Search result for

ช่องทาง

(63 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่องทาง-, *ช่องทาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องทาง[N] way, See also: path, route, road, Syn. ทาง, Example: ที่คุนหมิงถนนสายสำคัญมีช่องทางรถจักรยานเท่าๆ กับรถยนต์, Count unit: ช่อง
ช่องทาง[N] opportunity, See also: method, means, chance, Syn. ลู่ทาง, ทาง, Example: หลังจากจบการศึกษาแล้วเขาก็หาช่องทางที่จะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ, Count unit: ทาง
ช่องทางเดิน[N] companionway
ช่องทางสื่อสาร[N] channel

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่องทางน. ทางที่กำหนดเป็นช่องเฉพาะให้ไปหรือมา เช่น ถนนนี้มีช่องทางเดินรถ ๔ ช่องทาง
ช่องทางหนทางหรือโอกาสที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ที่จังหวัดนี้มีช่องทางทำมาหากินได้ง่าย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oil gallery; galleryช่องทางน้ำมันหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
galleryช่องทางน้ำมันหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
access doorช่องทางเข้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
input/output portช่องทางเข้า/ออก [มีความหมายเหมือนกับ port ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
input/output portช่องทางเข้า/ออก [มีความหมายเหมือนกับ port ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aisleช่องทางเดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asynchronous portช่องทางไม่ประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marketing channelsช่องทางการตลาด [TU Subject Heading]
Communication channelช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล ซึ่งอาจมีได้หลายรูปแบบ เช่น ผ่านทางสาย (Wire) ได้แก่ สายโทรศัพท์สายโคแอกเชียล (Coaxial) สายยูทีพี (UTP) สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) หรือแบบไร้สาย (Wireless) ได้แก่ ผ่านคลื่นไมโครเวฟ (Microwave) หรือผ่านดาวเทียม (Satellite) เป็นต้น [คอมพิวเตอร์]
Adductor Canalช่องทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Alcock Canalช่องทางผ่านของหลอดเลือดและประสาท [การแพทย์]
Birth Passageช่องทางคลอด [การแพทย์]
Canal, Hunter'sช่องทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Fistula, Orocutaneousช่องทางติดต่อระหว่างช่องปากกับผิวหนัง [การแพทย์]
Fistula, Oronasalช่องทางติดต่อระหว่างช่องปากกับช่องจมูก [การแพทย์]
Fistula, Permanentช่องทางถาวร [การแพทย์]
outletoutlet, ช่องทางออก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Might be time to look at other ways to earn.อาจจะถึงเวลาที่ต้องมองหา ช่องทางทำมาหากินอย่างอื่น Pilot (2008)
Shut down all L's access from the outside.สกัดปิดกั้นทุกช่องทางที่แอลจะเจาะผ่านได้ Death Note: L Change the World (2008)
All options are being considered.เราพิจราณาทุกช่องทาง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
But there is nothing to remotely suggest they'd be involved in terrorist attacks on their own country for any amount of money.แต่ไม่มีช่องทางเลย พวกเขาเกี่ยวข้องกับการร้ายแก่ประเทศตนเอง เพื่อเงิน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
The designer of this algorithm built a backdoor into his code.คนสร้างโค้ดนี้ สร้างช่องทางซ่อนเอาไว้ในรหัส Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Someone's jamming communications.พวกมันรบการช่องทางสื่อสาร Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Damn it. Find me an opening.บ้าเอ๊ย หาช่องทางแหวกวงล้อมให้ผมหน่อย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
All right, opening a channel on the Inter-Sat...เอาล่ะ, กำลังเปิดช่องทาง บนดาวเทียม... Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
