Search result for

ดำ

(120 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดำ-, *ดำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำ[V] transplant, Syn. ดำนา, ปลูกข้าว, Thai definition: ปลูกข้าวกล้า เรียกนาชนิดหนึ่งซึ่งใช้ถอนต้นกล้ามาปลูกว่า นาดำ คู่กับ นาหว่าน ซึ่งใช้หว่านเมล็ดข้าวลงในนา
ดำ[V] dive, See also: submerge, remain under water, Syn. ดำน้ำ, มุดน้ำ, Example: นักดำน้ำชอบดำดูปะการังแถบทะเลตอนใต้
ดำ[ADJ] black, See also: dark, dusky, Syn. มืด, คล้ำ, Ant. ขาว, Example: กระเป๋าสตางค์สีดำที่วางอยู่บนโต๊ะหายไป, Thai definition: สีอย่างสีมินหม้อ ใช้ประกอบสิ่งต่างๆ บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ผ้าดำ เต่าดำ มดดำ
ดำขำ[ADJ] tanned, See also: dark, Example: เธอมีผิวดำขำ ซึ่งเป็นที่ถูกใจของพวกฝรั่ง, Thai definition: ที่มีผิวดำแต่มีลักษณะที่ชวนให้ชอบและรัก
ดำนา[V] transplant rice seedlings, See also: transplant paddy sprouts in the field, do transplanting in the paddy field, Syn. ดำ, ปลูกข้าว, Example: ถึงหน้านาผู้ชายต้องไถนาผู้หญิงถอนกล้าดำนา
ดำรง[V] maintain, See also: uphold, sustain, support, remain, conserve, exist, remain, continue, Syn. คง, ดำรงอยู่, คงอยู่, อยู่ยง, คงทน, คงไว้, ทรงไว้, Example: ประเพณีไทยจะดำรงต่อไปถ้าคนไทยช่วยกันส่งเสริมและรักษาไว้
ดำกล[V] be splendid, See also: be graceful, be attractive, be beautiful, be pretty, Syn. งาม, งดงาม, Example: นภาลัยดำกลดาดด้วยดวงดารา
ดำกล[V] build, See also: construct, raise, establish, set up, Syn. ก่อสร้าง, ตั้ง, ตั้งไว้
ดำดิน[V] disappear, See also: hide, flee, escape, vanish, Syn. หายตัว, หายไป, Example: เขาได้รับการประกันตัวและดำดินหนีหายไปตราบจนบัดนี้, Thai definition: หลบหายไป, หายไปโดยไม่มีร่องรอย
ดำน้ำ[V] dive, See also: submerge, remain under water, Syn. มุดน้ำ, Example: เขาชอบดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดำ ๆ แดง ๆน. เงินทองรูปพรรณ เช่น เออ จะว่าอย่างไร ดำ ๆ แดง ๆ ที่เรามีอยู่เฟื้องอยู่สลึง (ลักวิทยา).
ดำ ๆ แดง ๆก. พูดสองแง่สองง่าม.
ดำก. ทำตัวให้จมไปใต้ผิวน้ำ เช่น ดำดิ่งลงไปลึก ๆ, ดำน้ำ ก็ว่า.
ดำก. เอาข้าวกล้าเป็นต้นไปปักลงในดินที่ไถคราดแล้วเพื่อปลูก, เรียกนาชนิดหนึ่งซึ่งใช้ถอนต้นกล้ามาปลูก ว่า นาดำ, คู่กับ นาหว่าน ซึ่งใช้หว่านเมล็ดข้าวลงในนา.
ดำว. สีอย่างสีเขม่าไฟจับก้นหม้อ, ใช้ประกอบสิ่งต่าง ๆ บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ผ้าดำ เต่าดำ มดดำ.
ดำน. ชื่อปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskål) ในวงศ์ Portunidae กระดองมีสีดำ ขาหลังคู่สุดท้ายแบนคล้ายใบพายใช้ว่ายน้ำ, ปูทะเล ก็เรียก.
ดำกลก. ก่อสร้าง, ตั้ง, ตั้งขึ้น, ตั้งไว้, เช่น เจ้าก็ดำกลผลาอนนหาได้ไว้ในบรรณศาลาน้นนแล (ม. คำหลวง วนประเวศน์)
ดำกลงาม เช่น พยงพื้นในนภดล ดำกลดาดด้วยดวงดาว (ม. คำหลวง จุลพน).
ดำดงดู พญารากดำ.
ดำดินก. มุดดินไป เช่น ขอมดำดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lividดำช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hold officeดำรงตำแหน่ง, อยู่ในตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coexistดำรงอยู่ร่วมกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
carrying out of proceedingsดำเนินกระบวนพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fail-softดำเนินงานได้บางส่วนแม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fail-operationalดำเนินงานได้แม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
runดำเนินงาน,วิ่ง (โปรแกรม)
เริ่มให้โปรแกรมดำเนินงาน เมื่อเราวิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมนั้นจากจานแม่เหล็กบรรจุโปรแกรมนั้นในหน่วยความจำ แล้วจึงให้โปรแกรมนั้นดำเนินงานจนได้ผลลัพธ์ [คอมพิวเตอร์]
executeดำเนินงาน ทำงาน [คอมพิวเตอร์]
implement the provisions of a conventionดำเนินการให้เป็นผลตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา [การทูต]
Living, Freeดำรงชีวิตอิสระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
Looks like lady b. Is determined to have it all.ดูเหมือน ท่านหญิงบี จะดำเนินการปิดฉาก The Dark Night (2008)
Hmm. You're not exactly low maintenance.ฮืมมเธอไม่ใช่พวกดำรงชีวิตต่ำอย่างจริง Never Been Marcused (2008)
Life must go on as it always has.ชีวิตต้องดำเนินไปอย่างที่มันเคยเป็น O Brother, Where Bart Thou? (2008)
That we continue our daily rituals.ที่เราต้องดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Or maybe make that a black sheep.รึบางทีก็กลายเป็นแกะดำ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Well,there's no scoring or blackening on the dome, eitherที่โคมไฟก็ไม่มีรอยขีดข่วน หรือรอยไหม้ดำเช่นกัน Art Imitates Life (2008)
In Charge Of Food Operations.ดำเนินการเรื่องอาหารต่างหาก The Manhattan Project (2008)
'Cause one minute you're working with people, and then you're friends with them and then you're whatever, and then suddenly there's all this pressure to define what you are, like it's all black-and-white.You're either this or you're that.แล้วคุณก็เป็นเพื่อนกับพวกเขา แล้วคุณก็เป็นนู่นเป็นนี่ แล้วทันใดนั้น ก็มีแรงกดดันการจำกัดความสิ่งที่คุณเป็น มันทุกอย่างเป็นขาวกับดำ คุณไม่ใช่หรือคุณใช่ Rise Up (2008)
It's just getting venous blood.มันเพิ่งจะได้รับเลือดดำ There's No 'I' in Team (2008)
-Okay,grey,how is his pressure?- ตัวบน 85 - หลอดเลือดดำกำลังเปิด Rise Up (2008)
We cut things open, dive into dark waters.เราผ่าเปิดสิ่งต่างๆ ออก ดำลงไปในทะเลมืดลึก Brave New World (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; s'immerger
ดำ[v.] (dam) EN: transplant   FR: repiquer
ดำ[adj.] (dam) EN: black ; dark ; dusky   FR: noir ; obscur
ดำขลับ[X] (dam khlap) EN: raven ; shining black ; glossy black   FR: noir brillant ; de jais
ดำนา[v.] (damnā) EN: transplant in the field.   FR: repiquer
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; immerger
ดำน้ำทน[X] (damnām thon) EN: lasting dive   
ดำปลอด[adj.] (dam pløt) EN: solid black   
ดำมืด[adj.] (dam meūt) EN: dark   FR: obscur ; noir
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter

