Search result for

ชาว

(123 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาว-, *ชาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. ชาวไร่ชาวนา, กสิกร, เกษตรกร, Example: ชาวนายุคใหม่ใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น รถไถ รถเก็บเกี่ยว เครื่องสี เพื่อความสะดวกของขั้นตอนการผลิต, Count unit: คน
ชาวเล[N] fishermen inhabiting the west coast of Thailand, Syn. ชาวน้ำ, Example: ชาวเลจะอาศัยขับถ่ายลงตามดงไม้ไม่นิยมสร้างห้องส้วมไว้ในบ้าน
ชาวคณะ[N] staff, See also: members of staff, staff members, members of group, Syn. หมู่คณะ, Example: ทุกคนลงความเห็นว่าชาวคณะที่จัดการแสดงละครทำงานดีมาก, Count unit: คน; คณะ
ชาวจีน[N] Chinese, Syn. คนจีน, Example: ชาวจีนโพ้นทะเลคือ ชาวจีนที่ไม่ได้อาศัยในผืนแผ่นดินใหญ่ของจีน, Count unit: คน
ชาวดอย[N] hill-man, See also: tribespeople, Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย, คนภูเขา
ชาวป่า[N] forester, See also: backwoodsman, forest dweller, Syn. คนป่า, Example: เราจ้างชาวป่าคนหนึ่งให้นำทางเรา, Count unit: คน; เผ่า
ชาววัง[N] palace people, See also: palace women, court attendant, Example: ชาววังมักมีฝีมือในการประดิดประดอยอาหารให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: พวกผู้หญิงที่อยู่ในวัง
ชาวสวน[N] orchardist, See also: fruit gardener, Syn. เกษตรกร, กสิกร, Example: มีการส่งเสริมให้ชาวสวนในภาคใต้เลี้ยงโคผสมผสานกับการทำสวนมะพร้าว, Count unit: คน
ชาวเขา[N] hill tribe, See also: mountaineer, Syn. คนภูเขา, ชาวดอย, คนดอย, Example: มีชาวเขาหลายเผ่าอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาในภาคเหนือของประเทศ, Count unit: คน; เผ่า
ชาวเรา[PRON] we, See also: we all, all of us, Syn. พวกเรา, หมู่เรา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชาวน. กลุ่มชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน เช่น ชาวไทย ชาวจีน หรืออยู่ในถิ่นฐานเดียวกัน เช่น ชาวเมือง ชาวชนบท หรือมีอาชีพอย่างเดียวกัน เช่น ชาวไร่ ชาวนา ชาวประมง หรือนับถือศาสนาร่วมกัน เช่น ชาวพุทธ ชาวคริสต์ หรืออยู่ในแวดวงเดียวกัน เช่น ชาวอักษร ชาวค่าย.
ชาวกรุงน. ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง.
ชาวที่น. เจ้าพนักงานผู้หญิงที่ดูแลความเรียบร้อยประจำสถานที่ภายในเขตพระราชฐานชั้นใน.
ชาวนอกน. เรียกไทยทางปักษ์ใต้
ชาวนอกคนที่มาจากนอกเมือง, คนต่างเมือง, เช่น ชายชาวนอกสองคน พราหมณ์ตนหนึ่งเป็นสาม (ลอ).
ชาวน้ำน. ชื่อชนชาติเดิมพวกหนึ่ง อยู่ทางทะเลด้านตะวันตกของแหลมมลายู, ฉลาง หรือ ชาวเล ก็เรียก.
ชาวบ้านน. ผู้ที่อยู่ในพื้นถิ่นหนึ่ง ๆ เช่น ชาวบ้านแถบอัมพวา, ประชาชนทั่วไป เช่น ชาวบ้านอย่างเราจะไปรู้เรื่องอะไร, ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และมีวิถีชีวิตแบบบรรพกาล, ผู้ที่มีชีวิตแบบเรียบง่าย ธรรมดา มักจะด้อยการศึกษา.
ชาวม่านน. เจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่ไขพระวิสูตรท้องพระโรงในงานพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ.
ชาวรั้วชาววังดู ชาววัง.
ชาววังน. ผู้หญิงที่รับราชการอยู่ในวัง เช่น ข้าหลวง ชาวที่ โขลน, ภาษาปากว่า ชาวรั้วชาววัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foreignerชาวต่างประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
farmerชาวไร่ชาวนา, เกษตรกร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ชาวม่านใช้เรียกเจ้าพนักงานที่ทําหน้าที่ไขพระวิสูตรในงานพระราชพิธีต่าง ๆ [ศัพท์พระราชพิธี]
Peasantชาวไร่ชาวนา [เศรษฐศาสตร์]
Zhuang (Chinese people) ชาวจ้วง [TU Subject Heading]
Yao (Southeast Asian people) ชาวเย้า [TU Subject Heading]
Women, Hmong ชาวม้งสตรี [TU Subject Heading]
African Americansชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Africansชาวแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Ahoms (Indic people)ชาวอาหม [TU Subject Heading]
Akha (Asian people)ชาวอาข่า [TU Subject Heading]
Amerasiansชาวอเมอเรเซียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Palestinian.ชาวปาเลสไตน์ Tessellations (2012)
In bedding down with some dirty manhattan hipsterกับชาวแมนฮัตตันที่ฉลาดแกมโกง There Might be Blood (2008)
This is the new york philanthropic society'sนี่มันงานเลี้ยงการกุศลประจำปีของชาวนิวยอร์ก There Might be Blood (2008)
I'm okay. Mind your own fucking business.ไม่ต้องยุ่งเรื่องของชาวบ้านหรอกน่า Dead Space: Downfall (2008)
That's what the Chinese doctors gave her.หมอชาวจีนจ่ายให้เธอ Birthmarks (2008)
- They're farmers...พวกเขาเป็นชาวนา.. Birthmarks (2008)
Say you're a middle-aged Chinese woman... fine.คุณบอกว่า... หญิงชาวจีนวัยกลางคน Birthmarks (2008)
I'm a middle-aged Chinese woman.ฉันเป็นหญิงชาวจีนวัยกลางคน Birthmarks (2008)
You and your daughter have familial Mediterranean fever.คุณและลูกสาวคุณเป็นโรค" ไข้ครอบครัวชาวเมดิเตอร์เรเนียน" Joy (2008)
That's the Irish in us.นั่นคือความเป็นชาวไอริชของพวกเรา Pilot (2008)
I got six busloads of Korean tourists coming in.ฉันมีรถทัวร์มาลงหกคัน นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี Pilot (2008)
Farmers are really lost to explain.ชาวนาอธิบายได้ไม่มากนัก The Labyrinth of Gedref (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวกรุงเทพฯ[n. prop.] (Chāo Krungthēp) FR: Bangkokois [m] ; Bangkokoise [f[ ; Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
ชาวชนบท[n. exp.] (chāo chonnabot) EN: country people   
ชาวญวน[n. prop.] (Chāo Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite   FR: Vietnamien [m] ; Annamite [m, f]
ชาวดอย[n. exp.] (chāo døi) EN: mountain people   
ชาวต่างชาติ[n.] (chāo tāngchāt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[n.] (chāo tāngprathēt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Iraqi(n) ชาวอิรัก, คนอิรัก
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
ubuntu"ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น" โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"
salaryman(n) มนุษย์เงินเดือน, คำเรียกชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัท (รับเงินเดือน)
chabad(n) ย่อมาจากคำว่า Chabad House เป็นสถานนมัสการของชาวยิวนิกาย Chabad Lubavitch ซึ่งมีลักษณะกึ่งโรงแรม, S. Synagouge,
midrash(n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. Exegesis, R. Talmud, Mikra, Masorah
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Aggadah
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Halakhah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Afghan[N] ชาวอัฟกานิสถาน
African[N] ชาวแอฟริกา
agriculturalist[N] กสิกร, See also: ชาวไร่, เกษตรกร, Syn. agriculturist
agriculturist[N] กสิกร, See also: ชาวไร่ชาวนา, เกษตรกร, Syn. agriculturalist
American[N] คนอเมริกา, See also: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน, Syn. citizen of the United States, Yankee, Native American
Annamese[N] ชาวญวน, Syn. Vietnamese
Arab[N] ชาวอาหรับ
Aryan[N] ชาวอารยัน
Asian[N] ชาวเอเชีย
Assamese[N] ชาวอัสสัม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถาน
african(แอฟ' ริเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับแอฟริกา, ชาวแอฟริกา., Syn. Afric
afrikaans(แอฟริคานซ' คาน) n. ภาษาหนึ่งของอาฟริกาใต้ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวฮอลลันดา., Syn. Taal
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
agnomen(แอกโน' เมน) n., (pl. -nomina) ฐานันดรศักดิ์ของชาวโรมัน, ชื่อเล่น -agnominal adj. (nickname)
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels

English-Thai: Nontri Dictionary
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
American(n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ
Arabic(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ
astute(adj) ฉลาด,มีเล่ห์กระเท่ห์,มีเชาวน์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
British(n) ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ
Briton(n) ชาวอังกฤษ
bucolic(n) ลูกทุ่ง,บ้านนอก,ชาวไร่ชาวนา,เพลงลูกทุ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
azn (n slang asian ) ชาวเอเชีย ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
Metalheads[me-tal-head-z] (people ) ชาวร็อก
muzhik (n) ชาวนารัสเซีย (ช่วงก่อนปี 1917)
See also: S. mujik, moujik, muzjik,
Sammarinese (n adj name uniq ) ชาวซานมาริโน, แห่งสาธารณรัฐซานมาริโน
See also: R. San Marino
tyrian (n ) ชาวไทระ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
外国人[がいこくじん, gaikokujin] (n) ชาวต่างชาติ
島民[とうみん, toumin] (n) ชาวเกาะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
住民[じゅうみん, juumin] (n) ชาวเมือง,คนในพื้นที่,คนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ , See also: S. 住人, R. 住人
[じん, jin] (n ) ชาว คน (เขียนต่อท้ายชื่อประเทศ มีความหมายว่าสัญชาติ)
[じん, jin] (n ) ชาว, คน (เขียนต่อท้ายชื่อประเทศ มีความหมายว่าสัญชาติ)
[じん, jin, jin , jin] (n ) ชาว, คน (เขียนต่อท้ายชื่อประเทศ มีความหมายว่า "สัญชาติ")

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
村人[むらびと, murabito] Thai: ชาวบ้าน English: villager
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Thai: ชาวเยอรมัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Berlinerชาวเบอร์ลิน, See also: Berlin
Bonnerชาวบอนน์
Deutsche(n) |der/die, pl. Deutschen| ชาวเยอรมัน
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
Hamburgerชาวเมือง Hamburg, See also: Hamburg
Münchner(n) |der, pl. Münchner| ชาวเมืองมิวนิค, See also: München
Ausländer(n) |der, pl. Ausländer| ชาวต่างชาติ
Ausländerin(n) |die, pl. Ausländerinnen| ชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิง
Jungfrau(n) |die, pl. Jungfrauen| หญิงพรหมจรรย์ หรือ ชาวราศีกันย์
Jude(n) |der, pl. Juden| ชาวยิว

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
étranger(n) |m, f -ère| ชาวต่างชาติ
Russe(n) |m, f| คนรัสเซีย, ชาวรัสเซีย
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top