Search result for

ซัดทอด

(19 entries)
(0.2474 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซัดทอด-, *ซัดทอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซัดทอด    [V] implicate, See also: blame on the other, impeach, accuse, Syn. อ้างถึง, พาดพิงถึง, Example: พยานให้การซัดทอดถึงนายตำรวจใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง, Thai definition: ให้การปรักปรำพาดพิงถึงบุคคลอื่น, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซัดทอดก. อ้างถึง, บ่งถึง
ซัดทอดให้การพาดพิงถึงบุคคลอื่นว่าได้ร่วมหรือมีส่วนในการกระทำความผิดหรือเป็นผู้กระทำความผิด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sam, I have a record because I wouldn't turn my dad in.แซม ชั้นมีประวัติ เพราะว่า ชั้นไม่ยอมซัดทอดพ่อชั้น Transformers (2007)
I mean, for what it's worth, Hugo just doesn't strike me as a thief.ผมหมายถึง ของที่มีราคา ฮิวโก้ไม่ซัดทอดว่าผมร่วมขโมยของด้วย Crazy Handful of Nothin' (2008)
Yeah, well, nothing personal, Walt, but you wouldn't know a criminal if he was close enough to check you for a hernia.ใช่ เอ่อ ไม่ไดซัดทอดใคร วอลท์ แต่นายไม่รู้พวกอาชญากร ถ้าเขาอยู่ใกล้พอ ที่จะกล่าวหานายเป็นผู้รู้เห็น Crazy Handful of Nothin' (2008)
Once you synchronize, shop-mind and empty bladder you get caught, demand an attorney and don't ever say my name.ถ้าถูกจับเรียกทนายทันที และอย่าซัดทอดฉัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
He doesn't have to testify against her.เขาไม่ได้ซัดทอดเธอ Double Blind (2009)
I couldn't compel Vince to testify against you, but I knew you could.ฉันไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้วินซ์ซัดทอดถึงคุณได้ แต่คุณทำได้ Double Blind (2009)
I'm gonna set your nephew straight, get him singing like a canary... all's right with the world.ผมจะเร่งจัดการคดีหลานชายของคุณ ให้เขาให้การซัดทอดสารภาพหมดเปลือกเลย พระเจ้าอยู่กับเขาทุกที่และคนทั่วโลก Better Call Saul (2009)
- And Badger's gonna spill?- แล้วเเบรดเจอร์จะซัดทอดไหม Better Call Saul (2009)
All right? Badger will not identify anyone to anybody.ตกลงไหม เเบดเจอร์จะต้องไม่ซัดทอดไปถึงทุกคน Better Call Saul (2009)
If he does, you're dead!ถ้าเขาซัดทอดล่ะก็นายตาย Better Call Saul (2009)
His belief that we must capitulate to the infidels nearly condemned our people to a life of subjugation.เขาเชื่อว่าพวกเรายอมทำตาม คนที่อยู่นอกรีต และซัดทอดว่าเขาสามารถพิชิต ชีวิตของผู้คนของเราได้ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Braverman's wife was slated to be a material witness against her husband.ภรรยาของเบรฟเวอร์แมนมีรายชื่อ อยู่ในพยานผู้เห็นเหตุการณ์ ให้การซัดทอดสามีเธอ The Body and the Bounty (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซัดทอด[v.] (satthøt) EN: implicate ; blame on the other ; impeach ; accuse   FR: rejeter la responsabilité sur

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squeal(สควีล) n. เสียงร้องแหลม (เช่น เนื่องจากความเจ็บปวด ความกลัว) . vi. ร้องเสียงแหลม,บอกเปิดเผย,ซัดทอด., See also: squealer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
squeal(vi) ค้านเสียงหลง,ร้องเสียงแหลม,ซัดทอด,เปิดเผย

German-Thai: Longdo Dictionary
Schuld(n) |die, nur Sg.| ความผิด, ต้นเหตุ เช่น Wer ist Schuld daran? ใครเป็นสาเหตุ หรือ มันเป็นความผิดของใคร, Du solltest mir die Schuld nicht zuschieben. เธอไม่ควรซัดทอดความผิดมาให้ฉันนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top