Search result for

ชื้น

(62 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชื้น-, *ชื้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชื้น[V] be damp, See also: be wet, be moist, be humid, be clammy, Syn. เปียกชื้น, Ant. แห้ง, Example: ผ้าผืนนี้ยังชื้นอยู่เลย เนื่องจากวันนี้แดดไม่ออก, Thai definition: มีไอน้ำซึมซาบอยู่ ไม่แห้งทีเดียว
ชื้นแฉะ[V] be damp, See also: be wet, Ant. แห้ง, Example: พอฝนหยุดตก สภาพถนนก็ชื้นแฉะไปทุกสาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื้นว. มีไอนํ้าซึมซาบอยู่ เช่น อากาศชื้น, ไม่แห้งทีเดียว เช่น ผ้าชื้น.
ชื่น ๑ก. แจ่มใส, เบิกบาน, ยินดี, เช่น หน้าชื่น.
ชื่น ๒ดู อ้ายชื่น.
ชื่นกลิ่นก. ชื่นใจด้วยกลิ่น.
ชื่นชม, ชื่นชมยินดีก. ปีติยินดี.
ชื่นตาก. มองดูแล้วเบิกบานใจ เช่น เห็นของสวยงามแล้วชื่นตา.
ชื่นบานว. เบิกบาน.
ชื่นมื่นก. ชื่นบาน เช่น ท้าวสามนต์ฟังถ้อยค่อยชื่นมื่น (สังข์ทอง).
ชื่นใจก. มีความสุข, มีความพอใจ, เช่น ลูกมีความประพฤติดี พ่อแม่ก็ชื่นใจ กลิ่นดอกไม้หอมชื่นใจ.
รวย ๒, รวย ๆชื่น, รื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panhygrousชื้นทั่วทุกส่วน, ชื้นทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moistชื้น, ชุ่มชื้น [การแพทย์]
Moist and Humidชื้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To a tropical climate!ในเขตอากาศร้อนชื้น Last Resort (2008)
All this moisture is corroding my servo-motors.พวกความชื้นนี่กำลังทำลายระบบกลไกข้า Duel of the Droids (2008)
And the blood from your body is... is rushing to the wet internal walls, and my fingers would slide effortlessly... [laughing] Are you an actor or something?และเลือดของคุณก็จะ สูบฉีด ไปยังกำแพงภายในที่เปียกชื้น และมือของผมก็จะไล่... New York, I Love You (2008)
Red phosphorus in the presence of moisture and accelerated by heat yields phosphorus hydride.ความดันธาตุฟอสฟอรัส ความเปียกชื้นและด้วยความร้อนสูง ผลลัพธ์ฟอสฟอรัสไฮไดรด์ Pilot (2008)
Took a six pack of schlitz I had cooling in the river.นำชื้นส่วนออกมา แล้วางไว้ในแม่น้ำ The Price (2008)
The forests provide the humidity that is necessary for life.ผืนป่าให้ความชุ่มชื้น ซึ่งจำเป็นต่อชีวิต Home (2009)
It's ridiculous. You got to admire a guy who knows what he wants.คุณชื้นชมหมอนั่น คนที่รู้ว่าสิ่งไหนที่เขาต้องการ Some Kinda Love (2009)
And this is the planet's tropical zone.ที่นี่เป็นเขตร้อนชื้นของดาวเคราะห์ Trespass (2009)
Yes, Go! For God's sake go!เพราะพระเจ้าไปฟื้นฟู และให้ความชุ่มชื้น Everyone (2009)
That's good to hear, 'cause there were a few moments where we weren't so sure of ourselvesไ้ด้ยินแล้วค่อยใจชื้นหน่อย เพราะบางทีเราก็ไม่ค่อยแน่ใจในตัวเองเหมือนกัน Mystery of a Thousand Moons (2009)
A tropical climate--อากาศร้อนชื้น... Darkness (2009)
Could be the sewers or maybe some damp.อาจจะเป็นกลิ่นท่อน้ำเสีย หรือบางทีอาจเป็นกลิ่นชื้น Episode #3.2 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื้น [adj.] (cheūn) EN: damp ; moist ; humid ; clammy   FR: humide ; moite ; suintant
ชื่นชม[n.] (cheūnchom) EN: appreciation   FR: appréciation [f]
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[n. exp.] (cheūn chom penyāngying) EN: rave review   FR: critique dithyrambique [f] ; critique élogieuse [f]
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
ชื้นแจะ [adj.] (cheūnjae) EN: damp ; wet   
ชื้นแฉะ [adj.] (cheūn chae) EN: damp ; moist   FR: humide
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering   FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damp[ADJ] ชื้น, See also: ชุ่ม, หมาด, ชุ่มชื้น, Syn. moist
humid[ADJ] ชื้น, See also: ชุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
athlete's footโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เนื่องจากเชื้อราซึ่งเจริญได้ดีบนผิวหนังที่เปียกชื้น
balmy(บาล์'มี) adj. บรรเทา,ชุ่มชื้น,นิ่ม,เย็นคล้ายยาหม่อง,มีกลิ่นหอม,โง่, See also: balminess n. ดูbalmy, Syn. pleasant ###A. irritating
baste(เบสทฺ) {basted,basting,bastes} vt. เย็บสอย,ทำให้ชื้น,เอาไขมันทา,ตีด้วยไม้,ตีแรง,ด่าอย่างรุนแรง, Syn. strike
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์,อ่อนหัด,ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) ,ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful
catathermometern. เครื่องวัดความชื้นในอากาศ
clammyadj. ชื้น,หมาด,เย็นชื้น,เหนียวเหนอะ,เย็นชืดเหมือนคนตาย, See also: clammily adv. clamminess n.
damp(แดมพฺ) {damped,damping,damps} adj.,vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) ชื้น,หมาด,หดหู่,ไร้ชีวิตชีวา -Phr. (damp off เน่า,เปื่อย,เหี่ยว), See also: dampness n. ดูdamp ., Syn. humidity
dampen(แดม'เพิน) vt. ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่ใจ vt. กลายเป็นชื้น

English-Thai: Nontri Dictionary
clammy(adj) ชื้น,หมาด,เย็น
damp(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา
damp(n) ความชื้น,อากาศชื้น,ความหดหู่ใจ,ความสลดใจ
damp(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาดๆ,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้บรรเทา
dampen(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่,ทำให้สลด,ต้าน,ทำให้เบาบาง
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา
dank(adj) ชื้นแฉะ,ชื้น,ชุ่ม,หมาดๆ
drier(n) ไดร์,เครื่องทำให้แห้ง,การดูดความชื้น
humid(adj) ชื้น,เปียก,แฉะ
humidity(n) ความชื้น,ความเปียกชื้น,ความชื้นสัมพัทธ์

German-Thai: Longdo Dictionary
schwül(adj) ที่มีอากาศร้อนชื้น
trocknen(vt) |trocknete, hat getrocknet| ทำให้แห้ง, ทำให้หายเปียกชื้น เช่น Wie trocknet man die Wäsche hier? ผู้คนที่นี่ทำให้ผ้าแห้งอย่างไรหรือ
tropisch(adj) ที่เป็นแบบทรอปิก, ที่ร้อนชื้น เช่น Orchideen sind eine tropische Pflanze.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top