Search result for

ช่วง

(141 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่วง-, *ช่วง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เพลาชาย[เพ-ลา-ชาย] (n ) ช่วงเวลาบ่าย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ช่วงเวลาการทำงาน (n )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วง[N] period, See also: section, part, interval, span, Syn. ตอน, ระยะ, Example: คุณจะเข้ามาบริษัทช่วงเช้าหรือบ่าย, Count unit: ช่วง
ช่วงบน[N] upper section
ช่วงละ[DET] each phase
ช่วงชิง[V] win, See also: grab, Syn. ชิง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถช่วงชิงตำแหน่งนักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกมาครองได้
ช่วงต้น[N] beginning, See also: commencing, starting, Syn. ตอนต้น, Ant. ตอนท้าย, ตอนปลาย, Example: การต่อโมโนโครมมอนิเตอร์สีเขียวหรือสีเหลืองอำพันเข้ากับ adapter แล้วใช้กราฟิกได้ด้วยนั้น ทำได้ช่วงต้นของปี พ.ศ. 2525, Count unit: ช่วง
ช่วงนี้[ADV] at this period, See also: lately at this time, presently, Syn. ระยะนี้, ขณะนี้, Example: ช่วงนี้เขามีงานยุ่งมาก
ช่วงบาท[N] servant, See also: maid, Syn. คนรับใช้
ช่วงแรก[N] earliest stage, See also: incunabulum, Syn. ขั้นแรก, ระยะแรก, Ant. ระยะหลัง, ช่วงหลัง, Example: ในช่วงแรกคุณต้องเรียนรู้งานทุกอย่างเสียก่อน, Count unit: ช่วง
ช่วงอายุ[N] span of age, See also: span of life, Example: เด็กจะส่งเสียงอืออาเลียนเสียงตัวเองในช่วงอายุ 4-6 เดือน, Thai definition: ช่วงของอายุ
ช่วงเวลา[N] time, See also: period, duration, span, Syn. ระยะเวลา, ช่วง, ขณะ, Example: กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาสั้นๆ แหล่งจ่ายไฟยังสามารถรักษากำลังไฟฟ้าไว้ได้, Count unit: ช่วง, Thai definition: ตอนหรือระยะของเวลาที่ต่อเนื่องจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่วงน. ตอน เช่น ช่วงเช้า ช่วงบ่าย, ระยะ (ที่ต่อเนื่อง) เช่น ช่วงถนน ช่วงตึก.
ช่วงก. รับเป็นตอน เช่น รับช่วง เช่าช่วง.
ช่วงว. สว่าง, รุ่งโรจน์.
ช่วงก. แย่ง, ชิง, มักใช้พูดเข้าคู่กับ ชิง เป็น ช่วงชิง.
ช่วงชัยน. การเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่ง นิยมเล่นในเทศกาล เช่นสงกรานต์ มีผู้เล่นหลายคน แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ชายฝ่ายหนึ่ง หญิงฝ่ายหนึ่ง ยืนหันหน้าเข้าหากัน ห่างพอที่จะใช้ลูกช่วงที่ทำด้วยผ้าขาวม้าเป็นต้นม้วนเป็นลูกกลม ๆ ผูกให้แน่นโยนหรือปาใส่กัน ถ้าฝ่ายใดรับได้แล้วปาไปถูกคนใดคนหนึ่งของฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายที่ถูกปาเป็นฝ่ายแพ้ มี ๓ ชนิด คือ ช่วงรำ ผู้แพ้ต้องออกไปรำ ช่วงใช้ ผู้แพ้ต้องไปอยู่อีกข้างหนึ่ง และช่วงขี้ข้า ผู้แพ้ต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งขี่หลัง.
ช่วงชิงก. แย่งชิง เช่น จะมาช่วงชิงนางอย่างผลไม้ ที่จะได้นางไปอย่าสงกา (อิเหนา).
ช่วงตัวน. ระยะความยาวของตัว เช่น นักว่ายน้ำไทยว่ายนำคู่แข่งหลายช่วงตัว.
ช่วงทรัพย์ก. เอาทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่ง ในนัยทางกฎหมายอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินอันก่อน.
ช่วงบาทน. ผู้อยู่ในระยะเท้า “คือ ใกล้เท้า หมายความว่า ผู้รับใช้”.
