Search result for

ชื่นชม

(48 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชื่นชม-, *ชื่นชม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชื่นชม[V] admire, See also: praise, commend, eulogize, appreciate, laud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, นิยมชมชอบ, ศรัทธา, ชมชอบ, Example: นึกถึงหนังสือที่เขาเขียนรวมเล่มใหญ่ๆ แล้วก็น่าชื่นชมความสามารถของคนเขียน, Thai definition: กล่าวถึงด้วยความพอใจ
ชื่นชมยินดี[V] be pleased with, See also: be exultant, be satisfied with, be happy, be thrilled, rejoice, Syn. ปิติยินดี, ปลาบปลื้ม, พึงใจ, Example: คุณพ่อชื่นชมยินดีในความสำเร็จของลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื่นชม, ชื่นชมยินดีก. ปีติยินดี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appreciationชื่นชมยินดีในผลงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will actually appreciate my abilityจะชื่นชมความสามารถของฉัน New Haven Can Wait (2008)
And while your efforts were admirable,และความพยายามของคุณก็น่าชื่นชมมาก Pret-a-Poor-J (2008)
I had no idea you would be such a delight.- ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะน่าชื่นชมอย่างนี้มาก่อน There Might be Blood (2008)
I sense you are one who respects strength, your heighness.กระหม่อมทราบว่าพระองค์ชื่นชม ความเข้มแข็ง Ambush (2008)
I admire your confidence, pilot.ข้าชื่นชมในความเชื่อมั่นของพวกเจ้า เหล่านักบิน Shadow of Malevolence (2008)
No-one else appreciates my skills. I want someone to see me for who I am.น่าสงสัยจริงทำไมไม่มีใครชื่นชมพลังของผมเลย ผมแค่อยากให้มีใครซักคนเห็นตัวตนที่แท้จริงของผม The Mark of Nimueh (2008)
All teachers are brought down by their best pupilsอาจารย์ชื่นชมภาพวาดของศิษย์ ที่มีฝีมือที่ดีที่สุดเท่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
Have copies made of this painting and distribute to all court officialsช่วยคัดลอกภาพวาดนี้ เพื่อให้ทุกกรมกองได้ชื่นชมด้วย Portrait of a Beauty (2008)
I really appreciate it.ฉันชื่นชมคุณจริง Heartbreak Library (2008)
Of course. I really appreciate that you've come this far.ใช่ ฉันชื่นชมคุณจริงๆที่มาไกลถึงที่นี Heartbreak Library (2008)
You call this a token of appreciation?คุณเรียกว่าความชื่นชมเหรอ Heartbreak Library (2008)
Big fan!ชื่นชมท่านมากเลย Kung Fu Panda (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[n.] (cheūnchom) EN: appreciation   FR: appréciation [f]
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[n. exp.] (cheūn chom penyāngying) EN: rave review   FR: critique dithyrambique [f] ; critique élogieuse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciate[VT] ยกย่อง, See also: ชื่นชม, Syn. value, esteem, cherish, Ant. despise, disdain
characterize[VT] ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ, See also: พรรณนาถึงคุณสมบัติพิเศษ
cherish[VT] รักและใส่ใจ, See also: ชื่นชม, Syn. care for, hold dear
commend to[PHRV] ยกย่องกับ, See also: ชื่นชม...กับ, สรรเสริญ...กับ
drink in[PHRV] ดื่มด่ำ, See also: ชื่นชมกับ
go for[PHRV] ชอบ, See also: ชื่นชม, ดึงดูดใจ
hand it to[PHRV] ชื่นชม
look up to[PHRV] เคารพ, See also: ชื่นชม, ชื่นชอบ
oversell[VT] ยกย่องมากเกินไป, See also: ชื่นชมมากเกินไป
put someone on a pedestal[IDM] ชื่นชมเกินไป, Syn. knock off, set on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
attaboy(แอท'ทะบอย) interj. ย่อมาจาก that's the boy ดีทีเดียว, แจ๋ว (แสดงความชื่นชมหรือให้กำลังใจ) (an expression)
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.
eclat(เอคลา') n. เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,ความเอิกเกริก,ความชื่นชมยินดี, Syn. fame
grateful(เกรท'ฟูล) adj. ขอบคุณ,ปลื้มปีติ,เป็นที่ชื่นชมยินดี., See also: gratefully adv. gratefulness n.
marvel(มาร์'เวิล) n. สิ่งที่น่าพิศวงหรือชื่นชม,บุคคลที่น่าพิศวงหรือชื่นชม,ความประหลาดใจ,ความพิศวง. v. ประหลาดใจ,พิศวง., See also: marvelment n.
narcissism(นาร์'ซิซิส ซึม) n. ความรักตัวเอง,ความชื่นชมในลักษณะทางกายและ ใจของตัวเอง
plaudit(พอล'ดิท) n. การตบมือแสดงความชื่นชมสรรเสริญ,การแสดงความชื่นชมอย่างกระตือรือร้น, Syn. applause

English-Thai: Nontri Dictionary
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
glad(adj) น่ายินดี,ดีใจ,ปีติ,เบิกบาน,ชื่นชม
pleasurable(adj) สนุก,น่าพอใจ,น่าชื่นชม,เป็นที่ถูกใจ
ravish(vt) ชื่นชม,แย่งชิง,ช่วงชิง,ข่มขืน
ravishing(adj) สวยบาดใจ,น่าชื่นชม,มีเสน่ห์,น่าหลงใหล,ดึงดูดใจ
ravishment(n) การชื่นชม,การแย่งชิง,การช่วงชิง,การข่มขืน,ความมีเสน่ห์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見上げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire

German-Thai: Longdo Dictionary
widerlich(adj) น่าชัง ไม่น่าชื่นชม

French-Thai: Longdo Dictionary
apprécier(vt) 1) ประมาณค่า 2)ชื่นชม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top