Search result for

ดัก

(75 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดัก-, *ดัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัก[V] trap, See also: snare, Syn. ดักจับ, ล่อ, วางกับดัก, ล่อ, Example: พ่อกำลังเตรียมตัวออกไปดักหนู, Thai definition: วางเครื่องดักสัตว์มีกับเป็นต้น เพื่อให้สัตว์เข้ามาติด
ดัก[V] block, See also: hold back, Syn. สกัด, กัน, ขัดขวาง, กีดขวาง, Example: เธอตั้งท่าจะวิ่งแต่เขาดักหน้าเธอ
ดักคอ[V] forestall, See also: impede, preclude, obviate, intercept, obstruct, Syn. รู้ทัน, ดักหน้า, Example: พี่ชายดักคอน้องสาวเรื่องการไปเที่ยวเขาใหญ่, Thai definition: พูดสกัดหรือกันไว้ล่วงหน้า
ดักรอ[V] hold up and wait for, Example: ชายหนุ่มมาดักรอหญิงสาวก่อนที่จะเข้าบ้าน เพียงเพราะอยากจะเห็นหน้าเท่านั้น
ดักจับ[V] entrap, See also: trap, ensnare, Example: ตำรวจไม่สามารถดักจับคนร้ายได้ เพราะมีทางเข้าออกหลายทาง, Thai definition: คอยสกัดไว้, คอยจับยึดตัวเอาไว้
ดักดาน[ADJ] unmitigated, Example: เขาโง่ดักดาน, Thai definition: คงสภาพอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน (มักใช้ในเรื่องที่ไม่เจริญก้าวหน้า)
ดักดาน[V] drudge, Example: เขาต้องดักดานอยู่ในสำนักงานหนังสือพิมพ์ตลอดชีวิต
ดักฟัง[V] intercept, See also: eavesdrop, Syn. ลักฟัง, แอบฟัง, ลอบฟัง, Example: ตำรวจดักฟังข่าววิทยุที่จารบุรุษส่งไป
ดักษณี[N] ax, Syn. ขวาน
ดักแด้[N] chrysalis, See also: pupa, Syn. แดกแด้, แด็กแด้, Example: ผีเสื้อจะชักใยไหมให้เป็นปลอกห่อหุ้มตัวดักแด้นี้ไว้, Thai definition: ชื่อตัวอ่อนระยะสุดท้ายของแมลงหลายชนิดที่สร้างเปลือกแข็งหุ้มตัวเพื่อที่จะเจริญวัยเปลี่ยนรูปร่างเป็นตัวเต็มวัย ระยะนี้จะเป็นระยะอยู่นิ่งกับที่และไม่กินอาหาร มีรูปร่างต่างกัน เช่น รูปไข่ รูปยาวรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดักว. อาการที่ดิ้นอย่างทุรนทุราย เช่น ปลาดิ้นดัก ๆ.
ดักว. ลำบาก, อึดอัด, เร่าร้อนใจ, เช่น มาเดียวพี่ดักดัก ใจจอด แม่แม่ (นิ. นรินทร์), อะดัก ก็ว่า.
ดักก. คอยตรงเส้นทางที่ผู้ต้องการพบจะผ่านมา เช่น ดักพบ ดักทำร้าย, วางเครื่องมือสำหรับจับสัตว์มีกับ แร้ว เป็นต้น ตรงทางที่สัตว์จะผ่านมา เพื่อให้สัตว์เข้ามาติด เช่น ดักไก่ ดักนก.
ดักน. ชื่อปลานํ้าจืดขนาดเล็กชนิด Amblyceps mucronatum Ng & Kottelat ในวงศ์ Amblycipitidae ตาเล็กมาก มีหนวดอยู่ระหว่างรูจมูก ๔ คู่ ไม่มีเกล็ด ลำตัวยาว แบนข้าง ครีบหลังตอนแรกและครีบอกมีก้านครีบเป็นเงี่ยง มีแผ่นเนื้ออยู่ส่วนหน้าของครีบอก ครีบหลังตอนที่ ๒ เป็นแผ่นเนื้อ คอดหางกว้าง ครีบหางเป็นแฉก พบอาศัยอยู่ตามแหล่งต้นนํ้าลำธาร ขนาดยาวได้ถึง ๑๒ เซนติเมตร.
ดักคอก. พูดสกัดหรือกันไว้ล่วงหน้า.
ดักดนว. ลำบาก, ตรากตรำอยู่นาน, เช่น แสนสะดุ้งดักดน (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ดักดานว. คงสภาพอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน (มักใช้ในเรื่องที่ไม่เจริญก้าวหน้า) เช่น เป็นเสมียนอยู่ดักดาน โง่ดักดาน.
ดักทางก. สกัดทางเข้าออก เช่น ตำรวจใช้เครื่องกีดขวางดักทางจราจร
ดักทางทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อรับมืออีกฝ่ายหนึ่ง เพราะคาดการณ์ได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทำเช่นไร เช่น ดักทางบอล พูดดักทาง.
ดักฟังก. ลักฟัง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eavesdropดักฟัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coarctateดักแด้แบบโคอาร์ดเตท [การแพทย์]
Exaratesดักแด้แบบเอ๊กซาเรท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm lucas douglas, p.I.ผม ลูคัส ดักลาส Adverse Events (2008)
The artifact, the mission. It's a trap. It has to be.สิ่งประดิษฐ์และภารกิจ มันเป็นกับดัก Dead Space: Downfall (2008)
That means you go the other way and cut him off.นั่นมันหมายความว่าให้เจ้าไปทางนั้นและดักเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
Here you are, preparing a trap for him.ท่านอยู่นี่เอง เพื่อเตรียมกับดักสำหรับเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
The trap isn't for Arthur.กับดักนั่นไม่ใช่สำหรับอาเธอร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
General, I have arranged a trap which will give you an advantage over the jedi.นายพล ข้าได้เตรียมกับดักไว้ให้แล้ว มันจะทำให้เจ้าได้เปรียบพวกเจได Destroy Malevolence (2008)
I see now this whole thing was a trap, and I'm afraid I walked right into it.สรุปว่าทั้งหมดนี่คือกับดักสินะ แล้วข้าก็ยังพาตัวเองเข้ามาติดจนได้ Destroy Malevolence (2008)
Monitor all internal communications.ดักฟังทุกการสื่อสารภายใน Destroy Malevolence (2008)
Our intelligence has confirmed that Grievous' spies have been intercepting our transmissions.หน่วยข่าวกรองของเรามั่นใจว่า สายลับของกรีวัสได้ลอบดักฟังการสื่อสารของเรา Downfall of a Droid (2008)
He must have some sort of secret listening post out there somewhere.มันต้องมีฐานดักฟังลับอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ Downfall of a Droid (2008)
If we fight them on their terms, then...และล่อให้พวกมันไปติดกับดัก ถ้าเราใช้แผนนี้... The Moment of Truth (2008)
Now, the Jedi embark on a dangerous new mission to find the secret enemy listening post.ในตอนนี้ เจไดจำต้องเผชิญ กับภารกิจอันตรายครั้งใหม่ ในการค้นหาฐานดักฟังลับของศัตรู Duel of the Droids (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block   FR: prendre ; attraper ; piéger ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
ดักคอ[v.] (dakkhø) EN: anticipate   FR: anticiper
ดักนก[v. exp.] (dak nok) FR: attraper un oiseau
ดักหน้า[v. exp.] (dak nā) EN: forestall   
ดักหน้า[v. exp.] (dak nā) EN: bar the way   
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: chrysalis ; silkworm ; worm   FR: chrysalide [f]
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: Silkworm Pupae   
ดักแด้ไหม[n. exp.] (dakdaē mai) EN: Silkworm Pupae   