English-Thai: Longdo Dictionary
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
processing(phrase) กำลังดำเนินการ
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
underway(adj) กำลังดำเนินต่อไป เช่น A complete modernization of the main terminal is underway and is expected to take about six months to complete., S. in motion , in progress
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
phenotype(n) ลักษณะที่แสดงออก หรือปรากฏให้เห็น เช่น ต้นสูง ต้นเตี้ย ขนสีดำ ขนสีน้ำตาล, Broader autistic phenotype describes individuals with autistic-like characteristics including social and communicative difficulties.
indirect seeding(n) การปักดำ(นา) เช่น Transplanting, or indirect seeding, is the process of growing seedlings in a greenhouse or other controlled. environment before placing plants outdoors.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administer[VI] จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน, Syn. govern, administrate, conduct, control
administer[VT] จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน
administrative[ADJ] เกี่ยวกับการบริหาร, See also: ดำเนินการ, จัดการ, Syn. executive, managerial
black[ADJ] ดำ, See also: สีดำ
blackish[ADJ] หม่น, See also: ดำ, ค่อนข้างดำ
battle on[PHRV] รบต่อไป, See also: ดำเนินการรบต่อไป, สู้รบต่อ
be lapped in luxury[IDM] มีชีวิตอย่างสุขสบาย, See also: ดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย
bring a charge against[IDM] ดำเนินคดีกับ, Syn. lay against, level against, prefer against
carry on[PHRV] ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป, Syn. continue
chair[VT] ดำรงตำแหน่งประธาน, See also: ทำหน้าที่ในฐานะประธาน, Syn. preside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)
actuate(แอค' ชูเอท) vt. กระตุ้นให้กระทำ, ดำเนินการ. -actuator n., Syn. move, motivate ###A. deter, discourage, block)