ช่วงสิทธิ์ก. เข้าสวมสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้ รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตนเอง เช่น เมื่อผู้ค้ำประกันชำระหนี้ให้เจ้าหนี้แล้ว ผู้ค้ำประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนได้ในนามของตนเอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intervalช่วง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intervalช่วง, อันตรภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
execution phaseช่วงกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
confinementช่วงการคลอดบุตร, การเก็บตัว (เพราะป่วยหรือคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
span of controlช่วงการควบคุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
control, span ofช่วงการควบคุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crystallization interval; freezing intervalช่วงการตกผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
freezing interval; crystallization intervalช่วงการตกผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
maturityช่วงการเจริญเต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
population transitionช่วงการเปลี่ยนสภาพทางประชากร [ดู demographic transition] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oil Windowช่วงความลึกใต้ผิวโลกที่มีอุณหภูมิสูงพอที่จะให้กำเนิดน้ำมัน
อุณหภูมิประมาณ 150 -300 F แต่ไม่สูงพอที่จะเปลี่ยนน้ำมันไปเป็นก๊าซ ในแอ่งสะสมตะกอนช่วง oil window จะอยู่ที่ความลึกประมาณ 7,000 - 18,000 ฟุต อุณหภูมิที่เป็นช่วง oil window จะขึ้นอยู่กับหินต้นกำเนิดปิโตรเลียม (source rock) ด้วย เช่น ถ้าหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมมีอายุแก่ อุณหภูมิก็จะต่ำ [ปิโตรเลี่ยม]
Peak Loadช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละวัน
เช่น ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย สูงสุดอยู่ในช่วง 9 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม ต่ำสุดอยู่ในช่วง 4 ทุ่ม ถึง 9 โมงเช้า [ปิโตรเลี่ยม]
Benefit investment periodช่วงของการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Pendingช่วงระยะเวลาที่สำนักงานสิทธิบัตรกำลังพิจารณา ยังไม่ตัดสินว่าจะให้สิทธิหรือปฏิเสธแก่การประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Silent periodช่วงเวลาห้ามขายหุ้น
ช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดห้ามผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนใหม่ ในการนำหุ้นบริษัทดังกล่าวที่ตนถือครองอยู่ออกขาย โดยทั่วไปช่วงเวลาห้ามขาย หุ้นจะประมาณ 6 เดือนนับแต่วันแรกที่ให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่ในบางกรณีอาจจะกำหนดให้นานกว่า 6 เดือนก็ได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี [ตลาดทุน]
Price spreadช่วงราคา
การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์สำหรับการเสนอซื้อ เสนอขายบนกระดานหลักและกระดานย่อย ซึ่งช่วงราคาจะขึ้นอยู่กับระดับราคาของแต่ละหลักทรัพย์ ดังนี้ - ต่ำกว่า 2 บาท ช่วงราคา 0.01 บาท - ราคาตั้งแต่ 2 บาท แต่ต่ำกว่า 5 บาท ช่วงราคา 0.02 บาท - ราคาตั้งแต่ 5 บาท แต่ต่ำกว่า 10 บาท ช่วงราคา 0.05 บาท - ราคาตั้งแต่ 10 บาท แต่ต่ำกว่า 25 บาท ช่วงราคา 0.10 บาท - ราคาตั้งแต่ 25 บาท แต่ต่ำกว่า 50 บาท ช่วงราคา 0.25 บาท - ราคาตั้งแต่ 50 บาท แต่ต่ำกว่า 100 บาท ช่วงราคา 0.50 บาท - ราคาตั้งแต่ 50 บาท แต่ต่ำกว่า 100 บาท ช่วงราคา 0.50 บาท - ราคาตั้งแต่ 200 บาท แต่ต่ำกว่า 400 บาท ช่วงราคา 2.00 บาท - ราคาตั้งแต่ 400 บาท แต่ต่ำกว่า 800 บาท ช่วงราคา 4.00 บาท - ราคาตั้งแต่ 800 บาท ช่วงราคา 6.00 บาท -ดังนั้น หากผู้ลงทุนต้องการจะเสนอซื้อ/ขายหลักทรัพย์ใด จะต้องดูราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์นั้นด้วย เพื่อจะได้เสนอราคาซื้อขายได้ตรงตามช่วงราคา เช่น หลักทรัพย์ ABC มีราคา ซื้อขายครั้งสุดท้ายที่ 110 บาท ผู้ลงทุนจะต้องเสนอซื้อ เสนอขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก 110 บาทครั้งละ 1 บาท เช่น 111 บาท หรือ 109 บาท เป็นต้น [ตลาดทุน]
