Search result for

ชำนาญ

(58 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำนาญ-, *ชำนาญ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชำนาญการ (n phrase ) Professional Level
ชำนาญงาน (n phrase ) Experienced Level

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำนาญ[ADV] skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, จัดเจน, Example: เขาปักหลักอยู่นานเข้าจนชำนาญพื้นที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชำนาญก. เชี่ยวชาญ, จัดเจน.
ชำนาญเกลากลอนน. ชื่อโคลงโบราณแบบหนึ่ง
ชำนาญเกลากลอนชื่อเพลงปี่พาทย์ทำนองหนึ่ง (ดึกดำบรรพ์).
แหลมชำนาญจนรู้ได้ทันทีว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเป็นต้น เช่น ตาแหลม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The professional way. We walk. Let's go.วิธีที่ชำนาญ เดินไง ไปเถอะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Leading you to a place he knows very well.เขาอยู่แต่ที่ๆเขาชำนาญ Wanted (2008)
His fingers and even his breath brought death scenting his way like a hound on the trail."นิ้วมือ หรือแม้แต่ลมหายใจของมัน นำมาซึ่งความตาย มันดมกลิ่นได้ชัดเจนดั่ง สุนัขนักล่าผู้ชำนาญทาง Inkheart (2008)
Being a competent dealer is your dream?การเป็นดิลเลอร์ที่ชำนาญ เป็นความฝันของเธอ หรือ? Episode #1.9 (2008)
Roland's expertise will be a necessity.ความชำนาญของโรแลนด์ จะเป็นประโยชน์กับเรา Breaking and Entering (2008)
Well, Bob's obviously a pro.อืมม บ๊อบเห็นชัดอยู่ว่าเขาชำนาญ Frost/Nixon (2008)
Skills I've acquired over a very long career.ทักษะการแย่งคืนที่เชี่ยวชาญและชำนาญในอาชีพนี้ Taken (2008)
Just hand this disc to your car-wash professional.ให้ผู้ชำนาญมืออาชีพ ล้างรถของคุณ Pilot (2008)
Ladies and gentlemen what you are about to see is not a trick or an illusion.มันเป็นเรื่องของความกล้า และการฝึกฝนมาอย่างชำนาญ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
James Edward Kilkelly, yeah.APD คิดว่านี่ เป็นวางแผนอย่างชำนาญของเรา ABQ (2009)
BUT WHY BOTHER? NO ONE MADE IT OUT OF THE OTHER ONES.ใช่ เราเร็วขึ้นแล้ว ฝึกบ่อย ๆ ทำให้เราชำนาญ House on Fire (2009)
Oh, this is not about money, Bree.ดูจากความชำนาญและทุ่มเทของคุณ In a World Where the Kings Are Employers (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit

English-Thai: Longdo Dictionary
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
anaesthetist(n) วิสัญญีแพทย์, แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาชาหรือยาสลบ เช่น The anaesthetist's major role lies in providing anaesthesia during surgery., S. anesthetist, anesthesiologist
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adept[ADJ] ชำนาญ, See also: ชำนาญ, ช่ำชอง, เก่งกาจ, สันทัด, Syn. adept
deft[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ชำนาญ, มีทักษะ, Syn. adroit, dexterous, proficient, Ant. undept, maladroit, clumsy
have the feel of[IDM] ชำนาญหรือคุ้นเคยกับบางสิ่ง, Syn. get the feel of something, Ant. get the feel of something
master[ADJ] ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, เก่งกาจ
masterful[ADJ] เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ, สันทัด, เจนจัด, Syn. perfect, skillful
nifty[ADJ] เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ
perfect[ADJ] เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ, Syn. expert
practiced[ADJ] ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, Syn. skilled, handy, talented, expert, experienced, Ant. inexperienced, unadept, clumsy
professional[ADJ] ที่มีความเชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
adept(adj. อะเดพทฺ', -n. แอด' เดพทฺ, อะเดพทฺ') ชำนาญ,มีประสิทธิภาพ, เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ
allergist(แอล' เลอจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญด้านภูมิแพ้
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
anesthesiologist(แอนเนสธีซิออล' โลจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือชา,วิสัญญีแพทย์, Syn. anaesthe- siologist
antiquary(แอน' ทีแควรี่) n. ผู้ชำนาญหรือศึกษาทางโบราณวัตถุ, ผู้สะสมโบราณวัตถุ
arithmetician(อะริธมีทิช'เชิน) n. ผู้ชำนาญเลขคณิต (expert in arithmetic)
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง
adroit(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
amateur(n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน,ผู้สร้าง,ผู้ใช้อุบาย
artist(n) ศิลปิน,จิตรกร,ช่างฝีมือ,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ
boatman(n) คนแจวเรือ,ผู้ชำนาญทางเรือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
proficent[prəˈfiSHənt] ชำนาญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Expert(n) |der, pl. Experten| ผู้ชำนาญ
alter Hase(phrase) ผู้ช่ำชอง ผู้ชำนาญ
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน
geschickt(adv) ซึ่งมีทักษะ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ , See also: A. ungeschickt,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top