English-Thai: Nontri Dictionary
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
actuate(vt) กระตุ้น,ดุน,ปลุกเร้า,ดำเนินการ
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
being(n) ความเป็นอยู่,การดำรงอยู่,สิ่งมีชีวิต
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
black(adj) ดำ,มืด,มืดมน,สีดำ,เศร้าใจ
black(n) คนผิวดำ,สิ่งที่มีสีดำ
BLACK-AND-black-and-blue(adj) บาดเจ็บ,ฟกช้ำดำเขียว
blackamoor(n) แขกดำ,นิโกร,คนผิวดำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in full swing (adj ) ดำเนินไปอย่างแข็งขันเต็มที่ที่สุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
潜り[もぐり, moguri] (n) ดำน้ำ
現職[げんしょく, genshoku] (n) ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน
[くろ, kuro] (n) ดำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
続行[ぞっこう, zokkou] Thai: ดำเนินต่อไป English: resuming
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ดำเนินการ
手掛ける[てがける, tegakeru] Thai: ดำเนินการ English: to work with
暮らす[くらす, kurasu] Thai: ดำเนินชีวิต English: to get along
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินกิจการ English: to run a business
潜る[もぐる, moguru] Thai: ดำน้ำ English: to dive (into water)
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
行う[おこなう, okonau] Thai: ดำเนินการ English: to perform
処理[しょり, shori] Thai: ดำเนินการไป English: process
飛び込む[とびこむ, tobikomu] Thai: ดำน้ำลงไป English: to dive

German-Thai: Longdo Dictionary
laufen(vi) |lief, ist gelaufen| ดำเนิน, See also: verlaufen
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน
schwarz(adj) ที่มีสีดำ
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ไหม้เกรียมดำจนใช้ไม่ได้ เช่น Der Braten ist verbrannt. เนื้อทอดไหม้เกรียมเชียว
Existenz(n) |die, pl. Existenzen| การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่ เช่น Man kann die Existenz von Geistern noch nicht identifizieren., See also: existieren, vorhanden
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
Zins(n) |der, pl. Zinsen| ดอกเบี้ย เช่น Die Bank lebt von den Zinsen. ธนาคารดำเนินกิจการอยู่ได้ด้วยดอกเบี้ย
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| อากัปกิริยา, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง

French-Thai: Longdo Dictionary
noir(adj) |f. -e| ที่มีสีดำ
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว
crayon noir(n) |m| ดินสอ(ปกติไส้สีดำ)
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top