Out-of-control periodช่วงเวลานอกเหนือการควบคุม
ช่วงเวลาที่มีการปรับเทียบประจำวัน, Iinearity check, การตรวจสอบการรับประกันคุณภาพซึ่งแสดงว่าเครื่องไม่ได้กำลังทำการตรวจวัด และบันทึกตามคุณลักษณะการทำงาน [สิ่งแวดล้อม]
Confidence intervalsช่วงความเชื่อมั่น [TU Subject Heading]
Demographic transitionช่วงการเปลี่ยนสภาพทางประชากร [TU Subject Heading]
Last yearsช่วงปีสุดท้ายของชีวิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
At the end of the World War Tomainia weakened.ในช่วงท้ายของสงครามโลก โทไมเนีย กำลังพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
That's the only time I'm really happy: dreaming.ช่วงเวลาที่ฉันมีความสุข คือตอนฉันฝัน The Great Dictator (1940)
The happy hour program.ช่วงเวลาแห่งความสุข The Great Dictator (1940)
The trouble, Mr. Jaeckel, is you're so used to bad times, you're unhappy without them.มีแต่ปัญหา คุณแจ็คเคิล คุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย The Great Dictator (1940)
Just now he's a little hoarse.ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับ The Great Dictator (1940)
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ Pinocchio (1940)
What do you care? - You're having a good time, ain't ya?คุณกำลังมีช่วงเวลาที่ดีไม่ได้ เป็นยา? Pinocchio (1940)
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน... Rebecca (1940)
We're lucky not to be home during the bad weather, aren't we?แต่เราก็โชคดีที่ไม่ต้องอยู่บ้าน ตอนช่วงอากาศไม่ดี ใช่มั้ยคะ Rebecca (1940)
And what particular moment in your young life would you want to keep?เเล้วมีช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษที่คุณอยากจะเก็บไว้ล่ะ Rebecca (1940)
All of them.ทั้งหมดนี่ละคะ ตลอดช่วงRebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining   FR: brillant ; lumineux
ช่วงการประชุม[n. exp.] (chūang kān prachum) EN: session   
ช่วงคลื่น[n. exp.] (chūang khleūn) EN: wavelength   FR: longueur d'onde [f]
ช่วงคะแนน[n. exp.] (chūang khanaēn) EN: interval   
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: forestall ; steal a march on   
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: capture ; snatch ; grab ; win ; usurp   FR: saisir ; s'emparer de ; usurper
ช่วงชิงเวลา[v. exp.] (chūangching wēlā) EN: race against time   FR: courir contre le temps
ช่วงชิงแรงงาน [v. exp.] (chūangching raēng-ngān) EN: poach employees   
ช่วงชีวิต[n. exp.] (chūang chīwit) FR: durée de vie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
Perl(n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
millennium(n) สหัสวรรษ, ช่วงเวลาหนึ่งพันปี
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, S. meanwhile
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), S. about 7 o'clock,
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absence[N] ช่วงเวลาที่ไม่อยู่, See also: ระยะเวลาที่ไม่อยู่
adolescence[N] ช่วงวัยรุ่น, Syn. teens, puberty, youth
aeon[N] ช่วงเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด
afternoon[N] ช่วงหลัง, See also: ช่วงหลังของชีวิต
age[N] ช่วงชีวิต, See also: ช่วง, ช่วงวัย, Syn. duration, lifetime, span
alert[N] ช่วงเวลาที่มีอันตราย
amnesty[N] ช่วงนิรโทษกรรม, See also: ช่วงอภัยโทษ
antiquity[N] ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์, Syn. remote times, ancient times, old days
babyhood[N] ช่วงวัยเยาว์, See also: วัยทารก, Syn. infancy, cradle, diaper days
bachelorhood[N] ช่วงเป็นโสดก่อนแต่งงาน, Syn. celibacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
antinode(แอน' ทิโนด) n. บริเวณที่มีช่วงกว้างของคลื่นมากที่สุด -antinodal adj.
