Search result for

ดำนาน

(5 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดำนาน-, *ดำนาน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ดำนาน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ดำนาน*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดำนานน. เรื่องแสดงความเป็นมาแต่ปางหลังของสถานที่ บุคคล หรือพิธีกรรม เป็นต้น, เรื่องราวนมนานที่เล่ากันสืบ ๆ มา, เช่น น้าวเอาดำนานพระมหาแพศยันดรธรรมเทศนา (ม. คำหลวง นครกัณฑ์). (ดู ตำนาน).
ดำเนียรว. ที่ผ่านมา เช่น อนี้จะชี้นิต- ติดำเนียรดำนานสาร (สมุทรโฆษ).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then, there are legendary bad days.มันมีคราวซวยและมีความโครตซวยระดับดำนาน Riddick (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top