Search result for

ดักแด้

(36 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดักแด้-, *ดักแด้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดักแด้    [N] chrysalis, See also: pupa, Syn. แดกแด้, แด็กแด้, Example: ผีเสื้อจะชักใยไหมให้เป็นปลอกห่อหุ้มตัวดักแด้นี้ไว้, Thai definition: ชื่อตัวอ่อนระยะสุดท้ายของแมลงหลายชนิดที่สร้างเปลือกแข็งหุ้มตัวเพื่อที่จะเจริญวัยเปลี่ยนรูปร่างเป็นตัวเต็มวัย ระยะนี้จะเป็นระยะอยู่นิ่งกับที่และไม่กินอาหาร มีรูปร่างต่างกัน เช่น รูปไข่ รูปยาวรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดักแด้น. ชื่อตัวอ่อนระยะสุดท้ายของแมลงหลายชนิด มีรูปร่างเปลี่ยนไปจากตัวหนอน บางชนิดสร้างปลอกหุ้มตัวรูปร่างแตกต่างกัน เช่น รูปไข่ รูปกลม รูปกระสวย ทำด้วยเส้นใย เศษใบไม้ หรือดิน เพื่อเจริญไปเป็นตัวเต็มวัย ระยะนี้อยู่กับที่ไม่กินอาหาร, แดกแด้ หรือ แด็กแด้ ก็เรียก.
ดักแด้ก. ลำบากเต็มแย่, ขัดสนเต็มแย่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coarctateดักแด้แบบโคอาร์ดเตท [การแพทย์]
Exaratesดักแด้แบบเอ๊กซาเรท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
NEUROPSYCHIASTRIST No discomfort going about your daily life?ดักแด้ ไม่ได้ทำความยุ่งยากให้กับชีวิตคุณ Heartbreak Library (2008)
It's a cocoon of self-banishment.มันเป็นแค่ดักแด้ของการเนรเทศตัวเอง Up in the Air (2009)
In your kryptonian chrysalis.แปรสภาพเป็นดักแด้ Legion (2009)
Pupa.ดักแด้ The Edge (2010)
Cocoon.- ดักแด้ผีเสื้อ The Edge (2010)
Well, cocoon right now.อยู่ในระยะดักแด้ The Edge (2010)
But you see the colors starting on the edges of the pupa?คุณเห็นสีสันที่อยู่ตรงปลายสุด ของตัวดักแด้ไหม? The Edge (2010)
I was cocooned by a blanket, you came and cut me out, no big deal...ฉันถูกถักทอคลุมตัวเป็นดักแด้ คุณเข้ามาช่วยฉันออกไป ไม่ใช่เรื่องใหญ่... . Butterfly (2010)
I know you'll think this is ridiculous, but when you think about it, it's gotta be the rev. He collects butterflies, and I saw a butterfly right before I was cocooned.คุณอาจคิดว่ามันไร้สาระ แต่ถ้าคุณคิดให้ดี มันอาจเป็นฝีมือของบาทหลวงนั่น เขาสะสมผีเสื้อ และฉันเห็นผีเสื้อตัวหนึ่งก่อน ที่จะกลายเป็นตัวดักแด้ Butterfly (2010)
"You wrapped me up in a cocoon. Confess."" สารถาพมาว่า คุณทำฉันเป็นดักแด้งั้นสิ" Butterfly (2010)
Hey! The last time I saw a butterfly like that, I ended up in a cocoon.ครั้งก่อนที่ฉันเห็น ผีเสื้อนั่น ฉันกลายเป็นตัวดักแด้ Butterfly (2010)
The hotel cocoon experience.ประสบการณ์ชื่นชอบส่วนตัว โรงแรมดักแด้ Butterfly (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: chrysalis ; silkworm ; worm   FR: chrysalide [f]
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: Silkworm Pupae   
ดักแด้ไหม[n. exp.] (dakdaē mai) EN: Silkworm Pupae   

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chrysalis    [N] ดักแด้
cocoon    [N] รังไหมดิบ, See also: ดักแด้, Syn. chrysalis, pupa, silky case
pupa    [N] ดักแด้, Syn. cocoon, chrysalis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
chrysalid(คริส'ซะลิด) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ตัวดักแด้,ตัวแก้ว,ด้วง,ตัวหนอน
chrysalis(คริส'ซะลิส) n. ตัวดักแด้,ตัวแก้ว,ด้วง,ตัวหนอน -pl. chrysalises,chrysalides
cocooneryn. ห้องเลี้ยงดักแด้
larva(ลาร์'วะ) n. ดักแด้,ตัวอ่อน,หนอนตัวอ่อน. adj., See also: larval adj. pl. larvae
obtect(ออบเทคท) adj. (ตัวดักแด้)
pupa(พิว'พะ) n. ดักแด้ pl. pupae,pupas

English-Thai: Nontri Dictionary
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ
chrysalid(n) ดักแด้,หนอน,ด้วง
chrysalis(n) ดักแด้,หนอน,ด้วง
larva(n) หนอนแมลง,ดักแด้,ตัวอ่อน
pupa(n) ดักแด้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top