Search result for

ชั่วช้า

(43 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั่วช้า-, *ชั่วช้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วช้า[V] be wicked, See also: be atrocious, be nefarious, be vicious, be vile, Syn. เลวทราม, ชั่วร้าย, ร้าย, ต่ำช้า, Ant. ดี, Example: หญิงโสเภณีเป็นหญิงที่โลกประณามว่าชั่วช้าสารเลวไม่น่าคบ
ชั่วช้า[ADJ] wicked, See also: atrocious, nefarious, vicious, vile, Syn. เลวทราม, ชั่วร้าย, ร้าย, ต่ำช้า, Ant. ดี, Example: มันเป็นแผนการที่ชั่วช้าที่สุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชั่วช้าว. เลวทราม.
ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ว. ปล่อยไปตามเรื่องตามราว ไม่เอาเป็นธุระ.
ชั่วช้างปรบหูน. ระยะเวลาเท่ากับที่ช้างปรบหู ซึ่งเป็นเวลาสั้นมาก, มักใช้เข้าคู่กับ งูแลบลิ้น เป็น ชั่วช้างปรบหูงูแลบลิ้น.
สาธารณ์ชั่วช้า, เช่น ดังกากาจชาติช้าสาธารณ์ จะประมาณหมายหงส์พงศ์พระยา (อิเหนา), บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ชั่วช้า เป็น ชั่วช้าสาธารณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Baegeuk, you vile scalawag!แพกิอู, เจ้าคนชั่วช้า The Kingdom of the Winds (2008)
You're a bad man.คนชั่วช้า Babylon A.D. (2008)
And so, too, did the souls of all those within The Shadow's gaze who'd committed villainy in Capricorn's name.เช่นเดียวกับทุกคนในที่นั้น... ...ที่เคยทำสิ่งชั่วช้าสามานย์ \ ในนามของคาปริคอร์น Inkheart (2008)
This vicious bunch!ไอ้พวกชั่วช้าEpisode #1.7 (2008)
Your despicable acts...การกระทำที่รเลวทรามชั่วช้าของแก.. Episode #1.9 (2008)
I'll take that because I have been an asshole, man.ที่ฉันยอมรับเพราะฉันทำตัวชั่วช้า Pineapple Express (2008)
So that no man, woman nor child may ever see your treacherous face again, you shall wear this mask for the term of your natural life.ดังนั้นแล้ว อย่าหวังว่าจะมีชายหญิง หรือแม้แต่เด็กน้อยคนใด ได้เห็นใบหน้าอันชั่วช้าของเจ้าอีกเลย เจ้าจะต้องสวมหน้ากากนี้ไปตลอกชีวิตของเจ้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You know. Lousy.นายรู้นะ ชั่วช้าเลวทรามมาก Better Call Saul (2009)
The headquarters of all evil in this world.กองบัญชาการของเหล่าผู้ร้ายที่ชั่วช้าที่สุดในโลก (ด่าตัวเองทำมัยว้า) Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
Son of the gun, we're only allowed to take orders from Santa.คนชั่วช้า เราได้รับอนุญาต ให้รับคำสั่งจากซานต้าเท่านั้น Merry Madagascar (2009)
Trolls are vicious creatures.พวกโทรลเป็นพวกที่ชั่วช้ามาก Beauty and the Beast (2009)
Bring out the little stinker!นำเจ้าตัวเล็กผู้ชั่วช้าออกมา Astro Boy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วช้า[v.] (chūachā) EN: be wicked   
ชั่วช้า[adj.] (chūachā) EN: wicked ; evil ; vicious ; nefarious   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dark[ADJ] ชั่วร้าย, See also: ชั่วช้า, ป่าเถื่อน, Syn. evil, wicked
ignoble[ADJ] ชั่วช้า, See also: ต่ำทราม, ชั่วร้าย, ร้ายกาจ, อัปรีย์, Syn. disgraceful, dishonorable, mean, Ant. honorable, noble
villainous[ADJ] ชั่วร้าย (ทางวรรณกรรม), See also: ชั่วช้า, เลวทราม, Syn. evil, wicked, vicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cullion(คัลเยิน) n. คนต่ำช้า,คนชั่วช้า
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim,
depraved(ดิเพรฟวดฺ') adj. ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,ผิดปกติ., See also: depravedness n. ดูdepraved, Syn. corrupt,evil
depravity(ดิเครฟ'วิที) n. ภาวะที่เสื่อมทรามลง,ความชั่วช้า., Syn. degeneracy
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal,culprit
felonious(ฟะโล'เนียส) adj. เกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรง,ร้ายกาจ,โหดร้าย,ชั่วช้า, See also: feloniously adv. feloniousness n., Syn. malicious,wicked
filthy(ฟิล'ธี) adj. สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบคาย,ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,น่ารังเกียจ., See also: filthily adv. -filthiness n., Syn. unclean
iniquitous(อินิค'ควิทัส) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่ซื่อตรง,ไร้ศีลธรรม,ชั่วช้า., See also: iniquitously adv. adv. iniquitousness n., Syn. unjust,immoral,wicked
iniquity(อนิค'ควิที) n. ความอยุติธรรม,การไร้ศีลธรรม,ความชั่วช้า, Syn. wickedness

English-Thai: Nontri Dictionary
depraved(adj) เลวทราม,ต่ำช้า,ไม่มีศีลธรรม,ชั่วช้า
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
dirty(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วช้า,เลวทราม,ลามก
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,ร้ายกาจ,เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
iniquity(n) ความอยุติธรรม,ความไม่มีศีลธรรม,ความชั่วช้า
sordid(adj) ต่ำต้อย,สกปรก,ชั่วช้า,เลวทราม,โสมม
unhallowed(adj) ชั่วช้า,ต่ำช้า,ไม่ศักดิ์สิทธิ์
villainous(adj) ชั่วช้า,เลวทราม,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top