Search result for

ชื่อสกุล

(34 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชื่อสกุล-, *ชื่อสกุล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชื่อสกุล[N] family name, See also: surname, Syn. นามสกุล, Example: ทั้ง 3 คนไม่ได้เป็นญาติกันเพียงแต่ชื่อสกุลซ้ำกัน, Thai definition: ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื่อสกุลน. ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว, นามสกุล
ชื่อสกุลชื่อประจำวงศ์สกุล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
generic nameชื่อสกุล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
family nameชื่อสกุล, นามสกุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
name, familyชื่อสกุล, นามสกุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
generic nameชื่อสกุล, ชื่อสิ่งมีชีวิตที่เรียกตามชื่อของจีนัส  เช่น Plasmodium  sp., Lycopodium  sp. เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You recognize my family name?คุณ จำชื่อสกุลผมได้หรือ? Chapter Two 'Ink' (2009)
Kept the family name alive. - Why not? - Procreate?รักษาชื่อสกุลเอาไว้ ทำไมจะไม่ได้ You Don't Know Jack (2010)
You would've done that?...เพื่อรักษาชื่อสกุลไว้งั้นเหรอ ยอมทำขนาดนั้นเชียวเหรอ You Don't Know Jack (2010)
You took your wife's last name? You're a fucking hyphenate?นายใช้ชื่อสกุลของเมียเหรอ แล้วมาร่วมกับชื่อนายเหรอ Hot Tub Time Machine (2010)
Please stay on the line. Please give me your full name.กรุณาอยู่ในสาย โปรดแจ้งชื่อสกุล ...A Thousand Words (2010)
It's a family name?ชื่อสกุลหรือครับ Hello, Bandit (2010)
- First child be born - Why you pull me?ลูกคนแรกต้องใช้ชื่อสกุลของเรา 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I even changed my grandson did not named the problem of ironชื่อสกุลไม่ใช่ปัญหา 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
It'll be called Zizes, and the slogan will be "You just got Ziced!"จะตั้งชื่อรายการว่า Zizes ตามชื่อสกุล แล้วก็จะมีสโลแกนว่า "คุณเพิ่งโดน Ziced!" Sexy (2011)
You took all his crap and you didn't even get to take his name.ที่ผ่านมานายทนอยู่กับเขาทุกเรื่อง แต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ชื่อสกุลด้วยซ้ำ Digital Estate Planning (2012)
I was just calling to ask if you wish the sale of the furniture to be identified by your family name.ผมแค่จะโทรมาถามว่าคุณอยากให้ขายเครื่องเรือน โดยระบุชื่อสกุลของคุณ The Best Offer (2013)
I'll beg my husband to give him a true name, to call him Stark and be done with it, to make him one of us.ข้าจะอ้อนวอนให้สามีข้ายอมให้ เขาใช้ชื่อสกุล ให้เขาใช้ชื่อสตาร์ค และกลบฝังเรื่องราวทั้งหมดเสีย ให้เขาเป็นหนึ่งในพวกเรา Dark Wings, Dark Words (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อสกุล[n. prop.] (cheūsakun) EN: family name   FR: nom de famille [m] ; patronyme [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
bitcoin(n ) บิตคอยน์, ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
family name[N] ชื่อสกุล, See also: นามสกุล, แซ่, Syn. surname
last name[N] นามสกุล, See also: ชื่อสกุล, Syn. surname
patronymic[N] นามสกุล, See also: ชื่อสกุล, Syn. surname, family name
surname[N] นามสกุล, See also: ชื่อสกุล, แซ่, Syn. family name, last name, patronymic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonaparte(โบ'นะพาร์ท) n. ชื่อสกุลของนะโปเลียน, See also: bonapartist n. ผู้สนับสนุนราชวงศ์ของนะโปเลียน,เกี่ยวกับราชวงศ์ของนะโปเลียน bonapartism n. ดูBonaparte bonapartean adj. ดูBonaparte
cognomenn. ชื่อสกุล,ชื่อ,ชื่อเล่น,, See also: cognominal adj.
last namen. นามสกุล,ชื่อสกุล, Syn. surname
maiden namen. ชื่อสกุลของหญิงก่อนแต่งงาน
middle nameชื่อกลางระหว่างชื่อตัวกับชื่อสกุล
patronymicadj. (ชื่อ) มาจากชื่อสกุลของบิดา.
surname(เซอ'เนม) n. นามสกุล,ชื่อสกุล,แซ่. vt. ตั้งชื่อสกุล,เรียกชื่อสกุล, Syn. last name

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うじ, uji] (n) ชื่อสกุล - อย่างไรก็ตามมักจะถูกออกเสียงอย่างผิดๆโดยคนญี่ปุ่นว่า"ซัง"  ปัจจุบันออกเสียงว่า shi เช่น 田中氏(たなかし), See also: S. 氏族,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かみ, kami] Thai: ชื่อสกุลของคนญี่ปุ่น English: Kami(pl)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top