English-Thai: Longdo Dictionary
interception(n) การดัก, การสกัดกั้น
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bug[VT] ดักฟัง (ทางโทรศัพท์), See also: ติดอุปกรณ์ลอบฟัง, Syn. tap
chrysalis[N] ดักแด้
cocoon[N] รังไหมดิบ, See also: ดักแด้, Syn. chrysalis, pupa, silky case
ensnare[VT] วางกับดักสัตว์, See also: ดักสัตว์, Syn. net, trap
entrap[VT] ทำให้ติดกับดัก, See also: ดัก, Syn. ensnare, snare, trap
head off[PHRV] ดักหน้า
grin[VT] ดักสัตว์
lay a snare[IDM] ดักจับ, See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ
lay a trap for[IDM] ดักจับ, See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ
lay an ambush[IDM] ดักจับ, See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambuscade(แอมบัสเคด') n.,vt.,vi. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย. -ambuscader n., Syn. ambush)
ambush(แอม' บุช) n.,vt. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ที่ที่คอยดักทำร้าย, ที่ซุ่มโจมตี, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย. -ambusher n. -ambushlike adj., Syn. waylaying, hiding, cover)
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
booby trap n.ทุ่นระเบิด,กับดักระเบิด,กับดัก
booby-trap(บู'บีแทรพ) {booby-trapped,booby-trapping,booby-traps} vt. วางกับดักระเบิด,วางกับดัก
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
chrysalid(คริส'ซะลิด) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ตัวดักแด้,ตัวแก้ว,ด้วง,ตัวหนอน
chrysalis(คริส'ซะลิส) n. ตัวดักแด้,ตัวแก้ว,ด้วง,ตัวหนอน -pl. chrysalises,chrysalides
cocooneryn. ห้องเลี้ยงดักแด้
creel(ครีล) n. ตะกร้าใส่ปลา (กุ้งหรือปู) ,กับดักปลา (กุ้ง ปูหรืออื่น ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
ambush(n) การซุ่มทำร้าย,การดักโจมตี,ที่ซุ่ม
ambush(vt) ดักโจมตี,ดักทำร้าย,ซุ่มทำร้าย
birdlime(n) ยางเหนียวใช้ดักนก
bug(n) แมลงปีกแข็ง,คนใหญ่คนโต,ความบกพร่อง,เครื่องดักฟัง,ผี,ปีศาจ
catcher(n) ผู้จับ,ผู้ดัก,สิ่งที่จับ
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ
chrysalid(n) ดักแด้,หนอน,ด้วง
chrysalis(n) ดักแด้,หนอน,ด้วง
circumvent(vi) ล้อมจับ,ดัก,ตีวงกั้น
eavesdrop(vt) แอบฟัง,ดักฟัง,ลอบฟัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top