Search result for

ดำเนินคดี

(41 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดำเนินคดี-, *ดำเนินคดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำเนินคดี[V] sue, See also: prosecute, charge, indict, go to court, Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ฟ้องร้องคดี, Example: เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดในครอบครอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดำเนินคดีก. ฟ้องร้องต่อศาล
ดำเนินคดีร้องทุกข์ กล่าวโทษ สอบสวน ฟ้องคดี หรือพิจารณาพิพากษาคดี ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And an officially signed document guaranteeing we won't be prosecuted and we won't be pursued.แล้วก็มีเอกสารลงนามอย่างเป็นทางการ รับประกันว่าเราจะไม่ถูกดำเนินคดี แล้วก็ไม่มีการไล่ตาม The Bank Job (2008)
You know the arrangements and you agree to our new identities and immunity from prosecution?คุณรู้ที่เตรียมการ และคุณยินยอมที่จะให้ตัวตนเราใหม่ และก็การรอดพ้นจากการดำเนินคดี The Bank Job (2008)
I want to show these pictures to the government, so these can aid them in their prosecution.ฉันต้องการแสดงรูปพวกนี้ใหักับทางรัฐบาล, เพื่อที่ จะได้ช่วยพวกเขา ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย Episode #1.9 (2008)
That's why they're on trial and nobody else!พวกนี้ถึงโดนดำเนินคดีไง ส่วนพวกที่เหลือรอดตัว The Reader (2008)
You came here to ask the board to risk a federal indictment?พวกคุณมาที่นี่ เพื่อขอให้กรรมการเรา ต้องเสี่ยงกับการถูกรัฐดำเนินคดี Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Agent Pierce will remand you to federal custody.คือจะให้ จนท เพียซ ควบคุมตัวลูกไว้เพื่อดำเนินคดี Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
You'll get your shot to prosecute him.คุณน่าเล่นงานเค้าด้วยการฟ้องร้องดำเนินคดี I Lied, Too. (2009)
She'll be prosecuted to the fullest extent of the law.หล่อนจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายกำหนดไว้สูงสุด Pleasure Is My Business (2009)
Will they be prosecuted?พวกเขาจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือเปล่า? Pleasure Is My Business (2009)
He keeps churning a profit while the feds fatten their case.เขาได้เปรียบ ทั้งๆที่รัฐบาลกลางกำลังดำเนินคดีเขา Na Triobloidi (2009)
Couldn't make an arrest if I wanted to.ไม่สามารถจับกุมมาดำเนินคดีได้ ถ้าหากฉันต้องการ Smite (2009)
Violators will be prosecuted to the full extend of the lawผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด Hostage Crisis (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring a charge against[IDM] ดำเนินคดีกับ, Syn. lay against, level against, prefer against
on trial[IDM] ดำเนินคดี, See also: พิจารณาคดี
implead[VT] ฟ้องร้องในศาล, See also: ดำเนินคดีในศาล, Syn. prosecute
implead[VI] ฟ้องร้องในศาล, See also: ดำเนินคดีในศาล, Syn. prosecute
litigate[VI] ฟ้องร้อง, See also: ดำเนินคดี, ฟ้องศาล
litigate[VT] ฟ้องร้อง, See also: ดำเนินคดี, ฟ้องศาล
prosecute[VI] ดำเนินคดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
implead(อิมพลีด') vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีในศาล, กล่าวโทษ, กล่าวหา, ร้องทุกข์., See also: impleadable adj.
incriminate(อินคริม' มะเนท) vt. กล่าวโทษ, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีฟ้องร้อง., See also: incrimination n. incriminator n. incriminatory adj., Syn. accuse
indict(อินไดทฺ') vt. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, กล่าวหา,กล่าวโทษ., See also: indectable adj. indict- ably adv. indicter, indictor n., Syn. accuse
law(ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง
litigant(ลิท'ทะเกินทฺ) n. ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ดำเนินคดี adj. เกี่ยวกับการฟ้องศาล,เกี่ยวการดำเนินคดี
litigate(ลิท'ทะเกท) vt.,vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,โต้แย้ง., See also: litigator n.
litigation(ลิททะเก'เชิน) n. การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี
litigious(ลิทิจ'เจิส) adj. เกี่ยวกับการฟ้องร้อง,เกี่ยวกับการดำเนินคดี,ชอบฟ้องร้อง,ชอบโต้แย้ง,ชอบถกเถียง., See also: litigiousness n. ดูlitigious litigiosity n. ดูlitigious, Syn. quarrelsome

English-Thai: Nontri Dictionary
indict(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา,ดำเนินคดี
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี
litigant(n) ผู้ฟ้องร้อง,คู่ความ,ผู้ดำเนินคดี
litigation(n) การต่อสู้คดี,การค้าความ,การดำเนินคดี
litigious(adj) เกี่ยวกับการดำเนินคดี
prosecute(vt) ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,เรียกร้องสิทธิ์
prosecution(n) การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การเรียกร้องสิทธิ์

French-Thai: Longdo Dictionary
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top