Search result for

ชิม

(43 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชิม-, *ชิม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิม[V] taste, See also: savour, savor, try, sample, Syn. ลอง, ลิ้ม, Example: แม่ครัวมักชิมอาหารทุกครั้ง เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยถูกปาก, Thai definition: ลองลิ้มรสดูด้วยปลายลิ้น, ทดลองให้รู้รสเสียก่อน
ชิมลาง[V] have a foretaste of, See also: explore, probe, sound out, Syn. หยั่งดูท่าที, หยั่งเชิง, ลองเชิง, Example: เราได้ชิมลางดูแล้วว่าสงครามจะเป็นอย่างไร, Thai definition: หยั่งดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
ชิมแปนซี[N] chimpanzee , See also: chimp, Syn. ลิงชิมแปนซี, Example: ลิงชิมแปนซีหาได้ในป่าอาฟริกา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อลิงไม่มีหางในวงศ์ Pongidae ขนสีดำ บริเวณใกล้ๆ ก้นมีขนสีขาว หน้าไม่มีขน แขนและขายาวเกือบเท่ากัน, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชิมก. ลองลิ้มรสดูด้วยปลายลิ้น, ทดลองให้รู้รส.
ชิมลางก. หยั่งดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย.
ชิมแปนซีน. ชื่อลิงไม่มีหางในวงศ์ Pongidae ขนสีดำหรือน้ำตาลดำ บริเวณใกล้ก้นมีขนสีขาว หน้า ใบ หู ก้น ฝ่ามือ และฝ่าตีนไม่มีขน แขนและขายาวเกือบเท่ากัน มี ๒ ชนิด คือ ชนิด Pan troglodytes (Blumenbach) และชิมแปนซีแคระ [ P. paniscus (Schwarz)] ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา อยู่รวมกันเป็นฝูง สามารถนำมาฝึกหัดให้เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ได้.
เทียบ ๑ชิมอาหารหรือยาโดยเจ้าพนักงานก่อนที่จะถวายพระมหากษัตริย์เพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นพิษ ในคำว่า เทียบเครื่อง เทียบพระโอสถ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Try itชิมดูสิ My Lovely Sam-Soon (2005)
Launch of Ishimura on schedule.ส่งอิชิมูระไปตามกำหนด Dead Space: Downfall (2008)
Ishimura, can you hear us?อิชิมูระ ได้ยินมั้ย Dead Space: Downfall (2008)
If you find this recording, the Ishimura and the artifact must be destroyed.ถ้าคุณเจอบันทึกนี้ ยานอิชิมูระและสิ่งประดิษฐ์ จะต้องถูกทำลายทิ้ง Dead Space: Downfall (2008)
Ishimura will be on station and ready for transport shortly.อิชิมูระจะเทียบท่าและพร้อมขนย้ายในเวลาไม่นาน Dead Space: Downfall (2008)
Everything is fine, Ishimura.ทุกอย่างปกติ อิชิมูระ Dead Space: Downfall (2008)
You reading me, Ishimura? Nothing.ได้ยินมัย อิชิมูระ โธ่เว้ย Dead Space: Downfall (2008)
This is Ishimura. We are reading you.นี่อิชิมูระ เราได้ยินแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Dig team, come in. This is Ishimura, come in.ทีมขุดตอบด้วย ได้ยินอิชิมูระตอบด้วยเปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
Shuttle Seven, this is the Ishimura.ยานหมายเลขเจ็ด นี่อิชิมูระ Dead Space: Downfall (2008)
You cannot land on board the Ishimura.คุณลงจอดบนอิชิมูระไม่ได้ Dead Space: Downfall (2008)
- Qver. - Fuck you, Ishimura.-ได้ยินมั้ย ฝันไปเหอะ อิชิมูระ Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชิมรส[v.] (chim rot) EN: taste (check the taste)   FR: goûter ; vérifier le goût
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
ชิมแปนซี[n.] (chimpaēnsī) EN: chimpanzee ; chimp   FR: chimpanzé [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gust[VT] ลิ้มรส, See also: ชิมรส, ลองชิม, Syn. taste
sip[VT] จิบ, See also: ชิม, Syn. drink in, sup, sample, taste
sip[VI] จิบ, See also: ชิม, Syn. drink in, sup, sample, taste
taste[VT] ชิม, See also: ลองลิ้ม, ลิ้มรส, ลิ้มลอง, ชิมรส, Syn. sip, try
taste[VI] ชิม, See also: ลองลิ้ม, ลิ้มรส, ลิ้มลอง, ชิมรส, Syn. sip, try

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chimney(ชิม'นี) n. ปล่องไฟ,ฝาครอบกระจกตะเกียงน้ำมัน,หลอดตะเกียง,เตาผิง,เตาฝาผนัง,คนติดบุหรี่
chimp(ชิมพฺ) n. = chmpanzee
chimpanzee(ชิมแพนซี') n. ลิงชิมแพนซี
gourmand(กัว'เมินดฺ) n. นักชิมอาหาร,คนตะกละ., Syn. gormand., See also: gourmandism n. -pl. gourmands
gourmet(กัว'เม) n. นักชิมอาหาร,นักกินและดื่ม, Syn. epicurean -pl. gourmets
gust(กัสทฺ) n. ลมแรงที่พัดขึ้นอย่างกะทันหัน,น้ำไฟหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปะทุขึ้นอย่าง กะทันหัน,อารมณ์ที่ระเบิดขึ้นอย่างกะทันหัน,รสชาติ,รส,ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน. vt. ชิมรส,ลิ้มรส,เพลิดเพลินกับ., See also: gustable adj.vi. พัดแรงเป็นพัก ๆ ,ปะทุขึ้นเป็นพัก ๆ
gustation(กัสเท'เชิน) n. การชิมรส,การลิ้มรส,การเพลิดเพลินกับ,ความสามารถในการลิ้มรส, See also: gustative,gustatory adj.
shimmer(ชิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ,แสงแวววับ., See also: shimmeringly adv.
shimmery(ชิม'เมอรี) adj. แวววาว,ระยิบระยับ,แวววับ, Syn. shimmering
taste(เทสทฺ) n. รส,รสนิยม,รสชาติ,การชิมรส,ประสาทรส,ความพอใจ,ความสามารถในการเลือกเฟ้น,ความสามารถในการพิจาณา,จำนวนเล็กน้อย. vt. ชิมรส,ลิ้มรส, Syn. relish,savour,feel

English-Thai: Nontri Dictionary
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี
foretaste(vt) ลิ้มรส,ลองชิม,มีประสบการณ์มาก่อน
savour(vt) ชิมรส,ได้กลิ่น,ลิ้มรส,แต่งกลิ่น
taste(vt) ชิม,ลิ้มรส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top