,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณเล็กน้อย,คำหนึ่ง, (ของเหลว) อีกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
dynamite(n) ดินระเบิด,วัตถุระเบิด
guncotton(n) ดินระเบิด,ดินสำลี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top