Search result for

ชุด ๓

(5 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชุด ๓-, *ชุด ๓*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชุด ๓น. ของที่จัดให้เข้ากันเป็นสำรับ เช่น ชุดนํ้าชา, สิ่งที่จัดไว้ให้ใช้ด้วยกัน เช่น ชุดรับแขก, คนที่เป็นพวกเดียวกันได้
ชุด ๓การแสดงที่ไม่จับเป็นเรื่องราว เช่น ชุดระบำรำฟ้อน ชุดเบิกโรง, การแสดงตอนหนึ่ง ๆ ของโขนเป็นต้น เช่น ชุดพรหมาสตร์ ชุดนางลอย
ชุด ๓เครื่องแต่งกายที่กำหนดให้ใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ชุดเจ้าสาว ชุดสากล ชุดว่ายน้ำ
ชุด ๓การบรรเลงเพลงไทยซึ่งมีทำนองคล้ายคลึงกัน เช่น ชุดจีน ชุดแขก
ชุด ๓ใช้เป็นลักษณนาม เช่น เสื้อผ้าชุดหนึ่ง คณะกรรมการชุดหนึ่ง การแสดง ๒ ชุด.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top