Search result for

ดักฟัง

(24 entries)
(0.1446 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดักฟัง-, *ดักฟัง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดักฟัง    [V] intercept, See also: eavesdrop, Syn. ลักฟัง, แอบฟัง, ลอบฟัง, Example: ตำรวจดักฟังข่าววิทยุที่จารบุรุษส่งไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดักฟังก. ลักฟัง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eavesdropดักฟัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Monitor all internal communications.ดักฟังทุกการสื่อสารภายใน Destroy Malevolence (2008)
Our intelligence has confirmed that Grievous' spies have been intercepting our transmissions.หน่วยข่าวกรองของเรามั่นใจว่า สายลับของกรีวัสได้ลอบดักฟังการสื่อสารของเรา Downfall of a Droid (2008)
He must have some sort of secret listening post out there somewhere.มันต้องมีฐานดักฟังลับอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ Downfall of a Droid (2008)
Now, the Jedi embark on a dangerous new mission to find the secret enemy listening post.ในตอนนี้ เจไดจำต้องเผชิญ กับภารกิจอันตรายครั้งใหม่ ในการค้นหาฐานดักฟังลับของศัตรู Duel of the Droids (2008)
Master, our orders were to find the Separatist listening post.อาจารย์ เราได้รับคำสั่ง ให้มาหาฐานดักฟังของศัตรู Duel of the Droids (2008)
I believe we've found your Separatist listening post.ข้าเชื่อว่าเราพบ ฐานดักฟังของท่านแล้ว Duel of the Droids (2008)
R2 found the listening post, and he saved our lives.อาร์ทูพบสถานีดักฟัง และเขาช่วยชีวิตเรา Duel of the Droids (2008)
"London vaults checked after radio HAM tunes in to a crime."ห้องนิรภัยในลอนดอนถูกตรวจสอบหลังจาก นักวิทยุสมัครเล่นดักฟังการก่ออาชญากรรมได้ The Bank Job (2008)
Turns out the FBI was already tapping Mr. Goldstein's phone.ตามที่เอฟบีไอได้ดักฟัง โทรศัพท์ของคุณโกลด์สตีน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You were tapping my phone?- เดี๋ยวก่อนนะ คุณดักฟังโทรศัพท์ผมเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Are you on the line?พวกนายดักฟังอยู่ใช่มั้ย Body of Lies (2008)
NSA is listening to the phones and computer links of anyone who's been near the house.NSA ดักฟังโทรศัพท์ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ ของทุกคนที่อยู่บริเวณนั้น Body of Lies (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bug    [VT] ดักฟัง (ทางโทรศัพท์), See also: ติดอุปกรณ์ลอบฟัง, Syn. tap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
intercept(อิน'เทอเซพทฺ) vt.,n. (การ) ขัดขวาง,สกัดกั้น,บัง,ตัด,ยับยั้ง,ทำให้หยุด,ดักฟัง., See also: interceptive adj., Syn. arrest
tap(แทพ) vt.,vi.,n. (การ,เสียง) แตะอย่างแผ่วเบา,เตะเบา ๆ ,ตบเบา ๆ ,เคาะตอกเบา ๆ vt.,n. (การ) ทำให้ไหลออก,ลอบต่อสายโทรศัพท์ (เพื่อดักฟัง) ,ใส่ก๊อก,ใส่จุก,แยกต่อ,แบ่งน้ำ,เรียกร้อง,ตอกหรือทำสลักเกลียวตัวเมีย,สูบ (ของเหลวหรือหนอง) ,เบียร์ชนิดที่ไขจากถัง,บาร์,เจาะ (ต้นยาง
wiretap(ไว'เออะแทพ) n. การต่อสายดักฟังโทรศัพท์หรือดักรับโทรเลขของผู้อื่น,vt.,vi. ดักฟังโทรศัพท์หรือดักรับโทรเลข adj. เกี่ยวกับการต่อสายดักฟังโทรศัพท์หรือดักรับโทรเลข, See also: wiretapper n., Syn. eavesdrop

English-Thai: Nontri Dictionary
bug(n) แมลงปีกแข็ง,คนใหญ่คนโต,ความบกพร่อง,เครื่องดักฟัง,ผี,ปีศาจ
eavesdrop(vt) แอบฟัง,ดักฟัง,ลอบฟัง
eavesdropper(n) ผู้แอบฟัง,คนดักฟัง,ผู้ลอบฟัง
listen(vi) ฟัง,แอบฟัง,ดักฟัง,ตั้งใจฟัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top