What happened to you?เดี๋ยวพอเจอช่องทางหนีเก่า มันอยู่ถัดไปนิดเดียว My Bloody Valentine (2009)
"An outlaw, who controls the sexual channelsโสเภณีคือคนนอกกฎหมายที่ควบคุมช่องทางการมีเพศสัมพันธ์ Pleasure Is My Business (2009)
Actually, i had some luck there.จริงๆแล้ว พอมีช่องทางอยู่ Pleasure Is My Business (2009)
As an outlet from their extremely stressful jobs.นี่คือช่องทางแสดงออกทางอารมณ์จากงานอันแสนเครียดของพวกเขา Pleasure Is My Business (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: way ; path ; route ; road   FR: chemin [m]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: port   FR: port [m]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel   FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng kān jamnāi) EN: channel de distribution   FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ช่องทางการตลาด[n. exp.] (chǿngthāng kāntalāt) EN: marketing channel   
ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม[n. exp.] (chǿngthāng kāntalāt baēp dangdoēm) EN: conventional marketing channels   
ช่องทางจราจร[n. exp.] (chǿngthāng jarājøn) EN: lane   
ช่องทางตลาด[n. exp.] (chǿngthāng talāt) EN: market channels   
ช่องทางสื่อสาร[n. exp.] (chǿngthāng seūsān) EN: channel   
ช่องทางเดิน[n.] (chǿngthāngdoēn) EN: companionway   FR: escalier [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alimentary canal[N] ทางเดินอาหาร, See also: ช่องทางเดินของอาหารตั้งแต่ปาก, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนั
channel[N] ช่องทาง, Syn. route
channel[N] ช่องทางสื่อสาร
contact[N] ช่องทางการติดต่อ
lane[N] ช่องทางเดินรถ, See also: ทาง, เลน, ช่องทาง, Syn. way, passage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breechingn. ช่องทาง,สายตะโพกใช้ฉุดหรือเทียบม้า
canal(คะแนล') {canalled,canalling,canals} n. คลอง,ช่องทาง,ทางน้ำ,คู,หลอด,ท่อ,ช่อง. vt. ทำทางน้ำผ่าน
centronics portช่องเซ็นโทรนิกส์ <ความหมาย>หมายถึง ช่องทางเข้า/ออกที่เดิมใช้เสียบสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องพิมพ์เซ็นโทรนิก ปัจจุบันใช้หมายถึงเพียงช่องขนาน (pararell port) ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ดู pararell port เปรียบเทียบ
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening,risk,opening,happen
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
lpt(แอลพีที) ย่อมาจาก line printer ในระบบดอส หมายถึงช่องทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้สำหรับเสียบสายต่อไปยังเครื่องพิมพ์ ถ้ามีเครื่องพิมพ์ต่ออยู่หลายเครื่อง จะเรียกชื่อช่องแรกว่า แอลพีทีหนึ่ง (LPT1) ช่องต่อมาเป็นแอลพีทีสอง (LPT2)
port(พอร์ท) n. ท่าเรือ,เมืองท่า,ท่า,ท่าอากาศยาน,ท่าด่าน ,ช่องทางเข้า/ออกช่องทาง1. หมายถึง ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิลที่อยู่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้าไม่เป็นแบบอนุกรม (serial) ก็จะเป็นแบบขนาน (pararell) 2. การที่ทำให้โปรแกรมที่ใช้ระบบปฏิบัติการหนึ่ง ไปใช้กับอีกระบบปฏิบัติการหนึ่ง ได้ ทั้ง ๆ ที่ในตอนแรก ผู้เขียนโปรแกรมไม่ได้ตั้งใจให้ใช้กับระบบปฏิบัติการนั้น, Syn. harbour
tideway(ไทดฺ'เว) n. ทางกระแสน้ำ,ช่องทางที่กระแสน้ำขึ้นหรือลง,กระแสคลื่น,บริเวณที่น้ำท่วม (เวลาน้ำขึ้น), Syn. tide way

English-Thai: Nontri Dictionary
chance(n) โอกาส,หนทาง,ลู่ทาง,ช่องทาง,อุปัทวเหตุ,โชค,เหตุบังเอิญ
predispose(vt) จัดการล่วงหน้า,เป็นช่องทางให้,จูงใจ
prospect(n) ทัศนียภาพ,โอกาส,ช่องทาง,ความหวัง,ภาพภูมิประเทศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
omnichannel (n ) ช่องทางทั้งหมด, ทุกช่องทาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経路[けいろ, keiro] Thai: ช่องทาง English: channel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top