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
blazer(เบล'เซอะ) n. สิ่งที่ลุกสว่างโชติช่วง,ผู้แพร่กระจาย,ผู้ประกาศ
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก,ความฉลาดมาก,ความหลักแหลมมาก,ความโชติช่วง,ความแวววาว, Syn. luster,radiance,genius ###A. dullness
brilliant(บริล'เยินทฺ) adj. สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก,แวววาว n. เพชรนิลจินดา, See also: brilliantness n. ดูbrilliant, Syn. glittering
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)

English-Thai: Nontri Dictionary
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
amplitude(n) ความกว้าง,ช่วงกว้าง,ความสมบูรณ์
blaze(n) แสงไฟ,ความสว่างช่วงโชติ,เปลวไฟ
blaze(vi) ลุกโพลง,สว่างช่วงโชติ
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
COFFEE coffee break(n) ช่วงพักดื่มกาแฟ
distance(n) ระยะทาง,หนทาง,ช่วงเวลา
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง
effulgence(n) ความสุกสกาว,ความโชติช่วง,ความเปล่งปลั่ง,ความสดใส
era(n) ศักราช,ศก,ยุค,สมัย,ช่วง,ระยะ,ตอน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hitch (n ) ช่วงเวลาที่รับราชการทหาร
interglacial (n ) ช่วงอบอุ่นระหว่างยุคน้ำแข็ง
See also: A. glacial,
pit stop[พิท สตั๊ป] ช่วงหยุดพักสั้นๆ ระหว่างการเดินทางยาวๆ เพื่อพักผ่อน หรือทานอาหาร
timeframe (n ) ช่วงเวลา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
区間[くかん, kukan] (n) ช่วง,ระยะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
長期[ちょうき, chouki] (adj adv) ช่วงเวลานาน , See also: A. 短期, R. 中期
中期[ちゅうき, chuuki] (adj adv) ช่วงเวลาปานกลาง , See also: R. 短期、長期
短期[たんき, tanki] (adj adv) ช่วงเวลาส้นๆ , See also: A. 長期, R. 中期
暫く[しばらく, shibaraku] ช่วงระยะเวลาหนึ่ง,สักครู่หนึ่ง
丁目[ちょうめ, choume] ช่วงตึก (แถวติดต่อกันของอาคาร)
午前[ごぜん, gozen, gozen , gozen] (abbrev ) ช่วงเช้า
午後[ごご, gogo, gogo , gogo] (abbrev ) ช่วงบ่าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
期間[きかん, kikan] Thai: ช่วงเวลา English: period
詰め[つめ, tsume] Thai: ช่วงปลายที่ใกล้จะสิ้นสุดและค่อนข้างเข้มข้น English: stuffing
合間[あいま, aima] Thai: ช่วงที่ว่าง English: interval
午前[ごぜん, gozen] Thai: ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้า English: morning

German-Thai: Longdo Dictionary
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
heutigร่วมสมัย, ในช่วงนี้
innerhalb(Präp.) |+ D (ช่วงเวลา), หรือ + von D| ภายใน เช่น innerhalb einer Woche ภายในหนึ่งอาทิตย์, innerhalb von 4 Tagen ภายในสี่วัน
inzwischen(adv) ระหว่างนั้น(ช่วงเวลา) เช่น Er ist 2 Wochen im Urlaub gewesen. Ich habe inzwischen allein gearbeitet. เขาไปพักร้อนมาสองอาทิตย์ ระหว่างนั้นฉันทำงานเพียงลำพัง , See also: S. in der Zwischenzeit, währenddessen
Zeit(n) |die, pl. Zeiten| ช่วงเวลา, See also: Dauer
Urlaub(n) |der, pl. Urlaube| ช่วงหยุดพักร้อน
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
U-Bahn(n) |die, pl. U-Bahnen| รถไฟใต้ดิน (ซึ่งบางช่วงอาจวิ่งบนดิน) ที่วิ่งเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นหรือวิ่งระยะไม่ไกลเท่ารถประเภท S-Bahn
Zeit(n) |die, pl. Zeiten| ยุคสมัย, ช่วงประวัติศาสตร์ เช่น zu allen Zeiten, zu Daimlers Zeit
gelaunt(adj) อยู่ในอารมณ์(เช่นใด) เช่น Er ist im Moment schlecht gelaunt. ช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดี, See also: Related: die Laune

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Durchlaufzeit {f} (n) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต
Tauwetter {n} (n) ช่วงที่หิมะหรือน้ำแข็งละลายเป็นน้ำ

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, See also: A. matin
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top