Search result for

ชิ้นงาน

(30 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชิ้นงาน-, *ชิ้นงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิ้นงาน[N] work, See also: job, Syn. ผลงาน, งาน, Example: บริษัทจะจ่ายค่าจ้างให้เป็นรายชิ้นงาน, Count unit: ชิ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
test pieceชิ้นงานทดสอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform test pieceชิ้นงานทดสอบรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
all-weld test pieceชิ้นงานทดสอบเนื้อโลหะเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shear test pieceชิ้นงานทดสอบแรงเฉือน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
work-in processชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
modelแบบจำลอง, ชิ้นงาน 3 มิติ ที่จำลองรูปทรง ขนาด สัดส่วน โครงสร้าง กลไก และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจำลองการทำงานของชิ้นงานหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
work pieceชิ้นงาน, ผลงาน ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเข้าสู่กระบวนการเทคโนโลยีจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ โดยถ่ายทอดความคิดได้ 4 รูปแบบ คือ ภาพร่าง แผนที่ความคิด แบบจำลอง และต้นแบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
prototypeต้นแบบ, ชิ้นงานที่สร้างขึ้นเป็นแบบฉบับเพื่อสร้างชิ้นงานอื่นให้มีลักษณะเดียวกัน มีรูปทรง ขนาดสัดส่วน โครงสร้างที่แสดงรายละเอียด สามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกประการ วัสดุที่นำมาสร้างต้นแบบอาจเป็นวัสดุที่ใช้จริง หรือวัสดุทดแทนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm proud to say the outstanding professionalism of my fellow agents at the Albuquerque District Office resulted in a substantial amount of methamphetamine being taken off the streets.ผมภูมิใจที่จะที่จะพูดว่า ความเป็นมืออาชีพเป็นหน้าเป็นตาระดับโลก... ...กับเจ้าหน้าที่ทีมงานของผม เจ้าหน้าที่รัฐเขตอัลเบอร์เคอร์กี้... ...มีผลชิ้นงานใหญ่มาก ต่อการปราบปรามยาบ้า... Pilot (2008)
All right, everyone finished at the pottery table, bring their art to the kiln.เอาละ ทุกคนที่ทำงานปั้นเสร็จแล้ว ต้องเอาชิ้นงานไปที่เตาอบปูนนะ อีก 5 นาทีเจ้าของลาจะกลับแล้ว ใครจะขี่ลาก็รีบหน่อย Bedtime Stories (2008)
What if Parofsky is selling his work to the highest bidder?เผื่อทางพารอฟสกี้ขายชิ้นงาน ให้กับผู้เสนอซื้อ ลำดับสูงสุด Playing Cards with Coyote (2009)
Yes, I'm proud of my work.ถูก ผมภูมิใจ ในชิ้นงานของผม The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
If you do decide to follow me, here's some literature on the Maluku Islands.ถ้าคุณตัดสินใจจะตามฉันไป นี่น่้ะ เป็นชิ้นงานวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับหมู่เกาะโมลุกกะ The Beginning in the End (2010)
For work I'd done but hadn't published yet.ให้กับชิ้นงานผมที่เพิ่งทำเสร็จ ไปแต่ยังไม่ถูกเผยแพร่ Blowback (2010)
I mean, it was indisputably mine, but I had no way of proving he'd got his hands on it.ผมหมายถึงชิ้นงานเป็นผมเอง แต่ผมไม่มีทางเลือกอื่น ต้องให้เขามีส่วนเกี่ยวด้วย อย่างไม่ถูกกฎหมายนัก Blowback (2010)
Consider them profession samples.คิดเสียว่าเป็นชิ้นงานตัวอย่าง The Guardian (2010)
I could show it a piece of art... and this thing, this being, could judge that art.ฉันสามารถแสดงชิ้นงานศิลปะ ... และสิ่งนี้เป็นอยู่นี้ สามารถตัดสินศิลปะที่ Chappie (2015)
$18,000. I'll send a truck for the piece tomorrow.หมื่นแปดพันเหรียญ แล้วฉันจะส่งรถมารับชิ้นงานพรุ่งนี้ That Night, a Forest Grew (2007)
So, like, a piece of art,อย่าง,เช่น, ชิ้นงานศิลปะ, Chuck Versus the DeLorean (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน
WIP(n slang) ย่อมาจาก work-in-process หมายถึง ชิ้นงานหรือกระบวนการที่กำลังผลิตอยู่ใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่น Work in process (WIP) is the value accumulated in the balance sheet throughout a project.
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
job[N] งาน, See also: ชิ้นงาน, Syn. task, assignment
work[N] ชิ้นงาน, See also: ผลงาน
workpiece[N] ชิ้นงาน (ที่ผลิตออกมา หรือกำลังผลิต)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
job(จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deliverables (n ) ชิ้นงานที่สร้างขึ้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Werk(n) |das, pl. Werke| ผลงาน, ชิ้นงาน เช่น das Werk von Van Gogh

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top