Search result for

ดอด

(29 entries)
(0.0388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอด-, *ดอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอด[V] steal, See also: go stealthily, do secretly, do covertly, sneak in/away, Syn. แอบ, ด้อม, แวบ, ย่อง, เดินหลบ, แอบไป, หลบฉาก, Example: เขาดอดไปหาเธอเวลากลางคืน, Thai definition: อาการที่ไปมาหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้หรือโดยไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอดก. แอบไปหรือแอบมาทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ให้ใครรู้ เช่น ดอดมาหยิบเงินไปตั้งแต่เมื่อไร บอกให้เฝ้าบ้าน ก็ดอดไปเที่ยวกลางคืนเสียนี่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Think you can come into my shop without me hearing you?คิดว่าจะดอดเข้ามาในร้านฉัน แล้วมีมี่ไม่ได้ยินแกรึไง? Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
We got 15 minutes to get to Fort Lauderdale.เรามีเวลา 15 นาที ที่จะไปถึงฟอร์ด ลอร์เดอดัล VS. (2009)
He owns a '79 Dodge D100.เขามีรถดอดจ์ ดี100 ปี 79 Roadkill (2009)
And the other one's probably Doug Taylor.และอีกคนน่าจะเป็นดอดจ์ เทย์เลอร์ Hopeless (2009)
Senator Dod, please forgive me for arriving unannounced.ท่านวุฒิฯ ดอด โปรดอภัยที่ข้ามาโดยไม่ได้บอกกล่าว Senate Spy (2009)
Lott Dod poisoned her.ลอต ดอด วางยาเธอ Senate Spy (2009)
Lott Dod must have an antidote.ลอต ดอด ต้องมียาถอนพิษ Senate Spy (2009)
Return it, and I'll get the antidote from Lott Dod.เอามันคืนมา และข้าจะเอายาถอนพิษมาจาก ลอด ดอด Senate Spy (2009)
I'd prefer to negotiate with Lott Dod in person.ข้าต้องการเจรจากับลอต ดอด ตัวต่อตัว Senate Spy (2009)
I suggest you can help us back to the Senator's ship before Lott Dod finds anything out.ข้าขอแนะนำให้เจ้าช่วยพาเรา กลับไปที่ยานของสมาชิกวุฒิฯ ก่อนที่ ลอต ดอด จะรู้อะไรบางอย่าง Senate Spy (2009)
Oky doky then. If there's any common sense in the design of the enemy's shipโอเคซิกาแล็ต มีที่เหมาะเหม๋งดอดตีท้ายครัวข้าศึกอยู่ที่เดียว Star Trek (2009)
Is Bill's stamina not up to snuff?ของบิลไม่ได้ทรหดอดทนแบบนี้รึ? Bad Blood (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away   FR: se glisser ; se faufiler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creep up[PHRV] ดอดเข้ามาใกล้, See also: แอบเข้ามาใกล้, เล็ดลอดเข้ามาใกล้
dive into[PHRV] หลบเข้าไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดอดเข้าไป, แอบเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา,เป็นที่นับถือ
dawdle(ดอด'เดิล) v. ฆ่าเวลา,อืดอาด,ลอยชาย, See also: dawdler n. ดูdawdle dawdlingly adv. ดูdawdle -S.idle
doddered(ดอด'เดิด) adj. อ่อนแอ,เดินเตาะแตะ,อายุมาก
doddering(ดอด'เดอริง) adj. สั่น,สั่นระริก,เดินเตาะแตะ,เดินโงนเงน
dodge(ดอด) vi.,vt.,n. (การ) หลบ,เลี่ยง,บอกปัด, See also: dodger n. ดูdodge
sneak(สนีค) vi.,vt.,n. (ผู้) เดินหลบ,เดินลับ ๆ ล่อ ๆ ,ทำลับ ๆ ล่อ ๆ ,ดอด,แอบ,แอบทำ,ด้อม,ลัก,ขโมย, Syn. skulk,slink
spartan(สพารฺ'เทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองSparta,คล้ายสปาร์ตา มีวินัยสูง,กล้าหาญ,ทรหดอดทน,ไม่เกรงกลัว n. ชาวเมืองสปาร์ตา -Spartanism n., See also: Spartanly adv. Spartanically adv., Syn. rigorous
stamina(สแทม'มะนะ) n. ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง,ความทรหดอดทน,สุขภาพ,พหูพจน์ของ stamen (ดู)
stayer(สเท'เออะ) n. ผู้อยู่,ผู้ค้าง,ผู้ยืนหยัด,ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้มีความอดทน,สัตว์ที่มีความทรหดอดทน,สิ่งที่ยับยั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
patience(n) ความอดทน,ขันติ,ความทรหดอดทน
patient(adj) อดทน,มีขันติ,ทรหดอดทน
sneak(vi) ด้อมๆมองๆ,ทำลับๆล่อๆ,แอบดู,ดอด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top